Assessoria jurídica

Servei gratuït per als col·legiats una tarda a la setmana: dimarts, de 17 a 19 h.

Cal demanar hora prèviament trucant al 93 317 04 28

Assessoria fiscal

Campanya de renda i patrimoni de l'exercici 2016 (període de l'1 de gener al 31 de desembre del 2016).

A partir del 5 de maig podeu demanar hora per a l'asssoria fiscal: truqueu a les oficines de Sellarès Assessors,al telèfon 93 467 44 67en horari de 8 a 17 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14 hores.

La declaració de renda, es fa a les oficines de Sellarès Assessors.  Còrsega, 381 (entre Bruc i Girona) .

Us recordem que la quota col·legial és deduïble de la declaració de Renda. Us podeu deduir les quotes pagades com a despesa en l'apartat de rendiments del treball (88€). El fet que des de fa uns anys l'administració hagi deixat de comprovar el requisit de col·legiació per exercir la docència no vol dir que la col·legiació no continuï sent obligatòria, i és per això que la deducció de la quota és plenament legal, sens perjudici del que pugui establir en futur la Llei de Serveis Professionals encara no tramitada, i que en qualsevol cas quan es promulgui no podrà afectar retroactivament l'exercici de 2013.

Documentació i dades necessàries

a)     Rendiments del treball. Certificats de les empreses o entitats pagadores de rendes del treball (sous, salaris, prestacions de jubilació, de viduïtat, d’orfandat, d’atur. . .).
Pensions compensatòries o per aliments en cas de separació matrimonial.
Import de les quotes satisfetes a sindicats, a col·legis professionals o honoraris satisfets per defensa jurídica en cas de litigis laborals
b)    Rendiments del capital mobiliari. Certificats d’entitats financeres (bancs, caixes, societats de valors i borsa...) o d’entitats assegurades, acreditatius de la percepció de rendes del capital (interessos, dividends, cupons, rescats de “plans de jubilació”...) i de la valoració a finals d’any als efectes de l’impost sobre el patrimoni.
c)     Rendiments del capital immobiliari.
En cas d’immobles d’ús propi. Justificant de l’ impost sobre béns immobles (IBI).
En el cas d’immobles propis arrendats. Import dels ingressos obtinguts de l’arrendament de béns immobles, i de les despeses pagades (manteniment, obres de reparació i conservació, subministraments, quotes de comunitat, etc. . .). Rebuts de l’ Impost sobre Béns Immobles –IBI- i escriptures de compra o adquisició. Per als arrendaments d’habitatges, certificat de l’arrendatari (persona entre 18 i 35 anys i que tingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques superiors a l’ IPREM) per poder aplicar la reducció del 100%.
d)    Rendiments d’activitats econòmiques. Detall dels ingressos o vendes, de les compres i despeses i dels béns d’inversió registrats durant l’exercici.
Exemplars dels pagaments a compte (models 130 o 131)
Certificats de retencions a compte de l’ IRPF en cas d’activitats professionals.
Informació de la plantilla mitjana de treballadors i de l’ any anterior.
e)     Guanys i pèrdues patrimonials. Justificació documental d’operacions de compra venda de béns immobles o béns mobles (fons d’inversió, accions o participacions . . .)
f)      Reduccions de la base i deduccions de la quota. Justificació documental acreditativa de:
-          Aportacions a plans de pensions o sistemes alternatius (Mutualitats de Previsió Social)
-          Pensions compensatòries o per aliments als fills satisfetes en cas de separació matrimonial
-          Aportacions a comptes habitatge, pagaments realitzats per a l’adquisició de l’habitatge habitual i de préstecs o crèdits hipotecaris.
-          Donatius efectuats a entitats com ara fundacions o associacions sense ànim de lucre.
-          Rebuts dels pagaments del lloguer de l’ habitatge habitual.