« tornar

22006 - Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana i castellana (pendent de reprogramació)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Montserrat Codina Sabé
Data del 31 de gener al 3 d'abril. De 17:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça Col·legi de Doctors i llicenciats de Catalunya
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

La formadora ha habilitat un blog per a dubtes. Les sessions pendents es recuperaran quan la situació ho permeti.

 

Objectius

 

Conèixer els documents oficials per extreure’n els beneficis que aporten en el disseny d’activitats d’aprenentatge.

Valorar la importància de l’avaluació formativa i formadora en la consecució de bons resultats acadèmics.

Impulsar l’ús de metodologies didàctiques diverses per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Donar a conèixer estratègies que facilitin l’atenció a tot l’alumnat i la gestió de la complexitat social i emocional de l’aula.

Elaborar la programació d’una unitat didàctica competencial i justificar les decisions preses.

Aclarir dubtes al voltant del tema del currículum i l’avaluació competencials.

 

 Descripció

 

El curs pretén preparar docents en l’elaboració d’unitats didàctiques competencials per tal que siguin útils en la tasca diària personal i en el treball en equip al centre educatiu. Per tant, treballarem els diferents aspectes que apareixen a les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió d’aula, atenció a tot l’alumnat, instruments d’avaluació, etc.

 

Continguts del curs

 

Currículum de l’àmbit lingüístic i dels àmbits transversals: competències, gradació de competències, continguts clau, continguts curriculars, criteris d’avaluació.

 

Material de referència: llibrets de competències, “El Currículum competencial a l’aula”, “Avaluar per aprendre”, Decret d’avaluació.

 

Metodologia didàctica competencial

 

Avaluació formativa, formadora i qualificadora. Instruments d’avaluació.

 

Gestió d’aula en benefici de l’aprenentatge.

 

Estratègies per a l’atenció de tot l’alumnat.

 

 Metodologia

 

Una part de la classe és magistral, en què la persona formadora explica aspectes teòrics i exemples relacionats amb un tema.

 

Una part de la classe és dinàmica de grup per tal d’assimilar continguts a través de la interacció i així conèixer l’eficàcia d’algunes tècniques de treball cooperatiu.

 

Una part de la classe és elaboració de la unitat didàctica, aplicant en cada sessió la temàtica treballada aquell dia.

 

Mètode d’avaluació

 

L’assistència és obligatòria (mínim: 80%).

 

Hi haurà un fòrum en línia entre cada sessió, on els docents podran aportar experiències relacionades amb la temàtica treballada el dia anterior, expressar dubtes, proposar temes, comentar documents didàctics, etc.

 

Al final del curs s’haurà d’haver elaborat la programació d’una unitat didàctica competencial.