« tornar

212700 - Competència digital docent

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Teresa Romeu Fontanillas
Data De l'1 al 29 de març de 2021. De 1830:00 a 2030:00
Dies curs asíncron
Adreça En línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

La situació actual de la COVID-19 ha comportat un canvi de modalitat de formació presencial a una modalitat en línia. En molts casos la urgència i immediatesa han provocat mantenir les dinàmiques i metodologies presencials donant prioritat a la sincronia a través de videoconferències, però el potencial de la docència en línia va molt més enllà.

És possible que el curs vinent comenci de manera presencial, però, tal com estan anticipant els científics, no sabem com evolucionarà, ni si ens trobarem de nou en una situació de no presencialitat, on caldrà tornar a fer-ho tot en línia, o de manera intermitent. Hem d’estar preparats per a la modalitat de presencialitat discontínua (Sangrà, 2020).

Aquesta situació encara ens ha fet més conscients de la necessitat de la competència digital dels docents entesa no només com a coneixements instrumentals per decidir quina eina és la més adequada en cada situació, sinó també com les habilitats de caràcter didàctic i metodològic per aplicar aquestes tecnologies, és a dir, la competència digital metodològica.

Per tant, la competència digital docent (CDD) és una competència fonamental del conjunt de competències docents que determinen el perfil professional del professorat del sistema educatiu (Generalitat de Catalunya, 2018). Aquesta inclou la competència digital instrumental (CDI) i la competència digital metodològica (CDM).

El curs presentat té l’objectiu de formar docents en actiu en la competència digital metodològica per desenvolupar la seva tasca en un escenari de presencialitat discontínua i, alhora, dotar els estudiants de la competència digital necessària per aprendre de manera efectiva en aquest escenari, tot això fomentant la col·laboració entre docents.

Objectius

L’objectiu general del curs és adquirir la competència digital docent metodològica.

S’assolirà sobre la base dels següents objectius específics:

 • Dissenyar una acció formativa per ser desenvolupada en un model de presencialitat. discontínua per a l’adquisició de la CD dels estudiants.
 • Potenciar la docència col·laborativa en línia.
 • Cercar recursos educatius en obert a la xarxa de manera efectiva.
 • Utilitzar els entorns en línia de forma cívica i segura tant per als docents com per als estudiants.
 • Reflexionar sobre el seu desenvolupament professional en entorns en línia.

 

Continguts

 • Disseny de situacions d’aprenentatge en línia (activitats, recursos i avaluació) per potenciar la CD dels estudiants.
 • Col·laboració i comunicació en xarxa.
 • Organització de la informació digital i selecció de recursos educatius en obert.
 • Civisme digital.
 • Desenvolupament professional.
 • La gestió del temps, sincronia i asincronia en la formació en línia

 

Avaluació

Aquest curs es desenvolupa a partir de l’aprenentatge basat en reptes (ABR). L’ABR s’entén com una metodologia que involucra els participants en la definició d’una solució a una situació real i molt rellevant vinculada al seu entorn. En aquest cas, suposa el disseny, de manera col·laborativa, d’una situació d’aprenentatge aplicable a la pràctica docent dels participants.

L’espai virtual ha de permetre la reflexió i el treball basat en la pràctica docent a fi que els docents assoleixin la competència digital. Els participants de la formació hi tenen un paper actiu i realitzaran treball col·laboratiu a través d’equips.

Al llarg dels reptes que es plantejaran durant el curs, els participants treballaran la seva identitat digital, duran a terme una anàlisi de situacions d’aprenentatge amb les TIC, dissenyaran una situació d’aprenentatge en línia en col·laboració, considerant la situació actual, i la difondran a la xarxa.

L’avaluació del curs es basa en l’avaluació continuada i té en compte els diferents agents que intervenen en el procés d’aprenentatge. El docent, al llarg del seminari, proporcionarà feedback als participants per tal de guiar-ne el procés formatiu. Els participants són part activa del procés d’avaluació a partir de la realització d’activitats d’autoavaluació i coavaluació durant el procés de formació.

 

Programes que s’utilitzaran

Moodle

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »