« tornarEditorial

Una nova etapa

D’ençà de la creació del Col·legi –parlem d’una centúria llarga–, la comunicació de la institució amb els seus col·legiats ha volgut anar sempre més enllà de les formalitats de l’estricta representació i empara professionals.

Amb aquest motiu el Col·legi ha anat generant al llarg dels anys diverses publicacions que han estat el reflex del pensament, les idees i la intenció de les successives juntes de govern i els seus respectius programes. Molt més que això, han estat també el reflex de la situació, de les inquietuds i la problemàtica de la professió docent en els diferents contextos socials i polítics. Un repàs acurat i un buidatge d’aquestes publicacions ens oferirien una precisa radiografia dels avatars als quals ha estat sotmesa la nostra professió, inevitablement condicionada per la dinàmica social i política de cada moment històric.

El ressò de les publicacions del Col·legi entre el nostre col·lectiu professional agafa un relleu important des que amb el deganat de Ramon Fuster s’entra en un període de normalitat democràtica. Les publicacions guanyen des d’aquest moment en qualitat i rigor i el seu interès –l’interès del seu contingut– s’estén més enllà de l’específic àmbit professional.

Des de fa anys el Butlletí del Col·legi donava testimoni no només de  quin era el pàlpit de la institució sinó també de quins eren els paràmetres en què es movia el sistema educatiu en termes genèrics, la professió docent en el seu exercici concret i les inquietuds del professorat per al seu acompliment. Serveixi, doncs, aquesta breu consideració per destacar el paper important que les publicacions de la casa han tingut per a la comunicació efectiva i fluïda amb els col·legiats, per donar-los notícia puntual de l’activitat col·legial, per emetre opinió –quan ha calgut– en matèria d’educació, per acollir-hi les propostes dels col·legiats, per donar-hi cabuda a temes de caràcter científic, històric, literari, etc. amb la pretensió de bastir dossiers temàtics sobre disciplines de tot ordre sense més condició que el rigor intel·lectual i la reconeguda autoritat dels seus col·laboradors. En aquest sentit, el seu mèrit ha estat justament reconegut.

Pel to d’aquest preàmbul podria semblar que donem per conclosa la publicació dels papers del Col·legi, que en aquest moment es concreten en la Revista del Col·legi, de temàtica cultural, i l’Agenda del Col·legi, de caire més informatiu.

No hi ha cap intenció d’estroncar la informació i la comunicació que des de les publicacions s’ha establert preferentment amb els nostre col·legiats, com també amb altres lectors en general. Ni molt menys hi ha el propòsit de variar-ne substancialment ni els continguts ni la intenció. En variarà, això sí, la forma. El format digital substituirà des d’ara el suport en paper amb la intenció de guanyar en agilitat, immediatesa, versatilitat. I oferir, doncs, un nou disseny que continuï acomplint les mateixes funcions que fins ara s’atribuïen a les nostres publicacions en format convencional.

Ens consta que aquesta nova proposta no tindrà la total anuència de part dels nostres lectors. Ens plauria que hi hagués una molt majoritària acceptació i que el seu plàcet s’acostés, això sí, amb el temps, al consens si, como esperem, la proposta resulta satisfactòria. Ponderar, d’altra banda, la important reducció del cost de les publicacions que suposa aquesta nova opció no és una qüestió anecdòtica ni un tema banal. Una màxima optimització de recursos, ara més escassos, s’imposa inajornablement.

Tenim la convicció que la comunicació amb els nostres col·legiats i lectors seguirà sent fluïda i que en les nostres publicacions continuarem com sempre trobant-nos-hi confortablement tots plegats.