« tornar

23009 - Curs de programació per a geografia i història

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Jordi Hinojosa Beatobe
Professorat Jordi Hinojosa Beatobe
Data Del 22 de març de 2022 al 8 de juny del 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Presentació

Els docents tenim a la nostra disposició una poderosa eina per gestionar correctament l’aula: la programació didàctica. És un instrument bàsic per guiar els procediments a l'aula, i ens dona resposta a preguntes sobre què i com ensenyar i què, com i quan avaluar. Però fer una programació genera dubtes, de manera que, al llarg d'aquest curs, oferirem als docents les habilitats necessàries per dur a terme una programació que sigui útil i que a la vegada serveixi per ser avaluada en un procés de selecció.

Aquest és un curs que ha de ser útil per demostrar que tenim l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per exercir amb èxit la tasca de docent.

Cal una bona preparació: serà la primera prova del procés d’oposicions i és eliminatòria. Per això proposem un curs que aporti eines metodològiques per confeccionar una programació didàctica que pugui ser valorada satisfactòriament pels membres del tribunal d’oposicions.

Després de les sessions teòriques hi haurà un espai personalitzat de tutoria personal per orientar  i fer un assaig de la presentació que permeti valorar els aspectes millorables abans de fer la lectura definitiva al tribunal.

Objectius                                                        

A) OBJECTIUS DEL CURS EN EL MARC LEGAL DE LA PROGRAMACIÓ

    Proporcionar els coneixements per elaborar una programació didàctica d'acord amb l'actualitat legislativa.

    Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar-hi la programació didàctica.

B) OBJECTIUS DEL CURS EN EL MARC DIDÀCTIC DE LA PROGRAMACIÓ

 Conèixer i apreciar la programació en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

 Delimitar el currículum i les seves aplicacions educatives i conèixer els diversos nivells de concreció curricular.

 Identificar les característiques bàsiques de l’ensenyament i aprenentatge de les competències.

 Identificar la seqüència didàctica com una manera d'organitzar les activitats de forma coherent amb els altres elements de la unitat.

 Distingir els diferents moments d'una seqüencia didàctica i les activitats que hi estan associades.

 Diferenciar les diverses metodologies d’aprenentatge per competències.

 Dominar l'exposició i defensa de la programació didàctica en oposicions.

Continguts

UNITAT 1: EL CURRÍCULUM I EL CENTRE 

• Concepte i fonamentació del currículum
• Nivells de concreció curricular
• Autonomia del centre educatiu
• Funcions del professorat
• Documents programàtics

 UNITAT 2: PLANIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

• Objectius
• Competències
• Capacitats o resultats de l'aprenentatge
• Criteris d'avaluació
• Distribució temporal
• Continguts
• Metodologia (incloent-hi l'ús pertinent de les TIC)
• Connexions amb altres crèdits relacionats
• Agrupament d'alumnes
• Mesures i suports addicionals o intensius per a l'atenció a la diversitat: la inclusió i la perspectiva de gènere

 

UNITAT 3: CONCRECIÓ DE LA PROGRAMACIÓ. LES UNITATS DIDÀCTIQUES

• Introducció
• Competències
• Continguts
• Metodologia d'aprenentatge
• Criteris i Indicadors per a l'avaluació
• Mesures d'atenció a l'alumnat
• Instruments d'avaluació
• Recursos
• Graella d'autoavaluació / Rúbriques

 

 UNITAT 4: DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ

• Actitud corporal i llenguatge no verbal:

expressions facials 
postura corporal
la proxèmica
el parallenguatge

• La nostra pròpia imatge
• Bloquejos i barreres corporals
• Tècniques d'autocontrol emocional
• Control de l'ansietat

UNITAT 5: EXERCICI DE CARÀCTER PRÀCTIC:

Prova que avalua la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques que permeten crear situacions d'aprenentatge i l'assoliment de les competències.

 

UNITAT 6: EXPOSICIÓ DE LA PROGRAMACIÓ:

Presentació pública de la programació o la Unitat Didàctica