Assessoria jurídica

Servei gratuït per als col·legiats una tarda a la setmana: dijous, de 17 a 19 h

Darrera visita de l’any: dijous, 19 de desembre

Primera visita del 2020: dijous, 9 de gener

Cal demanar hora prèviament trucant al 93 317 04 28

Assessoria fiscal

Campanya de renda i patrimoni de l'exercici 2018 (període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018)

Si és del vostre interès la confecció de la declaració de Renda de 2018 per part de l’assessor, preguem que sol·liciteu cita prèvia a les oficines de Sellarès Assessors, al telèfon 934674467 en horari de 8 a 17 hores de dilluns a dijous i el divendres de 8 a 14 hores.

A partir del 5 de maig podeu demanar hora per a l'assessoria fiscal: truqueu a les oficines de Sellarès Assessors, al telèfon 93 467 44 67, en horari de 8 a 17 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14 hores. La declaració de renda es fa a les oficines de Sellarès Assessors, Còrsega, 381 (entre Bruc i Girona). La tarifa d’honoraris es manté com l’exercici anterior, establint un preu mínim de 50 €.

La declaració de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni es poden presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos, domiciliant el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 26 de juny de 2019.

Continua l’obligació de declarar l'Impost sobre Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que comptin amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

Podeu consultar la relació de documents i dades necessàries per a la confecció de les declaracions esmentades, que detallem de forma orientativa, mitjançant aquest enllaç a Documentació.

Principals novetats i alertes que ha de tenir en compte per a la seva declaració de l’IRPF


Obligació de declarar. Estan obligats els contribuents que superin els 22.000 € anuals, quan procedeixin d’un sol pagador. Quan procedeixin de més d’un pagador, amb excepcions, la quantitat serà de 12.643 € anuals.


Prestacions per maternitat o paternitat. Amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, estan exemptes: (i) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social; (ii) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per a aquests conceptes.


Deducció per maternitat. L'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Les dades fiscals són una informació que pot resultar d’ajuda per a la confecció de la  declaració, per aquest motiu i si ho considereu oportú, podeu facilitar-nos la data de caducitat del DNI, per telèfon o e-mail a gestio_administracio@sellaresga.com, per a sol·licitar la informació esmentada a l’Agència Tributària.

Us recordem que la quota col·legial és deduïble de la declaració de Renda. Us podeu deduir les quotes pagades com a despesa a l'apartat de rendiments del treball. El fet que des de fa uns anys l'administració hagi deixat de comprovar el requisit de col·legiació per exercir la docència no vol dir que la col·legiació no continuï sent obligatòria, i és per això que la deducció de la quota és plenament legal, sens perjudici del que pugui establir en futur la Llei de serveis professionals encara no tramitada, i que en qualsevol cas quan es promulgui no podrà afectar retroactivament l'exercici de 2013.

Documentació i dades necessàries

a)     Rendiments del treball. Certificats de les empreses o entitats pagadores de rendes del treball (sous, salaris, prestacions de jubilació, de viduïtat, d’orfandat, d’atur. . .).
Pensions compensatòries o per aliments en cas de separació matrimonial.
Import de les quotes satisfetes a sindicats, a col·legis professionals o honoraris satisfets per defensa jurídica en cas de litigis laborals.
b)    Rendiments del capital mobiliari. Certificats d’entitats financeres (bancs, caixes, societats de valors i borsa...) o d’entitats assegurades, acreditatius de la percepció de rendes del capital (interessos, dividends, cupons, rescats de plans de jubilació...) i de la valoració a finals d’any als efectes de l’impost sobre el patrimoni.
c)     Rendiments del capital immobiliari.
En cas d’immobles d’ús propi, justificant de l’impost sobre béns immobles (IBI).
En el cas d’immobles propis arrendats, import dels ingressos obtinguts de l’arrendament de béns immobles, i de les despeses pagades (manteniment, obres de reparació i conservació, subministraments, quotes de comunitat, etc.). Rebuts de l’impost sobre béns immobles (IBI) i escriptures de compra o adquisició. Per als arrendaments d’habitatges, certificat de l’arrendatari (persona d'entre 18 i 35 anys i que tingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques superiors a l’IPREM) per poder aplicar la reducció del 100%.
d)    Rendiments d’activitats econòmiques. Detall dels ingressos o vendes, de les compres i despeses i dels béns d’inversió registrats durant l’exercici.
Exemplars dels pagaments a compte (models 130 o 131).
Certificats de retencions a compte de l’IRPF en cas d’activitats professionals.
Informació de la plantilla mitjana de treballadors i de l’any anterior.
e)     Guanys i pèrdues patrimonials. Justificació documental d’operacions de compravenda de béns immobles o béns mobles (fons d’inversió, accions o participacions . . .).
f)      Reduccions de la base i deduccions de la quota. Justificació documental acreditativa de:
-          Aportacions a plans de pensions o sistemes alternatius (Mutualitats de Previsió Social).
-          Pensions compensatòries o per aliments als fills satisfetes en cas de separació matrimonial.
-          Aportacions a comptes d'habitatge, pagaments realitzats per a l’adquisició de l’habitatge habitual i de préstecs o crèdits hipotecaris.
-          Donatius efectuats a entitats com ara fundacions o associacions sense ànim de lucre.
-          Rebuts dels pagaments del lloguer de l’habitatge habitual.