« tornar

211403 - Disseny d’activitats i seqüències didàctiques basades en la indagació i la modelització al voltant dels conceptes de substància, estructura i reacció química

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data del 29 d'octubre al 21 de gener. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

Descripció

L’objectiu del curs és aprendre a dissenyar i seqüenciar activitats d’ensenyament-aprenentatge de química basades en la indagació i en l’elaboració de models al llarg dels cursos de l’ESO i el batxillerat sobre els conceptes bàsics de substància química, estructura i propietats i reacció química. I, en segon lloc, elaborar criteris i quadres de progressió conceptual per aconseguir una adequada progressió dels models al llarg dels cursos de l’educació secundària.

 

Continguts

  • Les tres dimensions de la química: els mètodes de la química com a ciència (indagació i modelització), els conceptes de la química, la química en el món. L’estructura conceptual de la química. El triplet de la química. Nivells de conceptualització: macroscòpic i submicroscòpic. Models mentals i representacionals. Qüestions clau i idees bàsiques del currículum de química. L’ensenyament de la química basat en la indagació, la modelització i la contextualització: aprendre a indagar i indagar per comprendre. La importància d’una adequada progressió conceptual en l’elaboració dels models al llarg dels cursos. Química en context.

 

  • El concepte de substància química. Identificació de les substàncies a partir de les seves propietats. Obtenció de substàncies. Grau de puresa. Substàncies naturals, sintètiques i artificials. Substàncies i productes químics. L’estructura corpuscular de les substàncies en els diferents estats: gasós, líquid i sòlid.

 

  • Substàncies elementals i substàncies compostes. El concepte d’element químic. El model atomicomolecular de Dalton. La massa atòmica relativa: propietat característica dels elements. Substàncies amb estructura molecular i substàncies amb estructures gegants. La representació simbòlica de la composició de les substàncies. La representació estructural. La capacitat de combinació dels àtoms.

 

  • Classificació de les substàncies elementals: metalls, no metalls i semimetalls. L’ordenació dels elements químics en funció de les seves propietats i les propietats de les substàncies elementals: la taula periòdica de Mendeleiev. El concepte de quantitat de substància. L’estimació de la constant d’Avogadro. Interpretació i representació submicroscòpica de les reaccions químiques. El quocient de reacció, S.

 

  • Classificació de les substàncies segons les seves propietats: substàncies moleculars, substàncies metàl·liques, substàncies tipus sal comuna, substàncies diamantines. L’elaboració del concepte d’ió per explicar la conductivitat dels electròlits. Substàncies iòniques. Substàncies moleculars que es tornen iòniques en dissoldre’s.

 

  • Reaccions químiques. Què passa quan escalfem les substàncies? Dissolem en aigua una substància? Posem en contacte dues solucions? Passem corrent elèctric per una solució d’un electròlit? Reaccions de descomposició, reacció de formació, reaccions de desplaçament. Reaccions espontànies, reaccions forçades. Reaccions ràpides i reaccions lentes. Reaccions endotèrmiques i exotèrmiques. Reaccions àcid-base, reaccions d’oxidació, reaccions de precipitació.

 

  • L’energia de les reaccions químiques. Energia que es desprèn o que s’absorbeix. Interpretació de l’energia de reacció. Poder calorífic dels combustibles. El concepte d’energia d’enllaç. El concepte d’entalpia. Diagrames entàlpics. Entropia i espontaneïtat. Energia lliure de Gibbs d’una reacció i d’un sistema reaccionant. Classificació de les reaccions químiques amb criteris d’espontaneïtat. Equilibri químic.

 

  • Models atòmics i d’enllaç químic. Evolució progressiva de models atòmics i formes de representació. Estructura electrònica dels àtoms i taula periòdica. La naturalesa de l’enllaç en les molècules i els sòlids diamantins. El model de Lewis de l’enllaç covalent. Molècules polars. Predicció de la geometria de les molècules. Forces intermoleculars. L’enllaç en els sòlids iònics. L’enllaç metàl·lic. Interpretació de les propietats dels sòlids moleculars, covalents, iònics i metàl·lics en funció de la seva estructura i tipus d’enllaç. L’energia de dissolució de substàncies iòniques.

 

  • La velocitat de reacció. Factors dels quals depèn la velocitat. L’equació de velocitat d’una reacció. Constant de velocitat i ordre de reacció. El concepte d’energia d’activació. Mecanisme d’una reacció. Reaccions elementals. El model cineticomolecular i el model de l’estat de transició. Reaccions en cadena i reaccions catalitzades.

 

  • Àcids, bases i sals. Model macroscòpic en funció de les propietats. Reaccions àcid-base. El model d’Arrhenius. El model de Brönsted-Lowry. Àcids i bases fortes i febles. L’autoionització de l’aigua. Producte iònic. La constant d’acidesa i de basicitat. Reaccions redox. El concepte del nombre d’oxidació. Evolució dels models sobre les reaccions redox. Substàncies oxidants i substàncies reductores. Reaccions de precipitació. Regles de solubilitat.

 

Metodologia

Presentació interactiva de les idees essencials del curs i disseny de seqüències didàctiques a través de l’elaboració d’un seguit de qüestions clau que serveixin per estructurar els continguts i dissenyar les activitats. Orientacions didàctiques per a l’elaboració de les seqüències. Redactat i discussió entre tots els participants de les seqüències elaborades. Establiment individual de seqüencies, revisió per part del professor del curs i anàlisi de les seqüències elaborades en les sessions en línia. Discussió dels criteris de seqüenciació que afavoreixin una progressió conceptual adequada al llarg dels cursos. Cerca de contextos rellevants per a les activitats. Lectura i discussió d’articles de didàctica seleccionats relatius als continguts del curs.

10 sessions en línia de 2 h + 10 hores de treball individual.

Les sessions virtuals amb la plataforma Microsoft Teams, seran els dies 1, 8, 15, 22, 29 d’octubre; 5, 12, 26 de novembre, i 3 i 10 de desembre; dijous de 18 a 20 h