Inscripció

Aula de català

Cursos de nivell C2 de català (dins del Marc europeu comú de referència)

Oferim dos cursos de nivell C2 de català (abans nivell D): un de modalitat semipresencial i un de modalitat en línia. L’objectiu dels cursos és l’adquisició de coneixements i habilitats per expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, a més d’entendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.  

151227 Curs semipresencial de nivell superior de català (C2)

CONTINGUTS  

L’adquisició de coneixements i habilitats es basa en tres àrees:

a) Comprensió lectora i expressió escrita: comprendre textos, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los en un nou tipus de text, i també crear i organitzar un text complex. Pràctiques d’exercicis sobre transformació, síntesi i valoració i argumentació de textos diversos.

b) Ús de la llengua: demostrar bon domini del sistema lingüístic (amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat) i disposar d’un repertori lingüístic ampli i un domini del discurs professional i acadèmic. Pràctiques d’exercicis sobre coneixement de la gramàtica, coneixement del lèxic i coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals.

c) Comprensió lectora i expressió oral: sintetitzar arguments de diverses fonts per justificar idees, informacions i opinions i argumentar-les de manera persuasiva, i també produir un text amb arguments complexos i fer front a preguntes controvertides i utilitzar estratègies de cortesia lingüística. Pràctiques d’exercicis sobre presentació o argumentació formal (part monologada) i discussió amb un interlocutor (part d’interacció).

Material del curs: Presentació d’un dossier (en PDF) per practicar les tres àrees amb una bateria d’exercicis i llista d’enllaços al Moodle classificats segons cada àrea de treball.

PROFESSOR: Joan Abril

CALENDARI DEL CURS

Dia de la setmana: dilluns
Horari: de 16 a 19 h.
Calendari presencial: 27 octubre, 10 i 24 de novembre, 1 i 15 de desembre, 12 i 26 de gener, 2 i 23 de febrer, 9 i 23 de març,, 13 i 27 d’abril, 4 i 18 de maig, 25 de maig. Total hores presencials: 45. Total hores virtuals: 25.
Total 70 hores

PREU: Col·legiats, 250 euros; no col·legiats, 290 euros
Lloc: CDL

151228 Curs en línia de nivell superior de català (C2)

CONTINGUTS

Habilitats lingüístiques

  • Comprensió lectora i expressió escrita
  • Comprensió lectora i expressió oral

Gramàtica i lèxic

Fonètica i ortografia

  • Sons i grafies
  • Vocalisme
  • Consonantisme

Morfologia i sintaxi

  • L’oració
  • El sintagma nominal
  • El sintagma verbal

Lèxic

Marc sociolingüístic

Llengua estàndard i normativa

Varietats geogràfiques, històriques i socials

Els registres de la llengua

PROFESSORA: Dolors Villas

DIES: Del 21 d’octubre al 19 de maig
HORARI: Total: 100 hores.
PREU: col·legiats, 330 euros; no col·legiats, 390 euros

Els cursos estan reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament (en tràmit)

Pagament fraccionat dels cursos
El carnet col·legial amb funcionalitats financeres permet fraccionar els pagaments dels cursos. Per a més informació, truqueu-nos al 933170428.

Les persones en atur tindreu un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà que ens presenteu el document original d’estar inscrits a l’INEM en el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del Col·legi.

Inscripció