Anna Vall Rius

Directora i sòcia fundadora de Logos Media

Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Directora de Logos Media, Institució de Mediació i Gestió col·laborativa de conflictes. Professora Associada del Departament de Ciències Penals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, de la UOC i de la Universitat CUNEF de Madrid. Codirectora del Màster de mediació organitzat pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Logos Media. Codirectora d’Expert en Pràctiques Restauratives organitzat per l’Escola de Mediació, Logos Media i la Universitat UDIMA. Coordinació de formació en Mediació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional amb cursos a Guatemala i Bolívia el 2009 i 2010. Representant d’Espanya al Programa europeu sobre Justícia Restaurativa, de la Unió Europea “Action COST-A-21” des del 2002 fins al 2007. Des del 2004 fins al 2011, directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

 

Per què és important dedicar-se al món de la mediació? Què aporta o pot aportar a la nostra societat?

La mediació és una eina molt útil per gestionar i prevenir situacions de discrepàncies i conflictes d’una manera intel·ligent i satisfactòria per a totes les persones que, directament o indirectament, viuen aquestes situacions.

El conflicte està vinculat a la vida de les persones i a les nostres relacions amb els altres, a l’àmbit familiar, laboral, escolar, comunitari, professional, mercantil, etc.  Per tant, no el podem defugir, sinó que cal gestionar-lo de la manera més intel·ligent i útil que es pugui, i la mediació és la metodologia adequada per superar adequadament aquestes situacions de conflicte que ens preocupen.

La persona mediadora és un professional format en les habilitats necessàries pròpies de la mediació que li permeten intervenir en una gran diversitat de situacions complexes, que gestiona de col·laborativament usant les tècniques i estratègies  pròpies de la mediació. Per això, cada vegada és més necessari per a la nostra societat poder comptar amb mediadors, ben formats, que puguin intervenir  i facilitar acords i consensos, i ajudin a superar amb èxit situacions complicades que afecten les famílies, les empreses,  les escoles, els equips de treball, la comunitat, etc., en definitiva,  les persones, en tots els aspectes de la seva vida.

Cada vegada més institucions, organitzacions, empreses, escoles, cossos de seguretat  i la mateixa administració pública reclamen la intervenció de mediadors en els respectius àmbits de treball, perquè col·laborin en la gestió de discrepàncies i dificultats usuals i inevitables en tot tipus de relacions interpersonals. Una intervenció mediadora, per exemple a l’àmbit de l’escola, pot contribuir d’una manera molt rellevant a prevenir situacions no desitjades entre els alumnes i a guarir o fer renéixer vincles nous entre les persones.

 

Què t’ha aportat la mediació a la teva vida professional i personal?

Vaig estudiar dret, perquè sempre he pensat que la convivència requereix el respecte a l’altre,  responsabilitat sobre un mateix i respecte a unes normes fonamentals per a la convivència. Sempre he pensat que el dret ha d’estar al servei de les persones i no a l’inrevés. Quan vaig descobrir la mediació vaig saber que era això el que volia: donar la paraula a les persones, retornar el poder i la responsabilitat de prendre decisions sobre la seva pròpia vida a les persones, que han d’activar i posar en pràctica aquestes decisions sobre elles mateixes i sobre tot allò que les afecta directament.

 

Com va començar la col·laboració amb el Col·legi de Llicenciats?

Recordo que el Col·legi va contactar amb el Centre de Mediació quan encara es denominava Centre de Mediació Familiar de Catalunya i jo n’era la directora.

La seva degana en aquell moment, Josefina Lacambra, va mostrar un gran interès perquè el Col·legi fos reconegut com a institució de mediació col·laboradora amb el Centre de Mediació. Amb aquest objectiu es va preparar un conveni de col·laboració. Recordo el seu entusiasme i una característica que des de llavors sempre he pensat que formava part de l’ànima del Col·legi i de totes les persones que n’han estat i són actualment responsables: la voluntat de fer les coses ben fetes i de facilitar tot el que faci falta per tal d’avançar i seguir sent un col·legi dinàmic que està a l’avantguarda en formació i en totes les nombroses accions que emprèn.

 

Quin és l’objectiu principal del Curs d’especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Logosmedia?

Oferir una formació de qualitat, eminentment pràctica, que permeti als nostres futurs mediadors  d’actuar de manera eficient i adequada en tots els àmbits que puguin requerir un professional de la mediació competent, preparat i capacitat per oferir el millor de si mateix i  el millor de la formació que ha rebut.

 

Què destacaries del curs?

Possiblement la característica més rellevant és que els nostres professors són mediadors amb molta experiència i un llarg recorregut d’anys en el món de la mediació.

Per tant, el nostre professorat ofereix no únicament una teoria i una metodologia molt adequades, que donin una base sòlida a la futura actuació mediadora dels nostres alumnes, sinó que, a més, comparteix la seva experiència i els casos reals en els quals han estat i estan treballant, per poder aprendre també de la pràctica viscuda de la mediació.

 

A qui va adreçat?

A totes les persones que treballin o vulguin treballar amb altres persones, ja sigui del món de l’educació, del dret, del món social, de l’empresa, de la justícia, de l’economia, de la seguretat ciutadana, etc. Els mediadors es poden dedicar a la mediació de manera privada o pública, però també poden desenvolupar les seves habilitats mediadores actuant com a mestres, professors,  membres d’un equip, advocats, procuradors,  psicòlegs, economistes,  jutges, notaris,  artistes, policies, etc. En qualsevol àmbit professional o laboral les seves capacitats i habilitats ajudaran a millor la convivència i la vida de les persones amb les quals treballen o col·laboren. Aquestes habilitats i capacitats, degudament acreditades amb la titulació corresponent, són cada vegada més valorades en els entorns laborals per a la promoció dels professionals.

 

I, després, com es pot completar aquesta formació?

Un cop adquirida la formació bàsica que ens acredita com a mediadors i podem accedir mitjançant la titulació obtinguda al Registre del Centre de Mediació de Catalunya i al Registre del Ministeri de Justícia, i també podem especialitzar-nos en els àmbits en què ja ens movem professionalment o en què voldríem treballar des de la mediació (escolar, restauratiu, contenciós administratiu, etc.).