Acció col·legial

 


Memòria anual

A la Junta General Ordinària del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, celebrada el 18 de febrer de 2016, es va presentar l’informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2015, així com la liquidació de l’exercici econòmic del 2015 i el pressupost del 2016.

La MEMÒRIA ANUAL del Col·legi és el document que recull l’activitat col·legial realitzada durant l’any, que inclou, entre d’altres qüestions, informació i balanç de l’acció col·legial en els àmbits institucional, de formació, de serveis, de comunicació i econòmica, d’acord amb allò presentat a la Junta General Ordinària.