Acció col·legial

 

 

Memòria anual

A la Junta General Ordinària del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, celebrada el 2 de març de 2018, es va presentar l’informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2017, així com la liquidació de l’exercici econòmic del 2017 i el pressupost del 2018.

La MEMÒRIA ANUAL del Col·legi és el document que recull l’activitat col·legial realitzada durant l’any, que inclou, entre d’altres qüestions, informació i balanç de l’acció col·legial en els àmbits institucional, de formació, de serveis, de comunicació i econòmica, d’acord amb allò presentat a la Junta General Ordinària.