« tornar

22012 - Curs de programació per geografia i història (pendent de reprogramació)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Jordi Hinojosa Beatobe
Data del 28 de març al 6 de juny. De 10:00 a 13:00
Dies Dissabte
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

 

PRESENTACIÓ

Els docents tenim a la nostra disposició una poderosa eina essencial per a gestionar correctament l’aula: la programació didàctica. És un instrument bàsic a través del qual guiar tots els procediments emprats a l'aula, i ens dona resposta a preguntes sobre què ensenyar, com ensenyar i què, com i quan, avaluar. Però fer una programació genera dubtes, de manera que, al llarg d'aquest curs oferirem als docents les habilitats necessàries per dur a terme una programació que sigui útil i, a la vegada, serveixi per a poder ser avaluada en un procés de selecció.

Aquest és un curs que ha de ser útil per a demostrar, el dia de l’enfrontament amb el Tribunal que tenim l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a la poder exercir amb èxit la tasca com a docent.

Cal una bona preparació: Serà la primera prova del procés d’oposicions i és eliminatòria. Per això proposem un curs dissenyat per a que es puguin oferir les suficients eines metodològiques com per a poder confeccionar una programació didàctica que pugui ser valorada satisfactòriament pels membres del tribunal d’oposicions.

En finalitzar les sessions teòriques, haurà un espai personalitzat de tutoria personal en la qual es podrà orientar personalment sobre el desenvolupament de la programació i fer-ne un assaig de presentació que permeti valorar els aspectes millorables abans de fer la lectura definitiva al Tribunal.

OBJECTIUS DEL CURS DE PROGRAMACIÓ                                                        

A) OBJECTIUS DEL CURS EN EL MARC LEGAL DE LA PROGRAMACIÓ

    Capacitar i proporcionar els coneixements suficients al docent per a l'elaboració d'una programació didàctica d'acord amb l'actualitat legislativa.

    Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar correctament al desenvolupament de la programació didàctica

 

B) OBJECTIUS DEL CURS EN EL MARC DIDÀCTIC DE LA PROGRAMACIÓ

 Conèixer i apreciar la importància que té programar en el desenvolupament dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

 Delimitar el currículum i les seves aplicacions educatives i conèixer els diferents nivells de concreció curricular.

 Identificar les característiques bàsiques de l’ensenyament i aprenentatge de les competències.

 Identificar la seqüència didàctica com una forma d'organitzar les activitats de forma coherent amb els altres elements de la unitat.

 Distingir els diferents moments d'una seqüencia didàctica i les activitats associades a cada un d'elles.

 Diferenciar les diverses metodologies d’aprenentatge per competències.

 Dominar l'exposició i defensa de la programació didàctica en oposicions.

CONTINGUTS

UNITAT 1: EL CURRÍCULUM I EL CENTRE  (28 març)

• Concepte i fonamentació de currículum
• Nivells de concreció curricular
• Autonomia del centre educatiu
• Les funcions del professorat
• Documents programàtics

 UNITAT 2: PLANIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (4 i 11 abril)

• Objectius
• Competències
• Capacitats o resultats d'aprenentatge que es desenvolupen
• Criteris d'avaluació
• Distribució temporal
• Continguts
• Metodologia incloent-hi l'Ús pertinent de les TIC
• Connexions amb altres crèdits relacionats
• Agrupament d'alumnes
• Mesures i suports addicionals o intensius per a l'atenció a la diversitat: la inclusió i la perspectiva de gènere


UNITAT 3: CONCRECIÓ DE LA PROGRAMACIÓ: LES UNITATS DIDÀCTIQUES (18, 25 Abril i 9 maig)

• Introducció
• Competències
• Continguts
• Metodologia d'aprenentatge
• Criteris i Indicadors per a l'avaluació
• Mesures d'atenció a l'alumnat
• Instruments d'avaluació
• Recursos
• Graella d'autoavaluació / Rúbriques

 UNITAT 4: DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ (16 maig)

• Actitud corporal i llenguatge no verbal 

a)expressions facials 
b) postura corporal
c) la proxèmica
d) el parallenguatge

• La nostra pròpia imatge
• Bloquejos i barreres corporals
• Tècniques d'autocontrol emocional
• Control de l'ansietat

UNITAT 5: PRACTICUM (23 maig)

• Presentació de la programació o la UD en presencial o per videoconferència

UNITAT 6: TUTORIA PERSONALITZADA (30 maig)

• Espai personal o per videoconferència per a assessoria personal sobre la programació

Tutories individualitzades (sempre que la situació sanitària ho permeti): Si desitgeu una tutoria individualitzada amb el formador per solucionar dubtes o repassar la vostra programació, adreceu-vos al Col·legi.