« tornar

A220002 - ANGLÈS B2 PART 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador Martin Delaney Boland
Professorat Martin Delaney Boland
Data De l'11 d'octubre de 2021 al 20 de juny de 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Dilluns
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Curs per perfeccionar l’anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.  Especialment útil per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE).  

Nivell B2.2 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües): per accedir al curs cal haver superat el nivell B2.1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell. 

OBJECTIUS  

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt.

 • Saber intervenir en debats o diàlegs sobre temes d'interès general.
 • Mantenir converses en les quals s’han de narrar, descriure, de manera clara i ordenada, idees, fets o experiències.
 • Produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d'estils, com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic), i redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.
 • Poder-se expressar amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, de manera que tots els interlocutors es comuniquin sense esforç. 

 

CONTINGUTS 

Gramàtica

 • Question formation
 • Auxiliary verbs
 • The + adjective + the comparatives
 • Present Perfect Simple and Continuous
 • Using adjectives as nouns
 • Narrative tenses, Past Perfect Continuous
 • Comparatives and superlatives
 • So/such… that
 • The position of adverbs and adjectives
 • Future Perfect and Future Continuous
 • Zero and first conditional
 • Future time clauses
 • Unreal conditionals
 • Structures after wish
 • Review of verb tenses; present, past and future

 

Temes

 • Questions, answers and reacting
 • Beliefs
 • Working out meaning from context
 • Compound nouns
 • Illnesses and injuries
 • Clothes and fashion
 • Air travel
 • Adverbs and adverbial phrases
 • The environment
 • Expressions with take
 • Short stories, myths and legends
 • Feelings
 • Verbs or –ed/-ing adjectives

 

METODOLOGIA 

 

Sessions de 2 hores un cop per setmana per Zoom. 

Llibre de text: English File Upper-Intermediate,  Oxford University Press, 4a ed., ISBN-10: 0194058301, ISBN-13: 978-0194058308.

Avaluació

Per obtenir la certificació caldrà assistir com a mínim a un 80% de les sessions virtuals i superar satisfactòriament els exercicis i les proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

-Avaluació continuada (70%) 

 • Assistència i participació a classe, als fòrums i a les discussions (15%). 
 • Nivell oral demostrat al llarg del curs (15%).  
 • Treballs escrits elaborats al llarg del curs (20%). 
 • Proves al final de cada unitat (20%).

 -Prova de síntesi (30%)


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »