« tornar

213406 - Disseny de seqüències didàctiques per elaborar els conceptes de substància i reacció química al llarg de l’ESO

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i matemàtiques
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data del 10 al 20 de juliol. De 10:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol de 10 a 12 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol de 10 a 12 h

 Descripció

El curs se centra en el disseny de seqüències didàctiques basades en la indagació i la modelització sobre els conceptes de substància química i reacció química, i en l’elaboració d’esquemes de progressió conceptual d’aquests models al llarg dels cursos de l’ESO.

 Metodologia

Elaboració individual d’activitats i miniseqüencies sobre els conceptes de substància i reacció química, proposades pel professor del curs i discussió grupal en les sessions en línia. Discussió dels criteris de seqüenciació que afavoreixin una progressió conceptual adequada al llarg dels cursos. Tria de contextos rellevants per a les activitats.  Lectura i discussió d’articles de didàctica relatius als continguts del curs.

 Continguts

1.  Revisió de les idees bàsiques sobre les dimensions de la química i la seva estructura conceptual. Nivells de conceptualització de les entitats i fenòmens químics: macroscòpic i submicroscòpic. Ensenyar química mitjançant la indagació, la modelització i l’argumentació. El paper de l’observació i l’experimentació. La progressió dels aprenentatges

2. Modelització del concepte de substància química. Models basats en les propietats, l’estructura cineticocorpuscular, la composició química i l’estructura atomicomolecular. Canvis físics en les substàncies. Substàncies naturals, sintètiques i artificials. El concepte ideal de substància pura

3. Substàncies elementals i substàncies compostes. El concepte d’element químic. El model atomicomolecular de Dalton: la massa atòmica relativa com a propietat característica dels elements. Substàncies amb estructura molecular i substàncies amb estructures gegants. La representació estructural i simbòlica de les substàncies. La capacitat de combinació dels àtoms

4. Classificació de les substàncies elementals: metalls, no metalls i semimetalls. L’ordenació dels elements químics en funció de les seves propietats i les propietats de les substàncies elementals: la taula periòdica de Mendeléiev.  La modelització de l’estructura interna de l’àtom. Una nova definició d’element químic.

5. La modelització de l’estructura de les substàncies en funció de les seves propietats. Hipòtesis sobre la seva estructura, les partícules constitutives i les seves interaccions. Substàncies moleculars, metàl·liques, iòniques i covalents

6. Canvis químics en les substàncies. Modelització macroscòpica i atomicomolecular de la reaccions químiques. Reaccions de descomposició, de formació i de desplaçament. Modelització de les reaccions àcid-base, de les reaccions de combustió i d’oxidació, i de les reaccions de precipitació

 Objectius

L’objectiu del curs és aprendre a elaborar seqüències didàctiques sobre els conceptes de substància i reacció química a l’ESO, basades en la indagació, la modelització i l’argumentació, i establir criteris de progressió d’aquests models al llarg dels cursos de l’ESO.

 Avaluació

L’avaluació es farà a través de les tasques d’elaboració d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i miniseqüències didàctiques que portarà a terme el professorat assistent.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »