« tornar

173303 - Món monàstic: cultura, litúrgia, art i música

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Maria Incoronata Colantuono
Data Del 3 al 7 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegri. Consell de Cent, 14 AULA: 302
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

El curs es proposa presentar el món dels monestirs a través de la relació entre arquitectura, simbolisme litúrgic i música.

OBJECTIUS

  • Posar en relleu, a través dels edificis i dels repertoris litúrgics i musicals, les peculiaritats artístiques i l’esperit dels llocs de la cultura monàstica
  • Desenvolupar una audició del repertori dins el respecte de la seva peculiaritat de pregària i una percepció de l’espai arquitectònic fent servir un apropament estètic, en el sentit etimològic d’aisthesis (percepció sensible), fomentant així nous processos de comprensió del passat
  • Crear les condicions per facilitar la comprensió de la vida dels monestirs i de la seva producció cultural i artística, no com a fenomen aïllat sinó com a part integrant de la història de l’art, de la litúrgia, de la societat i de la cultura.

CONTINGUTS


1. El monaquisme abans de Sant Benet: Egipte, Irlanda i el món hispànic
Sant Benet i la Regla
Any litúrgic i litúrgia de les hores
La celebració de les hores

2. El monaquisme benedictí. Fonts i espais
Repertori eucològic i musical de les hores
La difusió de la regla benedictina
Les notacions musicals i els escriptoris monàstics
La creació d’un sistema didàctic musical Guido d’Arezzo

3. Les reformes monàstiques dels segles X-XI: els monjos blancs
Sant Bernat i el seu llegat
El monestir cistercenc
Oddone de Cluny, teòric musical
Cluniacencs i Cistercencs reformadors del cant gregorià

4. El monaquisme femení de tradició benedictina
Peculiaritats en la interpretació de l’espai
Música i litúrgia en els monestirs femenins
El diàleg Quem quaeritis i els orígens del drama litúrgic
Seqüències i trops litúrgics
Versus monòdics i polifònics
La cartoixa
Sant Bru i el monaquisme més radical
Testimoniances litúrgic musicals de les cartoixes: la perpetuïtat d’un estil al servei de la pregària

5. Els grans moviments de reforma: franciscans, dominics, carmelites i altres frares (segle XIII-XV)
El convent
Les variants musicals de l’ofici diví
Laudi monòdiques, dramàtiques i polifòniques
Cants litúrgics dels dominics
El pas de canto llano a canto fracto en l’àmbit franciscà i dominic
Les primeres polifonies (cantus planus binatim) al món monàstic