Aula de Català

Curs de nivell C2 de català (dins del Marc europeu comú de referència)

L’objectiu del curs és l’adquisició de coneixements i habilitats per expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, a més d’entendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral. 

Curs reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament.

El curs té lloc d'octubre a maig.