24006 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Llengua Catalana i Literatura

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

M. Neus Real Mercadal, Laura Rodríguez Vidal

Dates:

Del 4 d'octubre de 2022 al 28 de març de 2023

Dies:

Dimarts

Hores:

De 17:00 a 20:00 h

Total hores:

80

Lloc:

En línia

Aquest curs forma part del Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

560,00 €

No col·legiat/ada:

800,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

560,00 €

Es faran un total de 23 sessions (66 hores en total), majoritàriament en línia, tot i que almenys 7 seran presencials (híbrides, de fet, perquè es podran seguir en línia). També hi haurà una part de treball personal (unes 14 hores, aproximadament), que es dedicaran a la redacció d’un tema i al disseny d’una unitat didàctica. La formació se situa dins dels requeriments legislatius i pedagògics de la LOMLOE.

 • 17 sessions de dues hores i mitja de presentació d’un tema (amb un breu descans, si el formador ho creu convenient) i mitja hora de debat posterior, dubtes, etc.
 • Esquemes (o presentacions digital dels formadors), documents de consulta essencials i bibliografia bàsica per als alumnes a Moodle.
 • Elaboració d’un tema de manera individual o per parelles dels que no es presenten específicament al curs. L’objectiu és presentar uns vint temes de manera detallada i compartir els temes treballats pels membres del grup. D’aquesta manera, cadascun dels aspirants disposarà d’una base sòlida per tal d’afrontar còmodament aquesta part de la prova.
 • Correcció dels materials elaborats pels companys seguint la rúbrica d'avaluació.

Metodologia

Combinació d’exposicions teòriques a l’aula sobre els continguts del curs amb algunes activitats pràctiques.

Les sessions del curs seran síncrones, amb una durada aproximada de 3 hores. En aquestes sessions el formador explicarà el contingut dels temes seleccionats. A la part final de cadascuna de les sessions hi haurà un espai  de debat i torn obert (uns 30 minuts, aproximadament) per compartir dubtes, preguntes, suggeriments, etc.

També hi haurà sessions asíncrones, de treball en grup o individual. L’objectiu és abordar teòricament els continguts essencials per afrontar amb una base sòlida cadascuna de les parts de la prova d’oposició i combinar-ho amb activitats de treball individual i compartides sobre el temari i la programació i les qüestions pràctiques derivades de l’aplicació a l’aula. 

 

El contingut del curs s’organitza en tres blocs diferenciats: 

 • Actualització de continguts (revisió i presentació del temari)
 • Aspectes practicodidàctics (unitats i seqüències didàctiques)
 • Programar i avaluar per competències.

 

   FORMADOR/A

   TEMES DESENVOLUPATS

Laura Rodríguez

(coordinació i seguiment del curs i sessions de programació didàctica)

Sessions en línia

Sessió 1: Presentació i organització del curs.

Tema 33. La llengua literària. Recursos estilístics (fonètics, sintàctics i lexicosemàntics). La mètrica.

5 sessions de programació didàctica

Revisió dels temes (sessió presencial) i de la UD (en línia) elaborats pels assistents al curs i retorn amb comentaris i valoracions.

Ferran Gadea

(sessions presencials)

Sessió 1: Tema 40. La poesia lírica dels segles XIV i XV. Ausiàs March

Sessió 2: Tema 57. Les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit. J.V. Foix. 

Sessió 3: Tema 62. Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Màrius Torres. Agustí Bartra.

Isabel Crespí

Sessions en línia

Sessió 1: Tema 3. La diversitat lingüística al món actual. Les famílies lingüístiques. Les llengües romàniques. El català a la Romània.

Sessió 2: Tema 18. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.

Sessió 3: Tema 21. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació. Classes i funcions de les oracions subordinades.

Àgueda Vallès

(sessions presencials)

 

Sessió 1: Tema 12. El lèxic català: origen, formació i estructura. 13. El significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia i antonímia.

Sessió 2: Tema 14. L'oració. Classes. Estructura. Elements i funcions. Modalitats. / Tema 15. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu. 

Sessió 3: Tema 16. L'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits. / 17. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Funcions, combinacions i variants geogràfiques.

Muntsa Farré

Sessions en línia

Sessió 1: Tema 37. Les cròniques medievals. / Tema 38. La literatura religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV. Francesc Eiximenis. Sant Vicent Ferrer. Anselm Turmeda. Sor Isabel de Villena.

Sessió 2: Tema 45. El Romanticisme. La Renaixença. Els Jocs Florals. Els gèneres. Les revistes literàries. La Renaixença a les Illes Balears i a València. /Tema 46. La poesia del segle XIX. Jacint Verdaguer.

Sessió 3: El sistema fonològic del català (temes 28 al 31). Sessió presencial

Joan Martori

(sessions presencials)

 

Sessió 1: Tema 44. La literatura dels segles XVI al XIX. Renaixement, Barroc i Neoclassicisme. La situació de Menorca.

Sessió 2: Tema 47. El teatre del segle XIX. Frederic Soler. Els autors mallorquins. Àngel Guimerà. / Tema 52. El teatre modernista. Santiago Rusiñol.

Sessió 3: Tema 55. El noucentisme. Pensament i evolució. Eugeni d'Ors. /Tema 56. Guerau de Liost. Josep Carner.

Neus Real

Sessió en línia

Sessió 1:

Tema 53. La novel·la modernista. Víctor Català. Prudenci Bertrana. Joan Puig i Ferreter. / Tema 54. El conte entre el Modernisme i la guerra civil. Joaquim Ruyra. Salvador Galmés.

 

M. Neus Real Mercadal

Doctora en Filologia Catalana. Màster en teoria de la literatura. Professora agregada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i especialista en literatura catalana d'autora, llibres infantils i educació literària. Investigadora, docent i mediadora literària des de 1991, ha obtingut premis diversos, té més d’un centenar de publicacions i col·labora amb diferents institucions culturals i instàncies educatives.

Laura Rodríguez Vidal

 • Assistència al 80% de les sessions virtuals i presencials.
 • Lliurament i avaluació d’un tema desenvolupat. La tasca ha de seguir la rúbrica que compartirem al principi del curs i serà avaluada pels companys i formadora. Un cop corregida pels companys caldrà esmenar-ne els errors i lliurar-la definitivament per tal de confegir un material d’estudi compartit i definitiu.
 • Lliurament d’una unitat didàctica com a projecte de final de curs.

 

Calendari del segon trimestre:

- 31 de gener: Avantguardes i JV Foix, presencialment

- 7 febrer: temes 16 i 17 (Àgueda Vallès), via Zoom

- 9 febrer (dijous): Sessió presencial Joan Salvat-Papasseit (Ferran Gadea)

- 14 febrer: La programació a les oposicions (Laura, en línia, Teams)

- 16 febrer (dijous): Programar UD/SA (Laura)

- 21 febrer: Avaluació (Laura)

- 28 febrer: Sessió presencial (Muntsa Farré) El sistema fonològic de la llengua catalana: vocalisme i consonantisme (temes 28 a 31)

- 7 març: Ferran Gadea, sessió presencial

- 14 març: defensa oral de la programació (Laura)