« tornar

22016 - Actualització de continguts curriculars. Llengua i literatura catalana

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Anna M. Ponsatí Obiols, Josep Camps Arbós, M. Lluïsa Julià Capdevila, Maria Cabrera Callís, Rosa Perez Albors
Data Del 26 d'octubre del 2019 al 28 de març del 2020. De 9:30 a 13:30
Dies Dissabte
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores600,00€
No col·legiat900,00€

Us informem que el material corresponent a les tres sessions afectades per la situació de suspensió del curs es lliurarà a través de Moodle segons el calendari previst. Es preveu la recuperació de les classes afectades per la suspensió de manera presencial tan aviat com la situació estigui normalitzada.

 

OBJECTIUS                                                                                                      

* Preparar per als comentaris de text, literari i lingüístic.

* Preparar per al desenvolupament d’un tema, que corresponen als exercicis de la part A i B de la primera prova del concurs d’oposició.

CONTINGUTS                                                                                                          

- Els 71 temes.

- Els dos comentaris de text.

- Propostes didàctiques per treballar els temes a classe.

 ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA DE LES SESSIONS                                                 

- Explicació dels punts centrals del contingut dels temes, amb esquemes lliurats als assistents prèviament i comentari de la bibliografia. Temps dedicat: 2 h.

- Propostes de comentari de text. Model i pautes per realitzar-lo: literari i lingüístic en paral·lel als temes literaris o lingüístics tractats en cada sessió. Temps dedicat: 2 h.

- En cada sessió s’ofereix una antologia de textos de les obres a estudiar i conèixer en relació amb els temes tractats.

 - Es demana que el cas pràctic, molt més lligat a la programació, es treballi fora del curs.

PROPOSTA DE CALENDARI I DIVISIÓ DELS TEMES

SESSIÓ 1. TEMES – Les fons i els orígens de la literatura occidental. La Bíblia. Els clàssics greco-llatins. La literatura medieval: Ramon Llull, Eiximenis, Vicent Ferrer, Turmeda, Isabel de Villena). Les cròniques medievals. L’humanisme. Bernat Metge. Temes 35-39. Total 5 temes. Professora: Antònia Carré. Dia: 26 d’octubre de 2019.

SESSIÓ 2. TEMES – La literatura popular fins al segle XIX. Reculls i recopiladors. Romanticisme, Renaixença, realisme, costumisme i naturalisme. Guimerà, Verdaguer i Oller (temes 43 i 45-48). Els gèneres principals de la narrativa popular contemporània: relat d’aventures, fantàstic, de terror, policíac, històric, eròtic, de ciència-ficció, etc. (tema 69).  Total: 6 temes. Professor: Josep Camps. Dia: 9 de novembre de 2019.

SESSIÓ 3. TEMES – El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar. La poesia modernista. Decadentisme, Simbolisme, Pre-rafaelisme. Joan Maragall. Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. L’Escola Mallorquina.  El teatre modernista. Santiago Rusiñol. El conte entre el Modernisme i la guerra civil. Joaquim Ruyra i Salvador Galmés. Temes 49-54. Total: 6 temes. Professora: Lluïsa Julià.  Dia: 16 de novembre de 2019.

SESSIÓ 4. TEMES – Gramàtica de l’oració-1: L’oració, el sintagma nominal (substantiu i adjectiu), l’article, els pronoms febles i i els altres pronoms (temes 14-17). Total: 4 temes. Professor: Rosa Pérez. Dia: 23 de novembre de 2019.

SESSIÓ 5. TEMES – La diversitat lingüística al món actual. Les famílies lingüístiques. Les llengües romàniques. El català a la Romània. Principals etapes de de la història de la llengua catalana, fins al segle XIX. La llengua i la lingüística catalana a finals del segle XIX. Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra i les seves obres respectives. La continuació de l’obra del Diccionari Francesc de Borja Moll. Manuel Sanchis Guarner. Els principals corrents de la lingüística catalana actual. Extensió de la llengua catalana. Projecció de la cultura catalana al món. Caracterització dels dialectes del català oriental i occidental. Llengua i societat en el domini lingüístic avui: àmbits d’ús, registres, actituds. Diglòssia i conflicte lingüístic. Estatut jurídic actual de la llengua catalana en els territoris on es parla. El procés de normalització. Problemes d’interferències de llengües i d’estandarització. (temes 3- 9). Total: 7 temes. Professor: Jordi Castells. Dia: 30 de novembre de 2019.

SESSIÓ 6. TEMES – El Noucentisme. Ors, Carner i Guerau de Liost (temes 55-56). Les avantguardes: Salvat i Foix (temes 57-58) i El teatre del Modernisme a la guerra civil. Sagarra (tema 59). Total 5 temes. Professor: Josep Camps. Dia: 18 de gener de 2020.

SESSIÓ 7. TEMES – Gramàtica de l’oració-2 i sintaxi: El sintagma verbal. Verb i complements verbals amb variants geogràfiques (temes 18-19) i  l’adverbi, la preposició i la conjunció (tema 20). Total: 3 temes. Professora: Anna Ponsatí. Dia: 25 de gener de 2020.

SESSIÓ 8. TEMES – La poesia postsimbolista: Carles Riba (tema 58). Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres i Agustí Bartra (tema 62).  [La poesia realista i social]: Pere Quart. Salvador Espriu. Joan Vinyoli (tema 63). La literatura dels seixanta i fins al 1975: Pedrolo, Gabriel Ferrater i Andrés Estellés (tema 66). Els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la lit. Catalana (poesia) (part del tema 65). Total: 3 temes i part del 65. Professor: Jordi Castells. Dia: 1 de febrer de 2020.

SESSIÓ 9. TEMES –  Teoria de la comunicació. Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics: televisió, ràdio, còmic i publicitat (temes 1-2). El discurs. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió. la puntuació. El discurs. La tipologia de textos (narratius, descriptius, explicatius, argumentatius, conversacionals, etc.). El lèxic català: origen, formació i estructura. El significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia i antonímia (temes 10-13).  Total: 6 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 8 de febrer de 2020.

SESSIÓ 11. TEMES – L’oració composta: substantiva, adjectiva i adverbial (temes 21-24) amb incidència amb els temes 17 (pr. febles i demostratius) i 19 (connectors). Total: 5 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 22 de febrer de 2020.

SESSIÓ 12. TEMES – La comunicació oral. Models i tècniques. La comunicació escrita. Models i tècniques. Estratègies de l’expressió oral i de la composició escrita: generar i organitzar idees, fer esquemes, exposar/redactar, revisar i valorar (temes 25-27). Possibles enfocaments didàctics. Professora: Anna Ponsatí. Dia: 29 de febrer de 2020.

SESSIÓ 13. TEMES – El periodisme: Miquel dels Sant Oliver, Gaziel i l’obra de Josep Pla (tema 61). Del 1975 als nostres dies: narrativa, poesia i teatre: Capmany, Roig, Cabré, Monzó, Barbal, Benet i Jornet, Maria Àngels Anglada i Teresa Pàmies, Maria-Mercè Marçal...] (tema 68). Els gèneres literaris. La sociologia de la literatura. L’anàlisi i la crítica literària (tema 34). Possibles enfocaments didàctics de la literatura (tema 71). Total: 4 temes. Professora: Lluïsa Julià. Dia: 7 de març de 2020.

SESSIÓ 14. TEMES – Segles XIV i XV: poesia i prosa. Ausiàs March, Jaume Roig, Joan Roís de Corella. Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc. (temes 40-42). La literatura dels segles dels segles XVI al XIX. Renaixement, Barroc i Neoclassicisme. La situació a Menorca (tema 44). Total: 4 temes. Professora: Antònia Carré. Dia: 14 de març de 2020.

SESSIÓ 15. TEMES - El sistema fonològic català i l’ortografia. El sistema vocàlic. Variacions geogràfiques. Fenòmens de contacte. Diftongs. Ortografia. Apostrofació. Accentuació gràfica i dièresi. El sistema consonàntic. Variacions geogràfiques. Ortografia dels sons oclusius, fricatius i africats. El sistema consonàntic. Ortografia dels sons laterals, nasals i vibrants. Ortografia de la “h”. Fenòmens de contacte consonàntic. Temes 28-31. La llengua literària. Recursos estilístics (fonètics, sintàctics i lèxico-semàntics. La mètrica. (tema 33)  Total 5 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 21 de març de 2020.

SESSIÓ 10. TEMES – La novel·la psicològica, Rodoreda i Villalonga (tema 60). La literatura de postguerra. L’exili. Pere Calders (tema 64). Els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la lit. Catalana (part del tema 65). L’assaig filosòfic, literari i historiogràfic, Joan Fuster (tema 67). Total: 4 temes. Professora: Lluïsa Julià. Dia: 28 de març de 2020.

EQUIP DE PROFESSORS

COORDINADORA: Lluïsa Julià

Maria Cabrera
Josep Camps
Antònia Carré
Jordi Castells
Anna Ponsatí Obiols