Centres adherits


Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al Col·legi, que identificarà els centres de referència vinculats a la nostra institució i els donarà accés a una sèrie d’avantatges. Aquesta col·laboració se suma a les sinergies que la nostra institució ja té establertes amb els seus col·legiats i aconsegueix una major connexió entre els diferents agents del sector

La representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats constitueixen l'objectiu primordial de la nostra institució. En aquest sentit, el Col·legi vetlla pel reconeixement de la professió docent i per la seva consideració social i el seu prestigi, promovent l’excel·lència professional dels professors com a requisit indispensable per a la millora de l’educació. No en va la Llei d’Educació de Catalunya reconeix la nostra institució com a part integrant de la comunitat educativa.

La nostra institució ha prestat i presta a la societat un servei públic d’indubtable rellevància: des de la formació permanent dels docents, entesa com una de les activitats més rellevants del Col·legi que s’ha de valorar com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, fins a la integració en l’exercici professional del Codi deontològic de la professió docent, elaborat i redactat per la nostra institució, i entès com una eina dinàmica eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència.

I no estem sols. Els centres educatius, amb una llarga i reeixida trajectòria al nostre país, han contribuït, i molt, a promoure l’excel·lència educativa des de la governança de la comunitat educativa i, molt especialment, des del foment de l’exercici professional docent responsable i innovador. No és casual, doncs, que de sempre el Col·legi i els centres educatius hagin mantingut una estreta relació, compartint i intercanviant experiència i coneixement de manera dinàmica en el temps, amb un objectiu comú: els millors docents per a la millor educació.

Ara el Col·legi ha volgut fer un pas endavant en aquesta llarga i fructífera  relació amb els centres educatius, amb la voluntat d’enfortir-hi els vincles i de consolidar el protagonisme compartit en la promoció activa de l’excel·lència en l’ensenyament: el Col·legi ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la nostra institució amb la finalitat de promoure activament i col·lectiva, l’excel·lència de l’ensenyament i l’aprenentatge des de la perspectiva de la cooperació institucional mútua. Aquesta col·laboració se suma a les sinergies que el Col·legi ja té establertes amb els seus col·legiats i aconsegueix una major connexió entre els diferents agents del sector.

Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al Col·legi, una nova marca que identificarà els centres de referència vinculats al Col·legi, amb el qual comparteixen l’objectiu de promoure l’excel·lència educativa. Aquesta adhesió, que es formalitzarà mitjançant la signatura d’uns acords i es difondrà amb l’ús de la marca Centre adherit creada ad hoc, proporcionarà un ventall d’avantatges als centres educatius.

 

Avantatges de què es beneficiaran els centres adherits

 

• Borsa de treball

Ús preferent de la borsa de treball del Col·legi per tal de donar sortida a les demandes professionals que el centre requereixi amb un treball de selecció previ i optatiu i, si és el cas, amb una acreditació professional.

• Activitats internacionals

Accés preferent per participar en les activitats internacionals que ofereix el Col·legi, com ara els intercanvis de professorat i alumnat i la participació en fòrums educatius internacionals.

• Publicacions

Possibilitat de col·laborar en les publicacions del Col·legi sempre que els textos responguin a la qualitat exigida pel seu consell de redacció.

• Possibilitat que el Col·legi avali la qualitat dels centres

El Col·legi té la possibilitat d’avalar la qualitat dels centres davant la demanda creixent de centres de referència per part d’altres organitzacions nacionals i internacionals.

• Formació

Disseny a mida de plans de formació ajustats a les necessitats del centre amb l’assistència de professionals qualificats.

• Equips de formadors

Possibilitat que els docents dels centres adherits s’incorporin als equips de formadors del Col·legi amb l’objectiu de renovar l’oferta de cursos des del coneixement immediat de la realitat de les aules.


• Espais del Col·legi

Ús preferent dels espais del Col·legi per a diferents tipus de trobades, des de reunions de treball fins a celebracions, presentacions de materials, conferències, intercanvis de pràctiques entre centres o altres actes.

• La marca

Ús de la marca Centre adherit en el centre i en aquells instruments de comunicació i publicitat que tingui establerts, així com en les presentacions públiques de la institució educativa.

• Col·legiació gratuïta durant un any per als mestres dels centres adherits

Els interessats han d'omplir aquest formulari.

Relació de centres adherits

 

Elisabeth  

Escola BetàniaPatmos

Escola Joan Pelegrí  

Escola Pia Nostra Senyora  

Escola Sant Gregori  

Euroaula. Centre Estudis Turístics

European International School of Barcelona  

Fundació Collserola (Frederic Mistral, l’Avenç i Ramon Fuster)

Fundació Institució Cultural del CIC (Virtèlia Escola de Música, Escola Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, CIC Escola de Batxillerats, CIC Escola de Cicles Formatius i CIC Escola d’Idiomes)

Fundació Llor  

IES Sant Quirze del Vallès

IPSI

Saint Peter's School  

Tecnos

Criteris i procediments sobre la incorporació de centres adherits al Col·legi

Acord aprovat per la Junta de Govern