« tornar

En els darrers anys hem maldat sovint per fer cada vegada més visible i més present en tots el àmbits i en tots els mitjans el nostre Col·legi, aquesta eina magnífica de què disposem al servei dels professors i de la societat. Hem intentat resumir-ho afegint l'expressió «al servei de la professió docent» al nostre nom sencer, i ho hem explicitat àmpliament a través de la divulgació de la naturalesa del Col·legi, la seva condició jurídica, la seva organització, les seves funcions, el seu àmbit d’actuació, i, en definitiva, tot allò que es posa de manifest en els Estatuts de la nostra entitat.
 
L'aprovació pel Parlament d'una nova Llei de col·legis professionals ha comportat l'adaptació d'aquests Estatuts al nou marc normatiu. Aquesta adaptació, que el Col·legi ha fet dins del termini fixat, ha representat un gran esforç i s'ha pogut fer gràcies al treball de la Junta i el suport de d'un excel·lent assessorament jurídic. I en fer-ho dins el termini, el nostre Col·legi s'ha mantingut al lloc que li pertoca. Som un col·legi modest, però no renunciem a estar entre els grans. Aquests Estatuts, ara doncs ja adaptats a la nova llei, garanteixen la capacitat plena del Col·legi per a la realització de fins professionals derivats dels títols universitaris oficials en el camp de l’ensenyament, que s'especifiquen al punt 2 de l'article 1. Ara no els enumerarem, per evitar ser prolixos, però sí que hem de destacar que s'hi inclouen els títols universitaris de grau de mestre en educació infantil i primària i el  títol de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat.

quest marc jurídic, que està a disposició de tots els col·legiats al nostre web corporatiu,  fixa l’àmbit de competència del Col·legi, i la seva lectura hauria de servir per clarificar alguns equívocs que fa anys que persisteixen, i provoquen malentesos i dificulten, per exemple, el compliment efectiu del requisit de col·legiació, que és plenament vigent.

Les funcions i atribucions que té encomanades el Col·legi no han d’entrar en col·lisió amb les que altres organitzacions –sindicats, associacions, etc.– poden exercir des dels seus àmbits respectius. Ben al contrari, la col·laboració i la coordinació haurien de ser possibles en benefici de cadascun d’ells i, sobretot, en benefici de la comunitat educativa.

Més enllà del marc jurídic estricte, és evident que el Col·legi té la pretensió de projectar-se en altres àmbits de la vida cultural, cívica i política del país, com explícitament ja es manifestava en el programa de l’actual Junta de Govern. En aquest sentit, hem estat presents, en la signatura del Pacte Nacional per a l’Educació de Catalunya, hem fet aportacions al debat del Projecte de Llei d’educació, convidem periòdicament al Col·legi personalitats destacades del món de la política i la cultura per mantenir un debat obert i viu sobre temes d’actualitat d’interès general, intervenim i propiciem activitats culturals de tota mena a la mateixa seu del Col·legi, etc., conseqüents amb la voluntat de ser presents tant com sigui possible en la discussió de tots els grans temes, d’ampli espectre, que ocupen i preocupen el país.

Volem insistir, però, que l’eix vertebrador de l’essència i la funció del Col·legi és la condició d’entitat representativa del col·lectiu docent, de tot el col·lectiu docent, i també la voluntat de ser el Col·legi de tots els professionals de l’educació; també, doncs, dels mestres d’educació primària i educació infantil.

L’enorme transcendència social de la professió docent demana la pertinença a un col·lectiu professional sòlid que vetlli pels seus interessos i, en conseqüència, pels interessos de la societat en el camp de l’educació.

Atesa, doncs, la indiscutible transcendència social de la professió docent, defensem no solament l’existència d’un col·legi professional que l’empari i la reguli, sinó també l’establiment d’un codi deontològic, la seva elaboració i promulgació, amb capacitat per autoimposar-se unes normes d’actuació que garanteixin un exquisit exercici de la professió docent. El disseny, elaboració i direcció, en definitiva el lideratge, d’aquest projecte correspon al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, i així ho reivindiquem. 

 

Agenda del Col·legi, núm. 4