Junta de Govern

El Govern de l’Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDLCAT), el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, actua d’acord amb els principis de democràcia, autonomia i participació col·legial.

La Junta General és l’òrgan suprem del Col·legi i està integrada per tots els seus col·legiats que estiguin en plenitud dels seus drets. La Junta General es reuneix un cop l’any i es pot convocar amb caràcter extraordinari, i els seus acords, adoptats vàlidament, obliguen els col·legiats i les societats professionals integrades.

La Junta de Govern és l’òrgan de representació del Col·legi i assumeix les funcions de direcció, seguiment i impuls de l’acció de Govern, administració i gestió del Col·legi.

La Junta de Govern està formada per tretze membres i es reuneix mensualment. Cada quatre anys es convoquen eleccions ordinàries per tal de renovar-ne la composició.

Actualment, la composició de la Junta de Govern del CDLCAT és la següent:


Degana
Josefina Cambra Giné

Núm. col·legiada: 5494


Vicedegà primer
Àlex Rocas Jordi

Núm. col·legiat: 26034


Vicedegà segon 
Jacint Bassó Parent

Núm. col·legiat: 21769

Secretària general
Ma. Dolors
Martí Solà

Núm. col·legiada: 15181

Tresorer
Jesús Bonals
Codina

Núm. col·legiat: 4855

Vicesecretari
general
Francesc Danés Andreu

Núm. col·legiat: 13638

Interventor
Antoni
Domènech Bonet

Núm. col·legiat: 10925

Vocals de lletres
 Mireia Montané Tuca

Núm. col·legiada: 11084

 Carme Panchón Iglesias

Núm. col·legiada: 32439

 Pere Martí Bertran

Núm. col·legiat: 14667

Vocals de ciències
 Xavier Juan Pons

Núm. col·legiat: 33640

 Roser Roca Parpal

Núm. col·legiada: 18275

 Marta Segura Fàbregas

Núm. col·legiada: 33297