« tornar

21806 - Matemàtiques

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Ramon Gonzàlez Calvet
Professorat Ramon Gonzàlez Calvet, Jorge Solsona Celma
Data Dissabtes, del 7 d'octubre del 2017 al 10 de març del 2018. De 9:00 a 14:00
Dies Dissabtes
Adreça CDL
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
No col·legiat900,00€

Curs de preparació de temaris de matemàtiques i d'exercicis pràctics.

CONTINGUTS:

1. Àlgebra: Nombres complexos. Polinomis. Equacions. Història de l’àlgebra.

2. Aritmètica: Nombres naturals. Nombres enters. Congruències. Equacions diofàntiques. Nombres racionals. Nombres reals i topologia de la recta real. Teoria d’errors. Successions i progressions. Història de l’aritmètica.

3. Àlgebra lineal: Espais vectorials. Matrius i determinants. Sistemes d’equacions lineals.

4. Teoria de conjunts, lògica matemàtica i combinatòria: Axiomàtica de la teoria de conjunts. Àlgebra de Boole. Lògica proposicional. Estructures algebraiques. Combinatòria. Grafs.

5. Anàlisi de funcions i càlcul diferencial: Funcions elementals (afí, quadràtica, inversament proporcional). Exponencial i logaritme. Funcions circulars i hiperbòliques, Interpolació. Límits. Derivada i aplicacions. Sèries de Taylor. Representació gràfica de funcions.

6. Càlcul integral: Integral definida. Primitives. Integració numèrica. Història del càlcul diferencial i integral.

7. Geometria plana: Axiomàtica de Hilbert. La raó àuria. Semblança. Trigonometria. Geometria del triangle. Geometria del cercle. Moviments del pla i tessel·lacions. Projeccions. Moviments en l’espai. Polígons.

8. Geometria vectorial i de l’espai: Geometria afí. Geometria mètrica. Políedres. Geometria esfèrica. Geometria de Lobachevsky. Història de la geometria.

9. Geometria de corbes i superfícies a l’espai euclidià: Diferents sistemes de coordenades. Equacions de corbes i superfícies. Còniques. Tríedre de Frenet. Envolupants. Espirals i hèlixs. Superfícies de revolució. Quàdriques.

10. Probabilitat: Axiomàtica de Kolmogórov. Probabilitat composta i condicionada. Probabilitat de variables aleatòries discretes. Distribucions de probabilitat de variables contínues.

11. Estadística: Estadística descriptiva. Inferència estadística. Població i mostra. Mostreig. Paràmetres estadístics. Sèries estadístiques bidimensionals. Història de la probabilitat i estadística.

12. Calaix de sastre: Fractals. Resolució de problemes. Fonaments de la matemàtica.

CALENDARI

2017
Octubre: 7, 21
Novembre: 4, 18
Desembre: 2, 16

2018
Gener: 13, 20, 27
Febrer: 10, 24
Març:10