« tornar

22011 - Actualització de continguts curriculars de geografia i història (pendent de reprogramació)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Felip de Vicente Algueró
Professorat Felip de Vicente Algueró, Frederic Chordà Riollo, Jaume Pinyol Balasch, Josep M. Sánchez Carratalà
Data Sessió de recuperació el 23 de maig. De 9:30 a 13:30
Dies Dissabte
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 65
Preu
Col·legiat650,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores650,00€
No col·legiat975,00€

IMPORTANT. NOU CALENDARI

La sessió pendent del vostre curs Actualització de continguts curriculars per geografia i història, es realitzarà de manera virtual el proper dissabte dia 23 de maig, a les 10 h, a través de la plataforma Zoom.

OBJECTIUS

Preparar les dues parts de la prova A del concurs d’oposició: els temes i els supòsit pràctic.

 CONTINGUTS

El curs s’organitza en els següents blocs temàtics:


1. Actualització de continguts de geografia.
2. Actualització de continguts d’història antiga, medieval i moderna.
3. Actualització de continguts d’història contemporània.
4. Actualització de continguts d’història de l’art.

TEMARI

1. La concepció de l’espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic.
2. Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball.
3. La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics.
4. Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes.
5. L’acció humana sobre el medi. Problemàtica actual.
6. La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials.
7. L’espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i al món.
8. L’espai i l’activitat industrial. Matèries primeres i fonts d’energia.
9. Les activitats terciàries en les economies desenvolupades.
10. El procés d’urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques.
11. Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics.
12. La Xina: societat i economia.
13. El Japó i l’àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial.
14. L’Àfrica: territori i societats. L’Àfrica mediterrània i l’Àfrica subsahariana: contrastos físics, socioeconòmics i culturals.
15. El Canadà i els Estats Units: aspectes físics i humans.
16. Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social.
17. La Península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l’Espanya peninsular i insular.
18. L’actual ordenació territorial de l’estat espanyol. Arrels històriques.
19. La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris.
20. El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L’historiador i les fonts. Explicació i comprensió en història.
21. Grans línies d’investigació històrica en els segles XIX i XX.
22. Procés d’hominització i cultura material. L’aportació de l’antropologia històrica.
23. Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient. Fonts arqueològiques.
24. La Península Ibèrica fins a la dominació romana.
25. La civilització grecollatina.
26. Orígens i desenvolupament del feudalisme. L’economia senyorial. Debat historiogràfic.
27. Naixement i expansió de l’Islam.
28. Al-Andalus: política, societat i cultura.
29. L’expansió dels regnes cristians a la Península Ibèrica.
30. La formació de les monarquies feudals a l’Europa Occidental. L’origen dels estats moderns.
31. Els regnes peninsulars en els segles XIV i XV. Conflictes socials. Diversitat cultural.
32. La cultura renaixentista. Els enfrontaments politicoreligiosos del segle XVI.
33. La monarquia hispànica sota els Àustria: aspectes polítics, econòmics i culturals.
34. Conquesta, colonització i administració de l’Amèrica Hispànica del segle XVI al XVIII.
35. El pensament polític modern: de l’Humanisme a la Il·lustració.
36. Creixement econòmic, estructures i mentalitats socials a l’Europa del segle XVIII. Les transformacions polítiques a l’Espanya del segle XVIII.
37. El debat historiogràfic sobre la Revolució Francesa.
38. Revolució Industrial i industrialització.
39. La construcció de l’estat liberal i primers intents democratitzadors a l’Espanya del segle XIX.
40. Transformacions agràries i procés d’industrialització a l’Espanya del segle XIX.
41. Nacionalisme i liberalisme a l’Europa del segle XIX.
42. Imperialisme i expansió colonial. Els conflictes internacionals abans del 1914.
43. Pensament polític i econòmic al segle XIX.
44. El procés d’independència de l’Amèrica Llatina.
45. Les transformacions de l’Extrem Orient del 1886 al 1949.
46. ​​Els Estats balcànics al segle XX.
47. La Primera Guerra Mundial i les relacions internacionals en el període d’entreguerres. La crisi del 1929.
48. Feixisme i neofeixisme: caràcters i circumstàncies en què es desenvolupen.49. Espanya: la Segona República i la Guerra Civil.
50. Les revolucions russes: creació, desenvolupament i crisi de la Unió Soviètica. Repercussions internacionals.
51. Repercussions de la Segona Guerra Mundial. Les relacions internacionals després del 1945. La política de blocs. L’ONU.
52. La descolonització d’Àsia i Àfrica: els problemes del Tercer Món.
53. La dictadura franquista: règim polític, evolució social i econòmica.
54. La construcció de la Comunitat Europea.
55. Teoria i funció de l’art. Anàlisi i interpretació de l’obra d’art.
56. L’art clàssic: Grècia i Roma.
57. L’art romànic.
58. L’art islàmic.
59. L’art gòtic.
60. L’art del Renaixement italià i la seva influència.
61. L’art barroc.
62. Velázquez i Goya en el seu context artístic.
63. Les arts plàstiques de l’impressionisme a l’abstracció.
64. L’arquitectura als segles XIX i XX. El Modernisme.
65. Picasso, Dalí i Miró en el seu context artístic.66. Interdependències i desequilibris en el món actual. Desenvolupament i subdesenvolupament. Desenvolupament sostenible.67. Anàlisi de la Constitució Espanyola del 1978.
68. Organització econòmica i món del treball. La inflació, la desocupació i la política monetària.
69. Règims polítics i els seus conflictes interns en el món actual. Principals focus de tensió en les relacions internacionals.
70. Mitjans de comunicació i societat de masses.
71. Revolució cientificotècnica en el segle XX. Implicacions en la societat.
72. Canvi social i moviments alternatius. Feminisme, pacifisme i ecologisme.

METODOLOGIA

Sessions de repàs de temari

Preparació de supòsits pràctics mitjançant casos i exemples concrets

CALENDARI DE SESSIONS

Horari: Dissabtes de 9.30 a 13.30 h 

2019

Octubre: 19 i 26
Novembre: 9, 16, 23 i 30
Desembre: 14

2020

Gener: 11, 18 i 25
Febrer: 1, 8, 15, 22 i 29
Març: 7 i 14

EQUIP DOCENT

Coordinació: Felipe de Vicente Algueró

Professorat:
Frederic Chordà Riollo, Felipe de Vicente Algueró, Jaume Pinyol Balasch, Josep M. Sánchez Carratalà