Junta de Govern

El Govern de l'Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDLCAT), el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, actua d’acord amb els principis de democràcia, autonomia i participació col·legial.

La Junta General és l’òrgan suprem del Col·legi i està integrada per tots els seus col·legiats que estiguin en plenitud dels seus drets. La Junta General es reuneix un cop l’any i es pot convocar amb caràcter extraordinari, i els seus acords, adoptats vàlidament, obliguen els col·legiats i les societats professionals integrades.

La Junta de Govern és l’òrgan de representació del Col·legi i assumeix les funcions de direcció, seguiment i impuls de l’acció de Govern, administració i gestió del Col·legi.

La Junta de Govern està formada per tretze membres i es reuneix mensualment. Cada quatre anys es convoquen eleccions ordinàries per tal de renovar-ne la composició.

Actualment, la composició de la Junta de Govern del CDLCAT és la següent: