Acció col·legial

 

   

Memòria anual

A la Junta General Ordinària del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, celebrada el 2 de març de 2021, es va presentar l’informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2021, així com la liquidació de l’exercici econòmic del 2021 i el pressupost del 2022.

La Memòria anual del Col·legi és el document que recull l’activitat col·legial realitzada durant l’any, que inclou, entre d’altres, informació i balanç de l’acció col·legial en els àmbits institucional, de formació, de serveis, de comunicació i econòmica, d’acord amb el que es presenta a la Junta General Ordinària.

Inici Portal de la transparència