« tornar

22018 - Comentaris lingüístics i literaris (pendent de reprogramació)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data Dates de recuperació de l' 1 al 3 de juliol. De 16:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats
Total hores 32
Preu
Col·legiat320,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores320,00€
No col·legiat470,00€

El formador ha fet arribar el material de les sessions de manera telemàtica. Les sessions pendents es recuperaran quan la situació ho permeti.

DESCRIPCIÓ

Pràctica continuada de comentaris de llengua i de literatura.

OBJECTIUS

-Accedir a les metodologies del comentari de text
-Proposar procediments de treball diferenciats
-Analitzar una sèrie representativa de textos significatius
-Conèixer la bibliografia adient

CONTINGUTS

a) Comentari lingüístic
 Assegurar l’anàlisi dels nivells tradicionals, foneticofonològic, gramatical i lexicosemàntic. Conduir el comentari a l’àrea de la lingüística del discurs mitjançant la fixació dels paràmetres definitoris de la tipologia textual, variació, modalització, polifonia enunciativa i altres aspectes de l’adequació. Determinar la progressió temàtica, l’estructura del text i el funcionament dels mecanismes de cohesió: referència (anàfora, el·lipsi, catàfora...), connectors (criteris de classificació, funció) i cohesió lèxica (cadenes nominatives).

b) Comentari literari
 L’objectiu n’és atendre una gamma àmplia de poemes que pertanyin a corrents diferenciats amb els propòsit de detectar estètiques diferents i determinar els trets específics de la funció poètica. S’incidirà en els aspectes de mètrica i versificació, gèneres, tòpics, figures retòriques...

METODOLGIA

La normativa recent prevista per a les oposicions d’enguany varia considerablement els criteris i la dificultat de la prova pràctica corresponent a les oposicions de Llengua i Literatura catalanes, la qual cosa fa repensar la metodologia dels cursos de preparació.

El curs desenvolupat entre l’octubre del 2019 i el febrer del 2020, dissenyat en funció de les pràctiques proposades a la darrera convocatòria (juny del 2018), responia als plantejaments clàssics, basats en el comentari textual. La remodelació de les proves reclama un cert replantejament. El curs actual (febrer-maig del 2020) es basarà en la resolució de diferents propostes de supòsits pràctics. L’objectiu n’és la construcció de propostes didàctiques en la línia dels models anunciats pel Departament.

A les quatre primeres sessions, dedicades a l’anàlisi literària, es proposa treballar hipotètics “supòsits pràctics” de creació a partir de la llengua. Es proposarà un seguit d’activitats d’aplicació immediata a l’aula: estructura del vers, combinació de versos a la unitat superior, l’estrofa, combinació d’estrofes en el format superior, el gènere, amb la voluntat intenció d’acollir composicions de tipologia fixa, sextina, haiku, octava, estança, sonet… i d’altres de morfologia variable: cançó, elegia… Pel que fa a la narrativa, s’hi tractaran aspectes essencials: veus, personatges, tècniques de l’escriptura…, sempre subratllant l’especificitat pròpia del registre literari: identificació de figures retòriques, reconeixement de tòpics, proposta d’itineraris temàtics, intertextualitat…

Els comentaris de llengua (les quatre sessions finals) es fonamentaran també sobre “supòsits pràctics” per desenvolupar a la classe. La formulació dels procediments didàctics que assegurin el treball de la llengua es potenciarà des de la perspectiva de la competència discursiva. Una tasca orientada a:

1) tractament i funcionament de la singularitat pròpia dels models tipològics,2) valoració i reconeixement de l’actuació de les propietats textuals, i 3) determinació d’aquelles estratègies que assegurin més bons rendiments dins la complexitat de l’aula.

CALENDARI DE SESSIONS

21 de febrer

6 i 20 de març

3 i 17 d'abril

8 i 22 de maig

5 de juny