« tornar

211401 - El color i la química a través de relats. Proposta de treball

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat M. del Tura Puigvert Masó, Rosa M. Melià Avià
Data del 15 d’octubre al 21 de desembre. Videoconferències: 21 d’octubre i 2 de desembre. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció 

Des de la química del color, desenvolupada al llarg dels últims segles, presentem un recull de recursos per al professorat de secundària, a fi de mostrar l’evolució d’idees científiques que han fonamentat la química bàsica que ensenyem actualment a l’aula.

 Metodologia

 

Anàlisi de textos il·lustratius d’aquelles idees que van conduir a l’elaboració dels conceptes que basteixen la química teòrica actual, interrelacionant-ne els continguts.

La metodologia se centra en l’aprenentatge basat en competències (ensenyament del currículum basat en l’estudi de casos històrics reals) i pot servir de base per a la proposta de projectes per als ensenyaments secundaris. Per tant, a partir d’una situació real, es reforcen els conceptes tractats en el currículum. Constitueix una bona oportunitat per desenvolupar competències complexes com el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i la resolució de problemes, entre d’altres.

Volem facilitar el treball i el seguiment del curs telemàtic per a tothom, però deixem a la vostra elecció que pugueu presentar alguns dels treballs o de les anàlisis en grup si considereu adient comunicar-vos per videoconferència o qualsevol altre mitja.

El nostre objectiu final és totalment coherent amb el proposat per Thinking Based Learning, desenvolupar habilitats més enllà de la memorització que permetin tant l’adquisició i consolidació de coneixements com el desenvolupament d’un raonament científic.

Per acabar, cal recordar que l’aprenentatge basat en projectes té quatre grans avantatges:

  • El desenvolupament del pensament crític i les competències creatives.
  • Millorar les habilitats de resolució de problemes.
  • L’augment de la motivació de l’alumne.
  • La millor capacitat per transferir coneixements a noves situacions.

Reforç de l’enfocament comunicatiu, a través de l’articulació d’un discurs científic propi, amb una estructuració significativa dels continguts, fent èmfasi en química, tecnologia i societat.

 Continguts

 

Es farà un èmfasi especial en la interacció que hi ha entre diversos àmbits de la ciència, com ara l’espectroscòpia aplicada a la química i a l’astronomia; les classificacions en les ciències i la publicació del sistema periòdic dels elements químics; la química del carboni i les aplicacions industrials de la síntesi orgànica amb valoració dels seus efectes en els equilibris de l’economia internacional; la interpretació de les idees sobre llums i colors des de les diverses matèries escolars. Es farà referència a l’escassa presència escrita sobre la contribució de les dones quan tractem aquestes temàtiques i ressaltarem aquelles que hem pogut rescatar de l’oblit. Hem de posar sobre la taula que, tot i que ha millorat la situació de les noies STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), actualment encara en cal la promoció activa. La recerca sobre colorants, desenvolupada al mateix temps que la síntesi de nous fàrmacs, es tractarà des de les vinculacions de la ciència amb la tecnologia i la societat.

Es proporcionaran activitats d’aula i activitats experimentals que permetin cobrir els temes d’una manera interdisciplinària.

Es relacionaran els continguts amb el temari d’oposicions a secundària i es comentarà la manera d’introduir-hi textos concrets.

Es preveu la possibilitat de realitzar una videoconferència a través de Hangouts Meet de Google o similar.

 Objectius

 

  • Reflexionar sobre com han sorgit històricament els conceptes químics.
  • Treballar relats històrics i/o actuals per poder visualitzar l’evolució de conceptes químics.
  • Planificar un treball o projecte interdisciplinari basat en l’evolució històrica de la química, amb la possibilitat d’adaptar-ho a una estructura de treball cooperatiu amb l’alumnat.
  • Generar una rúbrica acotada i àgil que permeti valorar grupalment i individualment les activitats o projectes que s’hauran treballat.
  • Analitzar la col·laboració històrica entre els diversos camps científics, com la física, la química i la tecnologia.

 

Avaluació 

A partir de les propostes:

a) Activitats que permeten treballar les competències bàsiques a través de textos científics,

b) activitats experimentals significatives, emprant materials assequibles.

Demanem:

Elaborar primer una rúbrica que permeti avaluar de forma àgil una de les activitats proposades. I, en segon terme, presentar una proposta o activitat per ser inclosa dins la programació d’aula indicant-hi de manera clara les competències bàsiques i els objectius curriculars que s’han cobert.