« tornar

203702 - La gestió del coneixement a l’aula amb eines TIC (transversal)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Miquel Fernández Barta
Data xx. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça On line
Total hores 30
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Introducció a la gestió del coneixement, conceptual i competencial, dins l’aula amb el suport d’eines TIC. Introducció a les eines de gestió i de creació de continguts i comunicació escrita i audiovisual.

Objectius

 • Introducció a eines per a l’adquisició i gestió de continguts i materials.
 • Aplicació d’eines de creació i síntesi del coneixement elaborat.
 • Aplicació d’eines d’expressió conceptual, text, dibuix, imatge i audiovisual.
 • Comunicació en xarxa aprofitant les eines de comunicació social.
 • Organitzar un flux de treball convenient per a la recerca, organització i creació de continguts, particularment els expositius.

 

 Metodologia

La metodologia emprada es fonamenta en la pràctica personal i el descobriment, redescobriment i exploració d’un seguit d’eines i estratègies emprades per a la gestió del coneixement.

 Avaluació

Tasca final a realitzar per part dels alumnes:

Elaboració d’una miniunitat didàctica sobre temes proposats pel professor emprant eines explicades en el curs o alguna d’equivalent que els alumnes utilitzin habitualment.

Aquesta unitat ha de tenir un apartat de la bibliografia emprada i una memòria explicativa on consti:

 • Fonts d’on ha sortit la informació utilitzada (bibliografia i webgrafia).
 • Format o plataforma on s’han desat les fonts i les informacions consultades (paper, document electrònic, serveis web).
 • Plataforma on estan els documents finals (blog autònom, web, serveis tipus Google).
 • Plataforma de comunicació habitual entre els membres que han elaborat la unitat (mail, xarxes socials –quines?).
 • Justificació de les plataformes anteriors (per què s’han utilitzat les plataformes que han estat emprades).
 • Dificultats trobades en les eines utilitzades i valoració d’aquestes eines (serveixen per a la funció desitjada –molt, regular, poc).

 

Els criteris d’avaluació tenen en compte els següents ítems:

 • Existència del projecte didàctic elaborat en el curs.
 • Existència de la bibliografia dins el projecte anterior.
 • Existència de la memòria explicativa.
 • Existència de les justificacions de les plataformes emprades.
 • Llista dels materials propis creats dins l’elaboració del projecte.
 • Existència de la valoració de les eines utilitzades.