241202 - Curs de preparació per al nivell C2

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Altres

Professorat:

Alfred Quintana Garrido

Dates:

Del dia 17 d'octubre de 2023 al 9 d'abril de 2024

Dies:

Dimarts

Hores:

De 17.30 h a 19 h

Total hores:

60

Lloc:

En línia

Tarifes
Col·legiat/ada:

260,00 €

No col·legiat/ada:

400,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

260,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella


 

Activitats participatives programades des de Moodle i la plataforma Teams

Preparació de proves similars a les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística, a partir del llibre C2. Nivell superior. Curs de llengua catalana de l’editorial Castellnou.

Es treballaran els textos orals i escrits més habituals del nivell C2 (taula rodona, article d’opinió, apunt d’un blog, informe, ressenya d’un llibre, roda de premsa, etc.) i els recursos, la puntuació i les qüestions gramaticals (d’acord amb els canvis de la nova normativa de l’IEC).

Per a cadascun dels textos habituals del nivell C2 s’exposaran i es treballaran les tècniques pròpies, com ara: l’organització d’idees, la variació lingüística i la llengua estàndard, l’extracció de les idees principals de textos orals i escrits, les tècniques per generar idees a partir de la informació de diferents fonts, l’elaboració de guions, l’estructura d’una notícia, la redacció de textos informatius, l’elaboració d’un article d’opinió, la reformulació d’idees extretes de textos, les estratègies per parlar en públic amb convicció i eficàcia, etc.

S’obriran fòrums i xats per atendre preguntes i reflexions. S'exposaran models de textos orals i escrits i se'n comentaran els criteris d'avaluació.

 

Observacions

Per poder passar l’examen del nivell C2 amb garanties d’èxit, és important tenir assolits la majoria de coneixements del nivell C1. Particularment, cal que l’ortografia estigui plenament consolidada.

El curs té un caràcter eminentment pràctic i s'enfoca a passar un examen. Per tant, aquest mateix programa o els exercicis que es faran a classe estan directament relacionats amb els objectius i la mecànica de l'examen C2.

L'alumnat ha de seguir la sessió setmanal en línia i dedicar un mínim d’1,5 hores setmanals més per fer les tasques encomanades, particularment les tasques de redacció. Aquestes tasques són imprescindibles per poder presentar-se a l'examen amb possibilitats d'èxit.

Les tres parts del programa no s'impartiran consecutivament, sinó de manera paral·lela, per tal que des del primer dia l'alumnat pugui practicar les diferents tasques que farà el dia de l'examen.

En la part virtual (30 hores de forma asíncrona), hi haurà una part comuna de revisió i millora, a través d'exercicis i activitats, i també fòrums, on cada participant podrà exposar els seus dubtes particulars i concrets. I, d'altra banda, en la part síncrona (30 hores en streaming) es faran activitats que serviran per treballar les tres parts de l’examen.

 • Entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.
 • Argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.
 • Interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Exposar, demostrar, il·lustrar i argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.
 • Produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, i  assumir els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.  
 • Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió. 

1. Comprensió lectora i expressió escrita

 • La transformació de la informació
 • Síntesi i valoració de continguts
 • Els textos argumentatius

2. Ús de la llengua

 • Coneixement avançat de la gramàtica
 • Coneixement avançat del lèxic
 • Coneixement d'unitats lèxiques pluriverbals

3. Comprensió lectora i expressió oral

 • Presentació oral amb argumentació formal
 • Pràctiques interactives

Recursos didàctics

Alfred Quintana Garrido

 

 

Es farà una prova de contingut similar a les convocades per la Secretaria de Política Lingüística per tal de valorar el nivell assolit, cap a final de curs, abans de Setmana Santa.

Aquesta prova, a part de servir per preparar l’examen oficial, serà el criteri bàsic per avaluar el curs, amb un 80% de la nota final. El 20% restant s’obtindrà a partir de la quantitat i qualitat d’intervencions a les classes en línia i els fòrums.

L’assistència no dona punts, però cal un mínim d’un 80% d'assistència en les sessions en línia per poder ser avaluat.

La nota obtinguda al curs és independent de la nota que es pugui obtenir a l’examen oficial.