Centre Didàctic de Ciències Experimentals

Revistes del CDCE

Accés als índex i als articles on-line (s’indica  entre quins anys està la revista en paper per poder-la consultar al CDCE)       

Ensenyament de les ciències

Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales (1994 - ) http://alambique.grao.com/
Australian Science Teachers’ Journal (1988- 2008)
 http://asta.edu.au/resources/teachingscience
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales  (1989 - 2008)
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=418
School Science Review, The (1978 - )
 http://www.ase.org.uk/journals/school-science-review/
Educación en  Ciencias (Argentina) (2001- 2008 )
http://reiec.sites.exa.unicen.edu.ar/
Revista de Educación en Ciencias (Colombia) (2002- 2008)
http://www.oei.es/co67.htm
MNU ( Revista alemanya de fisica i matemàtiques) (2001 - )
http://www.mnu.de/
Bulletin de la Union de Professeurs de physique et chimie ( física i química) (2001 - )
http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/index.php
Bulletin de l’Association Belge des professeurs de physique et de chimie (2001 - )
http://abppc.info/wp/?page_id=60

Ensenyament de la física

Physics Education (1979- 2008)
http://iopscience.iop.org/0031-9120
Physics Teacher,The (1979- 2008)
http://tpt.aapt.org/
Physics Review,The (1998- 2008)
 http://www.physrev.york.ac.uk/
La Física nella Scuola ( 2002 - )
http://www.aif.it/index.php?CHISIAMO/pubbli.php
Revista de Física de la Sociedad Española de Física (2002 - )
http://www.rsef.org/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=6&Itemid=164

Ensenyament de la química

Chem13 News  (1980- 2010)
http://uwaterloo.ca/chem13news/
Chemmatters (1991- 2008)
http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_MULTICOLUMN_T2_66&node_id=1090&use_sec=false&sec_url_var=region1&__uuid=5ab5f9f3-2e51-4049-80f8-93252c05f58a 
Educación Química ( México) (1995- 2008)
http://www.educacionquimica.info/
Education in Chemistry  (1979)
http://www.rsc.org/education/eic/
Journal of Chemical Education (1980 - )
http://pubs.acs.org/journal/jceda8
Chemistry Review, The (1998- 2008)
http://www.york.ac.uk/chemistry/schools/chemrev/ 
La Chimica nella Scuola (2002- )
http://www.soc.chim.it/it/riviste/chimica_nella_scuola
Química Nova na Escola (2002- 2008)
http://qnesc.sbq.org.br/
Revista de la Societat Catalana de Química
http://blocs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/
EduQ
http://blocs.iec.cat/scq/publicacions/educacio-quimica-eduq-2/educacio-quimica-eduq/
Revista de la Real Sociedad Española de Química (2002)
http://www.revicien.net/revista.php?ID=26

Ensenyament de la biologia

American Biology Teacher, The  (1985- 2008)
http://www.nabt.org/websites/institution/index.php?p=26
Journal of Biological Education (1981- 2008)
http://www.societyofbiology.org/education/teaching/journalofbiologicaleducation
Revista de Educación en Biología (Argentina) (2001 - 2008)
http://www.adbia.org.ar/reb1.htm

Ensenyament de la geologia i de les ciències de la Terra

Ciencias de la Tierra  (1993- 2008)

http://www.aepect.org/publicaciones.htm
Teaching Earth Science (1991- 2008)
http://geology.com/teacher/

Investigació didàctica en ciències

ASTER (Recherches en didactique des sciences expérimentales)(1985- 2008)
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/8527
Enseñanza de las Ciencias (1983- )
http://www.raco.cat/index.php/ensenanza
Research in Science Education (1986- 2008)
http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/11165
Science & Education (1993- 2008)
http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/11191
Studies in Science Education  (1980- 2008)
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0305-7267

Innovación educativa (generals)
Aula de Innovación educativa (1992- )
http://aula.grao.com/
Cuadernos de Pedagogía (1975) (1999)
http://www.cuadernosdepedagogia.com/
• Investigación en la Escuela  (1987- 2008)
http://www.investigacionenlaescuela.es/ 

Divulgació científica

Investigación y Ciencia (1976 - )
http://www.investigacionyciencia.es/ 

Butlletins

Revista del Col.legi    i  Activitats   
http://www.cdl.cat/el-full-virtual
Education in Science (1975)
http://www.ase.org.uk/journals/education-in-science/
Science Education Newsletter (1986)
http://www.nsta.org/publications/archive-scienceclass.aspx
Notícies per a químics NPQ
http://www.quimics.cat/

Revistes electròniques i blogs recomanats

"El rincón de la Ciencia": revista electrònica per alumnes de secundària:
  http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm
Recursos de física
http://www.rrfisica.cat/index.htm
Ciències
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/
El pati de la ciència
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15064
Science in school
http://www.scienceinschool.org/english
Revista Eureka
http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/issue/view/14
Pep Químic
http://pepquimic.wordpress.com/
Cluster de divulgació científica
http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com.es/

 

« tornar