Aula virtual: Cursos telemàtics i semipresencials

Informació per a l'alumnat de l'Escola d'Estiu 2020

Instruccions per a la plataforma Moodle (professorat)

Instruccions per a la plataforma Moodle (alumnat)

Instruccions per a la plataforma Teams (professorat)

Accés al Campus virtual

El campus virtual del Col·legi de Doctors i Llicenciats està construït amb Moodle, un conjunt de programari que possibilita la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge.

Les aules virtuals són espais que contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria… 
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses
 • Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies…
 • En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, per exemple, els informes d’activitat o les taules de qualificacions.
 • Funcionalitat d’imatge i so (a través de l’eina Teams)
 • En ser cursos en línia, s’hi pot accedir les 24 hores del dia. En el cas de cursos amb sessions en temps real, viceoconferències, el formador facilitarà els codis d'accés a l'aula virtual. No tots els cursos tenen connexions en temps real.

Com accedir-hi

Per accedir a la plataforma Moodle cal disposar d’un nom d’usuari/ària i una contrasenya. S’ha de posar a usuari el DNI amb la lletra en minúscula i a contrasenya, el DNI amb la lletra minúscula i a continuació @CDL (per exemple, 12345678m@CDL).

Si 24 hores abans de l’inici del curs no heu rebut cap comunicació, cal que ens contacteu amb urgència al 933170428.

Criteris generals sobre el protocol d’avaluació

 Els cursos telemàtics i semipresencials inclouen un conjunt d’activitats i/o materials que són d’aplicació directa per a la pràctica educativa.

El procés d’avaluació ha d’estar relacionat tant amb els objectius del curs com amb els seus continguts.

Per avaluar es tindrà en compte l’assistència i haver realitzat de manera satisfactòria les tasques d’aprofitament de caràcter obligatori indicades pel formador.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA

El seguiment d’assistència es fa de manera virtual mitjançant les connexions i els informes que genera el mateix programa.

Per obtenir el certificat cal haver assistit al 100% de les sessions.

RECOMANACIONS I INFORMACIÓ D’INTERÈS DE L’AULA VIRTUAL

 • Els materials i les imatges o els documents que formen part de l’Aula Virtual no es poden reproduir, distribuir ni transferir, excepte si el formador autoritza l’usuari, per a ús personal, a copiar en el seu ordinador els materials als quals pot accedir.
 • Si el formador gravés alguna sessió, cal que l’usuari doni el seu consentiment per a la captació d’imatges i veu i la gravació audiovisual, respectant sempre el dret a l’honor. L’usuari pot participar en les sessions amb càmera apagada i/o micròfon silenciat. La difusió i publicació de contingut audiovisual sense consentiment pot ser objecte d’una sanció econòmica per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb el títol IX de la LODGDD (articles 70 a 78).
 • La contrasenya o enllaç enviat és personal i intransferible, per la qual cosa les actuacions dutes a terme mitjançant una determinada contrasenya es consideraran efectuades pel seu titular.
 • Cada usuari ha de vetllar per impedir l’eventual accés d’altres usuaris o persones alienes al Campus a la seva pròpia informació, de manera que tampoc no pot interferir o intentar interferir en la informació que pertany a un altre usuari.
 • Els usuaris han de respectar les dades considerades confidencials o d’ús restringit a les quals eventualment puguin tenir accés, en funció de la seva condició d’usuari del Campus Virtual, d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal i la normativa general aplicable.
 • L’incompliment d’aquestes normes d’ús s’ha de posar en coneixement del CDL perquè s’adoptin les mesures pertinents d’acord amb la normativa vigent.