« tornar

21814 - Del Noucentisme a la Guerra civil (temes 55- 64)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data del 2 de febrer al 23 de març del 2018. De 17:00 a 21:00
Dies divendres
Adreça
Total hores 32
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores450,00€
No col·legiat450,00€

OBJECTIUS

--Descriure els paràmetres que defineixen els principals corrents literaris

   desenvolupats en el marc de la literatura catalana en el període 1906--

   1939.

--Tractar de manera diferenciada l’evolució dels gèneres:intel·lectualització

  de la poesia, postsimbolisme, neopopularisme, tècniques de la novel·la

  psicològica agitació avantguardista, fòrmules teatrals d’èxit, creació d’un

  periodisme d’idees proper a l’assaig.

--Inscriure en els diferents contextos les personalitats del moment: Josep   

  Carner, Guerau de Liost, Josep Pla, Josep Maria Junoy, Joan Salvat-

   Papasseit, J.V.Foix, Josep Maria de Sagarra, Gaziel, Llorenç Villalonga,

   Mercè Rodoreda, Màrius Torres, Joan Vinyoli, Salvador Espriu... tot

   subratllant aquells trets que els situen en el moviment i aquells altres que

  els singularitzen com a autors i definidors d’un estil.

--Penetrar en els autors esmentats a través del comentari raonat i justificat

  de textos literaris i lingüístics.

--Bibliografia actualitzada de cada tema.

 

CONTINGUTS

  1. Noucentisme. Pensament i evolució. Enric Prat de la Riba, Eugeni d’Ors. Josep Carner (I).
  2. Josep Carner (II).
  3. Guerau de Liost
  4. L’avantguarda: Salvat, Foix.
  5. El postsimbolisme. Carles Riba
  6. Fórmules teatrals. Josep Maria de Sagarra (teatre, vers i prosa)
  7. Periodisme: Oliver, Gaziel, Josep Pla-
  8. Postsimbolisme: Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres, Agustí Bartra, Joan Vinyoli
  9. Salvador Espriu. La novel·la psicològica. Mercè Rodoreda. Llorenç Villalonga.

 

 

AVALUACIÓ DE L’APROFITAMENT

--Exposició de temes, redacció d’esquemes, exercicis de programació,

  debat i anàlisi d’aspectes polèmics.

--Pràctica de comentari analític literari i lingüístic aplicat en formats i

  registres diferenciats.

--Estructura del comentari lingüístic: varietat lingüística. Nivells de

  l’anàlisi: fonològica, morfosintàctica, lèxica i semàntica. Adequació a

  l’entorn, cohesió textual i coherència lingüística. Tipologia textual,

  text i seqüència.

--Estructura del comentari literari: rima, mètrica i estrofisme. Fixació

  i progressió del tema. Construcció d’itineraris temàtics, registre de

  tòpics. Intertextualitat. Figures i recursos. Procediments tradicionals i

  experimentalisme avantguardista. Renovació de les tècniques narratives,

  experiències del formalisme i voluntat de ruptura.

--Coneixement de la bibliografia especialitzada.