« tornar

213215 - Conversa, básic Oon line(A2)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 5 al 30 de juliol. De 9:30 a 11:00
Dies Tots els dies (20 sessions ZOOM de 90 minuts)
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat180,00€

DESCRIPCIÓ 

 

El nivell CONVERSA, BÀSIC ONLINE (A2) té com a finalitat capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma en situacions quotidianes i també menys habituals en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, amb certa flexibilitat, seguretat i correcció. L’objectiu és comprendre i expressar-se tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics per tal de mantenir relacions personals i socials amb persones que parlen anglès.

 OBJECTIUS  

 Millorar la expressió oral i la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès. 

• Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària. 

 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat. 
 • Participar en discursos i opinar. 
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc. 

  

METODOLOGIA

Les classes es faran en videoconferència. S’adaptarà a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

CONTINGUTS  

 Els articles i els àudios tindran en compte les àrees d’interès següents: 

 • Introducing yourself
 • Personality and character 
 • Appearance
 • Hobbies and interests 
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Music and songs
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: at the pharmacy 
 • Asking for and giving directions etc.
   

   REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

 Caldrà assistir com a mínim a un 80% del curs i participar-hi activament.

 • Environment  • Business • Education
 • Shopping  • Accommodation  • Food
 • Weather • Health• Sportusic • Work  •Technology

 

AVALUACIÓ 

 Per obtenir el certificat caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit en les activitats orals a classe. Cal assolir un ús autònom de les estructures del llenguatge mitjançant la improvisació.

 Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada. Consta de proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs i es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius, en termes de domini de l’idioma en la comprensió i expressió oral. L’assoliment dels objectius permet obtenir el certificat de superació del curs, en el qual consten les dades personals de l’estudiant, l’idioma, el nivell i la correspondència d’aquest nivell en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). 

 (a)  AVALUACIÓ CONTINUADA - 50% 

 • 20% basat en l'assistència i la participació activa a classe. 
 • 80% basat en la nota global de les activitats tipus jocs de rol i discussions a classe.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »