« tornar

211700 - 3 eines 2.0 per avaluar els teus alumnes

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data del 26 d'octubre al 17 de novembre. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

Vols avaluar els teus alumnes en línia des del teletreball i la semipresencialitat? Vols fer ús d’eines que t’aportin dades, registres, rendiment, del teu alumnat dels continguts que tu hi aboquis? Coneix amb profunditat Educaplay, Thatquiz, i Google Forms, seran eines complementàries en la teva tasca docent que t’ajudaran en l’avaluació de qualsevol tipus de continguts creats per tu. Integra les 3 eines en l’entorn Google Suite on presentar als teus alumnes les teves propostes.

Requisits a tenir en compte:

  • Caldrà tenir un compte de gmail
  • Caldrà tenir micròfon per enregistrar veu

 

 Objectius

  • Adquirir coneixement de les eines avaluatives presentades i les seves característiques.
  • Utilitzar les eines Thatquiz, Educaplay i Google Forms en la creació de continguts avaluatius.
  • Conèixer les possibilitats i utilitats que donen les eines presentades, en la tasca docent del mestre per a l’etapa o nivell en què es treballa.

 

El docent ha de ser capaç de generar material avaluatiu en línia adreçat als seus alumnes incorporant les prestacions que ofereixen Thatquiz, Educaplay i Google Forms, en el seguiment del rendiments dels mateixos.

El docent ha de ser capaç de triar els diversos recursos propis de cada eina per assolir un objectiu pedagògic específic pensat per ell/a en el tractament de la didàctica de l’avaluació.

El docent ha de ser capaç d’integrar en l’entorn Google Suite les tres eines per mitjà de Google Drive i Google Site.

 Continguts

Thatquiz:

1. Registre dins l’eina i introducció a l’eina avaluativa i la seva intranet.

2. La intranet matemàtica.

3. Exploració de la intranet global per a la realització de tot tipus de prova de continguts creats pel docent.

4. Com crear una classe d’alumnes: assignació de claus, vinculació a correu electrònic, creació link classe i imatge de la classe.

5. Com assignar una prova de la intranet matemàtica.

6. Creació de diverses tipologies de proves:

6.1. Creació preguntes tipus test, veritat/fals, inclusió de vídeo YouTube, imatges, relacionar parelles de respostes.

6.2. Creació de preguntes diapositives: moure blocs de paraules, localització d’un punt-resposta.

6.3. Assignació de proves creades a diversos grups d’alumnes.

7. Configuració interna d’una classe d’alumnes en la intranet de l’alumne.

8. Característiques d’una prova assignada: dia de publicació, temps de realització, possibilitat d’endarrerir i avançar en el seu desenvolupament.

9. Visualitzar les notes dels alumnes en les diverses proves, la seva evolució, gràfica de rendiment, temps i la comparativa amb el grup classe.

10. Compartir proves: directori internacional per importar proves realitzades per altres professors. Compartir proves per codis amb altres professors. Publicar proves obertes.

11. Espai de disc dur on classificar les proves realitzades pel professor.

 Educaplay:

1. Registre dins l’eina i presentació de l’eina avaluativa de creació de continguts i de recerca de continguts fets per professors.

2. Tipologia de tipus d’exercicis a crear. Com crear exercicis diversos.

Endevinalla

Mots encreuats

Dictat

Completar

Diàleg

Endreçar lletres

Endreçar paraules

Relacionar

Relacionar columnes

Mosaic

Mapa interactiu

Presentació

Ruleta de paraules

Sopa de lletres

Test

Video Quiz

 3. Creació de grups tancats d’alumnes per codi.

4. Assignació de reptes a alumnes per codi tancat.

5. Zones de comprovació del rendiment i qualificacions de l’alumne.

6. Possibilitats externes d’incloure exercicis en altres plataformes.

 Google Forms

1. Presentació de l’eina i prestacions.

2. Creació de diversos tipologia de preguntes, tipus test, vídeo, dibuix a interpretar, veritat/fals, opció múltiple.

3. Transformar preguntes en tipologia enquesta.

4. Vincular les preguntes a un arxiu de Google Drive on rebre totes les respostes de l’alumnat.

5. Incloure l’exercici creat en entorns com Gmail i/o un Site.

 Avaluació

En l’avaluació es tindrà present:

Nivell assistència i connectivitat en línia al curs: l’assistència al curs passa per la realització de tasques i el nivell de connectivitat.

Entrega de tasques i qualitat d’aquestes: de cada eina s’haurà d’entregar algun exercici creat i també hi haurà la possibilitat de lliurar més creacions.

Participació en els fòrums: es debatran quines possibilitats de com aplicaran les eines tenen els alumnes, es plantejaran dubtes, per generar debat i aportar idees entre tots sobres les eines, i que els dubtes puguin també, a part del professor, ser contestats pels alumnes.

En l’avaluació de tasques l’alumne haurà de realitzar els exercicis següents:

Tasca 1. Crear d’una classe d’alumnes per Thatquiz.

Tasca 2: Creació de diverses tipologies de proves amb Thatquiz marcades pel formador i assignació a la classe d’alumnes creada.

Tasca 3: Creació de diverses tipologies de proves amb Educaplay.

Tasca 4: Creació de grups tancats amb codi i grups amb reptes amb l’eina Educaplay.

Tasca 5: Creació d’una prova i enquesta amb l’eina Google Forms.

Tasca 6: Creació d’un site, per incloure els exercicis generats en el curs.

 Es farà servir el programa Moodle

 Horari de les sessions virtuals (falta)