« tornar

23015 - Actualització de continguts curriculars. Anglès

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data Del 2 d'octubre del 2021 al 19 de març del 2022. De 9:00 a 11:30
Dies Dissabte
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores600,00€
No col·legiat900,00€

Descripció

Són dotze sessions en total (60 hores).  Es farà a través de la plataforma virtual Moodle. Aquest mòdul serveix tant als opositors d’anglès de secundària com als d’EOI d’anglès.

Horari del curs: de 9 a 11.30 en línia  de forma sincrònica i dues hores i mitja  més de treball amb l´aula virtual Moodle de manera asincrònica (5 hores cada sessió).

Objectius

Preparar les dues parts de la prova A del concurs-oposició i part de la prova B: els temes i els supòsits pràctics. Millorar la part lingüística per a la redacció del temari, supòsit pràctic i presentació oral de la programació. 

Continguts                                                           

Temari

1.    Evolució de la didàctica de les llengües. Tendències actuals de la didàctica de l’anglès com a llengua estrangera. Els enfocaments comunicatius.

2.    Teories generals sobre l’aprenentatge i l’adquisició d’una llengua estrangera. El tractament de l’error.

3.    El procés de comunicació. Funcions del llenguatge. La llengua en ús. La negociació del significat.

4.    La competència comunicativa. Anàlisi dels seus components.

5.    La comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Rutines i fórmules habituals. Estratègies pròpies de la comunicació oral.

6.    La comunicació escrita. Diferents tipus de textos escrits. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit. Rutines i fórmules.

7.    Sistema fonològic de la llengua anglesa I: les vocals. Símbols fonètics. Formes fortes i formes dèbils. Els diftongs. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

8.   Sistema fonològic de la llengua anglesa II: les consonants. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

9.    Sistema fonològic de la llengua anglesa III: accent, ritme i entonació. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

10.  Lèxic. Característiques de la formació de paraules en anglès. Prefixació, sufixació i composició.

11.   La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. False friends. Creativitat lèxica.

12.  Concepte de gramàtica: reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge. De la gramàtica normativa a la gramàtica en funció de l’ús de la llengua i de la comunicació.

13.  Expressió de la quantitat.

14.  Expressió de la qualitat. Expressió de grau i comparació.

15.  Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.

16.  Expressió de la possessió.

17.  La localització a l’espai: lloc, direcció i distància.

18.  La localització en el temps: relacions temporals. Freqüència.

19.  Temps real i temps verbal. Aspecte i mode.

20.  Els verbs auxiliars i modals: formes i funcions.

21.  L’infinitiu i la forma en -ing: els seus usos.

22.  Multi-word verbs.

23.  Estructura de l’oració en anglès: afirmacions, preguntes, negacions i exclamacions.

24.  Expressió de l’asserció, l’èmfasi i l’objecció.

25.  Relacions de causa, conseqüència i finalitat.

26.  Expressió del dubte, condició, hipòtesi i contrast.

27.  La veu passiva. Formes i funcions.

28.  Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives més habituals: iniciar i mantenir relacions socials, donar i demanar informació sobre objectes, persones i accions, expressar actituds intel·lectuals i emocionals.

29.  Anàlisi i articulació del discurs. Cohesió i coherència. Anàfora i catàfora. Els connectors.

30.  El discurs directe i el discurs indirecte.

31.  Text i context. Tipus de text. Criteris per a la classificació textual. El registre.

32.  El text narratiu. Estructura i característiques.

33.  El text descriptiu. Estructura i característiques.

34.  El text argumentatiu. Estructura i característiques.

35.  El text explicatiu. Estructura i característiques.

36.  Els textos dialògics. Estructura i característiques.

37.  El llenguatge literari. Els gèneres literaris. La crítica literària.

38.  L’anglès científic i tecnològic, comercial i administratiu.

39.  Estratègies d’anàlisi del text.

40.  Estratègies de comunicació. Definició i tipologia.

41.  La romanització. Influència del llatí en la llengua anglesa. Préstecs i calcs.

42.  La conquesta normanda. Influència del francès en la llengua anglesa. Préstecs i calcs.

43.  La literatura medieval de transmissió oral: la llegenda artúrica. G. Chaucer: els contes de Canterbury.

44.  Shakespeare i la seva època. Obres més representatives.

45.  La Gran Bretanya al segle XVIII: desenvolupament socioeconòmic i articulació política; l’activitat cultural i tècnica. Grans novel·listes de l’època.

46.  La configuració històrica dels Estats Units d’Amèrica: de la independència a la guerra de secessió. Novel·les de referència: The Scarlet LetterThe Red Badge of Courage.

47.  La revolució industrial anglesa; la seva influència com a model de transformació històrica. Els canvis socials i polítics a través de la literatura de l’època. Charles Dickens.

48.  El romanticisme a la Gran Bretanya: novel·la i poesia.

49.  Construcció i administració de l’Imperi colonial britànic als segles XVIII i XIX. Joseph Conrad i Rudyard Kipling.

50.  La novel·la victoriana.

51.  Oscar Wilde i Bernard Shaw.

52.  L’evolució històrica dels Estats Units: d’Abraham Lincoln a Franklin. D. Roosevelt.

53.  La novel·la, el conte i la poesia als Estats Units: Herman Melville, Edgar Allan Poe i Walt Whitman.

54.  L’humorisme: Mark Twain. Henry James i el cosmopolitisme.

55.  La generació perduda: Scott Fitzgerald, John Steinbeck i Ernest Hemingway. La narrativa de William Faulkner.

56.  Relacions històriques entre Irlanda i la Gran Bretanya. Autors irlandesos: Sean O’Casey i James Joyce.

57.  El Regne Unit en el període d’entreguerres i durant la Segona Guerra Mundial. Autors literaris representatius.

58.  Evolució política, social i econòmica del Regne Unit i Irlanda des del 1945. La seva presència a la Comunitat Europea. Panorama literari d’aquest període en aquests països.

59.  Evolució política, social i econòmica dels Estats Units des del 1945. La seva significació en la política internacional. Panorama literari actual als Estats Units.

60.  La novel·la negra nord-americana: Dashiell Hammett i Raymond Chandler. La novel·la detectivesca anglesa. Phyllis Dorothee James.

61.  La incidència del cinema en la difusió de la producció literària en llengua anglesa.

62.  La Commonwealth. La diversitat cultural. El desenvolupament de varietats lingüístiques. Influències i manifestacions interculturals. Les novel·les d’Edward Morgan Forster, Doris Lessing i Nadine Gordimer.

63.  Les institucions britàniques. Les cambres parlamentàries. El govern. Els partits polítics i el sistema electoral. La Corona.

64.  Les institucions nord-americanes. La Constitució. L’organització territorial. El president. El Congrés. Els partits polítics i el sistema electoral.

65.  El sistema educatiu en l’àmbit anglosaxó.

66.  Dimensió cultural de l’anglofonia en el món actual. L’anglès britànic i l’anglès americà. Presència de la llengua anglesa a Espanya. Els anglicismes.

67.  Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (1): l’estil periodístic. La premsa. Diaris de qualitat i diaris sensacionalistes.

68.  Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (2): ràdio i televisió. La publicitat en les cultures anglòfones: aspectes lingüístics i semiològics.

Societat i cultura. Estereotips i emblemes dels països de parla anglesa. La cançó en llengua anglesa com a vehicle d’influència cultural.

Professors

Rosa Cano i Martin Delaney

Programa i calendari                                                

 

2 d’octubre. Sessió1.

Introducció i presentació del curs. Consells generals i blocs de temes. Estratègies per  enfrontar-se l´oposició i l´organització de l´estudi. Informació sobre l´oposició. Com preparar el temari i la programació. Conceptes teòrics i pràctics per preparar el temari i l´oposició.

1.Introducció al primer bloc: Metodologia.

2.Tema 29 i 39 Com es vinculen temes amb supòsits pràctics (part de les qüestions prèvies). La part de la seqüència didàctica es tractarà en el curs de programació didàctica.

Nota: En les sessions es podria valorar algun supòsit pràctic en relació amb els temes comentats.

16 d’octubre. Sessió 2  

Primer bloc. Metodologia: temes 1-2-6-12

23 d’octubre. Sessió 3  

Segon bloc. Fonètica: tenes 38-7-8-9

6 de novembre. Sessió 4 

 Tercer bloc. Comunicació: temes 3-4-5-28-40

13 de novembre. [ECT1] Sessió 5  

Quart bloc Morfosintaxi (1a part): temes 10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25

11 de desembre. Sessió 6    

Cinquè bloc: Història de la llengua anglesa: temes 41-42-43 i introducció a la  literatura

18 de desembre. Sessió 7  

Bloc de literatura anglesa: temes  44-45-47-48-49-50

 

2022 [ECT2]  

15 de gener. Sessió 8 . Rosa .

Tipus de text: temes 32-33-34-35-36-37

5 de febrer. Sessió 9 

 Martin Tercera part de morfosintaxi i textos: temes 24-26-27-30-31

19 de febrer. Sessió 10.

Bloc de literatura americana: b) americana (temes 46-52-53-54-55-59-60-61)

5 de març. Sessió 11

Sisè bloc

1) Literatura irlandesa: temes 51-56-57-58.

2) Literatura dels Països de la Commonwealth (62)

21 de març. Sessió 12 (Rosa) 

19  de març. Sessió 12  

Setè bloc: cultura anglosaxona i conclusions

a) Anglesa: temes 63-65-66-67-68-69

b) Americana: tema 64

c) Països de la Commonwealth: tema 49