231206 - Anglès Intermediate Plus. Part 1 (B2.1)

 • Àrea temàtica:

  Anglès

 • Modalitat:

  Presencial

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Martin Delaney-Boland

Dates:

Del 4 d'octubre de 2022 al 6 de juny de 2023

Dies:

Dimarts

Hores:

De 18.00 a 20.00 h

Total hores:

60

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Tarifes
Col·legiat/ada:

300,00 €

No col·legiat/ada:

375,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

300,00 €

Curs per perfeccionar l'anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. D’utilitat especialment per a professors d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE)  

Nivell B2.1 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües): per accedir al curs cal haver superat el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell (Level 1   Level 2   Level 3   Level 4   Level 5). 

Llibre de text: English File Intermediate Plus, 4a ed. (amb pràctiques en línia), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-403891-1, amb sessions de 2 hores presencials (unitats 1-5).

El material de pràctica es troba a la plataforma en línia de l’Oxford University, amb material audiovisual i exercicis de gramàtica, vocabulari i pronunciació.

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt:

 • Generar confiança en l'escolta i la lectura mitjançant l'exposició a una varietat més gran de textos i parlants.
 • Millorar la precisió gramatical i la gamma de vocabulari per expressar-se amb més claredat i fluïdesa.
 • Practicar i enllaçar idees, afegir detalls i donar explicacions.
 • Aprendre a expressar opinions sobre temes més abstractes i en situacions més imprevisibles.
 • Produir textos clars i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d'estils com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic) i redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.
 • Poder-se expressar amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que els interlocutors es comuniquin sense esforç.

Gramàtica

 • Pronouns.
 • Adjectives.
 • Present tenses.
 • Possessives.
 • Past tenses (Simple/ Continuous/ used to).
 • Prepositions.
 • Future forms (Will/ shall/ Going to).
 • First and Second conditionals.
 • Present Perfect Simple.
 • Present Perfect Continuous.

 

Temes

 • Names.
 • Adjective suffixes.
 • Travel (Packing).
 • Shops  and services.
 • Stages of life.
 • Photography.
 • Environment (rubbish and recycling).
 • Study and work.
 • Television.
 • The Country.

Martin Delaney-Boland

Professor d'Anglès. Llicenciat en Filologia Anglesa per University College Dublin (UCD). Postgrau E-Learning and course design (UOC). Professor d'Anglès al Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) a la Universitat Pompeu Fabra. Creador del curs International Business Communication in English I (patrocinat per Ernst & Young). Curs de presentacions orals en anglès per a docents. Professor d'Anglès als cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Per obtenir la certificació caldrà assistir com a mínim a un 80% del curs i superar satisfactòriament  els exercicis i les proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

a)  Avaluació contínua (70%) 

 • 15% basat en l'assistència i la participació a classe, als fòrums i discussions.
 • 15% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs.
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs.
 • 20% basat en les proves al final de cada unitat.

b)  Prova de síntesi (30%)

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428