« tornar

212200 - Programació competencial en llengua catalana

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Laura Rodriguez Vidal
Data Del 9 de febrer al 25 de març de 2021. De 18:00 a 20:00
Dies Connexions en temps real, dijous dia 18 de febrer i dijous dia 11 de març
Adreça En línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

Curs de programació i avaluació per competències en llengua catalana i literatura. El curs proposa analitzar els components essencials d’una programació didàctica competencial, així com l’elaboració d’unitats didàctiques dintre del marc legislatiu vigent. Tot i que s’abordin qüestions teòriques, l’enfocament serà pràctic i es basarà en la pràctica diària a l’aula (estratègies i metodologies pedagògiques, eines digitals diverses, mirada inclusiva, eines digitals, etc.).

Per tant, es treballaran els diversos aspectes que apareixen a les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió d’aula, atenció a tot l’alumnat (diversitat i NEE), instruments d’avaluació, etc., i com s’integren en el disseny de les unitats o seqüències didàctiques.

Metodologia

75% asíncron 25% síncron 

15 hores d’activitats asíncrones (5 de les quals corresponen al projecte final: creació d’una UD o SD com a síntesi dels elements treballats) i 5 hores de formació síncrona (dues trobades virtuals: 18 de febrer i 11 de març de 17.30 a 19.30 h). 

Plataformes de treball: Moodle del Col·legi de llicenciats (activitats asíncrones) i Google Meet (trobades telemàtiques)

Duració del curs: febrer-març 2021 (tasques i trobades)

Lliurament de la UD: 15 d’abril

Objectius

- Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum per reflexionar de manera compartida sobre les implicacions educatives de l’aprenentatge per competències.

- Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora a partir de la gestió de formats d’aprenentatge interactius i participatius.

- Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l’ESO (redacció d’objectius, selecció de continguts...)

- Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial. 

- Programar, dissenyar i aplicar recursos didàctics en el context del currículum per competències, integrant l’avaluació com un element rellevant des de la reflexió i la consciència de mètode didàctic.

Continguts

L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari.

- El desplegament del currículum a l’aula: la programació didàctica de la matèria de llengua i literatura catalanes.

- L’adequació i redacció d’objectius i continguts.

- L’avaluació per competències.

- Els àmbits transversals del currículum.

- Les metodologies d’aprenentatge competencials i reflexives centrades en els aprenents i en la funcionalitat dels continguts.

Tasques d’avaluació

Participació al fòrum (Moodle) per plantejar-hi tots els dubtes que vagin sorgint i que pot ser una eina molt rica d’idees i per compartir opinions.

Assistència a les sessions virtuals i compleció de les tasques que es vagin demanant: participació al fòrum de debat, compleció d’un glossari terminològic, respondre a un formulari, veure vídeos i fer-ne un comentari, etc.

Elaboració i lliurament d’una unitat o seqüència didàctica com a síntesi de tots els elements treballats al curs.