« tornar

213213 - Llatí viu al batxillerat: humanisme i glotodidàctica de les llengües modernes

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Daniel Alvarez Gomez
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies Curs asíncron. Connexions mitjançant moodle en horari lliure.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Curs asíncron. Connexions mitjançant moodle en horari lliure.

[Latine vid. infra]

Descripció

Aquest curs aprofundeix en l’estudi d’un selecte nombre de pedagogs clàssics, humanístics i moderns. (És, en certa manera, la continuació d’un altre curs anterior que presentava una panoràmica històrica de la didàctica del llatí.) S’hi treballa la glotodidàctica i s’hi proporcionen, més enllà d’un marc teòric, també recursos específics i estratègies per aplicar a l’aula, per a la introducció progressiva del llatí parlat i sempre com a complement de les classes dedicades a l’estudi de la gramàtica.

 Metodologia

 El curs es desenvolupa en el llatí d’ús actual de les acadèmies (com Vivarium Novum, Schola Humanistica, etc.). El català, però, en serà la llengua auxiliar. S’utilitzarà  la plataforma de Moodle i està dividit en tres parts:

 • Autors clàssics i humanístics
 • Glotodidàctica recent. Recursos i exemples
 • Aprofundiment en la pràctica de la teoria estudiada

Cada dia es tocaran els tres apartats, cadascun dels quals es basa en una lliçó audiovisual en llatí. La temàtica de cada dia tracta un o dos autors i les seves estratègiques glotodidàctiques, en relació amb cadascuna de les destreses lingüístiques. Els assistents tindran al seu abast material relatiu als temes, de tipus audiovisual, bibliogràfic, documental, i també breus qüestionaris, que completen cada hora curricular. Al mateix temps es mantindrà actiu un fòrum en què es penjaran quotidianament temes relatius a les tres parts de la matèria, en què es demanarà la participació, ja sigui en llatí o català.

 Continguts

Autors clàssics i humanístics. Exposició en profunditat de la pedagogia d’autors com Quintilià, Guarino Veronese, Perotti o Eneas Silvio Piccolomini, a partir de la lectura i anàlisi de fragments significatius de la seva obra

 • Glotodidàctica recent. Recursos i exemples. Es parlarà de la neopedagogia de glotodidactes com Berlitz, Asher i Krashen, incidint en la seva filosofia i l’enfocament metodològic en relació amb el llatí viu
 • Aprofundiment en la pràctica de la teoria i altres tècniques extretes dels autors (com, per exemple, Resposta física total (TPR, en anglès) i Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (CLIL). Exposició dels mitjans addicionals que hi ha tant en línia com físics: arxius de textos, cursos, conferències, lèxics, escoles, llibres de text, de lectura gradual, mètodes, premsa. Aplicació visible de la metodologia d’aprenentatge de les llengües modernes amb exercicis interactius.

Objectius

 • Donar una mostra detallada i aprofitable de la pedagogia d’alguns autors seleccionats pel que fa al llatí viu.
 • Mostrar als docents de llatí, sobretot de batxillerat, recursos específics i detallats per introduir a l’aula el llatí parlat.
 • Proporcionar estratègies per elaborar exercicis precisos de llatinitat viva a classe, a més de practicar-los de manera concreta i continuada.

 Avaluació

 • Breus qüestionaris sobre els continguts de cada apartat.
 • Lliurament de tasques i interacció a l’hora de crear i practicar exercicis.
 • Participació en el fòrum i/o propostes de nous temes (en llatí o en català).
 • Per completar el curs, es demana un exercici sencer preparat per a la pràctica viva del llatí, en qualsevol de les modalitats ensenyades.

 

[Latine]

Descriptio

Hic cursus alte scrutatur studium selecti numeri paedagogorum classicorum, humanistarum et recentiorum. (Continuatio quaedam est alius superioris in quo conspectus dabatur totius artis didascalicae latinitatis.) Glottodidactica agitur et praebentur, praeter theoriam, instrumenta practica necnon offeruntur methodi utiles in pergula ac scholis, ad introducendum latinum uiuum paullatim, semper tamquam complementum grammaticae lectionum.

Methodologia

Schola traditur omnino latine (sicut apud accademias hodiernas Vivarium Novum, Scholam humanisticam, etc.). Auxilio programmatis moodle exibetur et tribus partibus constat:

 • Auctores classici et humanistae.
 • Glottodidactica recentior. Instrumenta et exempla.
 • Altior exercitatio secundum doctrinam modo monstratam.

Tres partes aguntur quotidie ac quaeque singula hora docetur taeniolâ. Inest documentum forma pdf confectum, in quo continentur textus et bibliographia. Breuis series quaestionum explenda aperietur ad extremum cuiusque lectionis, necnon forum in quo commercium et disputatio inter sodales instituentur de quodam argumento ad materiam actam spectanti (translationes latinae impertientur testimoniorum sodalium qui secus ac latine scribant apud forum).

 Argumenta

 • Auctores classici et humanistae. Quintilianus, Guarinus Veronensis, Perottus, Aeneas Piccolomini.
 • Glottodidactica recens. Berlitz, Asher, Krashen.
 • Exercitia lectioni apta.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »