« tornar

A220004 - ANGLÈS ORAL: FLUÏDESA I DOMINI (B2-C1)

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencial
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador Martin Delaney Boland
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 6 d'octubre a l'1 de juny. De 18:00 a 20:00
Dies Dimecres
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ

 
Curs per perfeccionar la fluïdesa i la precisió de la llengua oral anglesa, nivells B2 i C1 (MCERL). D’utilitat general per a gent que necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral i per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE).

 Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell. 

OBJECTIUS 

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis.
 • Expressar punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Definir termes complexos.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Participar en discursos amplis.
 • Emfatitzar i definir termes complexos.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

Continguts 

Els articles i els recursos audiovisuals es trien per cobrir les següents àrees del llenguatge:

 • Advertising
 • The environment
 • Shopping
 • Weather
 • Music
 • Business
 • Accommodation
 • Health & fitness
 • Work and retirement
 • Education
 • Food
 • Sport
 • Technology
 • City life
 • Art and culture
 • Travel and tourism
 • Social issues
 • Personality

 

METODOLOGIA 

L'objectiu del curs és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. S’adapta a les característiques dels participants, amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es fan dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió orals. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge. 

Al llarg del curs, els estudiants estaran exposats a una àmplia varietat de situacions de llenguatge immersives mitjançant diàlegs, debats, discussions i exposicions, des de la pràctica controlada fins a  l'ús autònom de la llengua d'origen. És important que els estudiants siguin capaços de gestionar-se en llocs i situacions que es troben en la vida quotidiana, com ara bars, restaurants, supermercats, a classe, en transport públic, etc. Farem servir vídeos, diàlegs, jocs de rol, treballs de parella, treball en grup i pràctica lliure.

Les estructures gramaticals es presentaran en context i les regles seran reforçades mitjançant l’ús de la pràctica controlada amb diàlegs i situacions de la vida real.

Continguts

 1. Advertising discussion
 2. Environmental debate
 3. Music and book reviews
 4. Current affairs
 5. Describing a recipe
 6. Mobile phone discussion
 7. Describing one’s home
 8. Health discussion
 9. Retirement

Avaluació

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

Tots els cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada del progrés de l’alumnat. Aquesta avaluació continuada, que té una finalitat formativa i consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió i l’expressió orals. 

-Avaluació continuada (100%)

 • Assistència i participació activa a classe (20%).
  • Nota global de les activitats tipus jocs de rol i discussions a classe (80%).

« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »