« tornar

23016 - Preparació de la programació didàctica i de la prova de supòsit pràctic. Llengües i cultura clàssiques

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Ignasi Vidiella Puñet, Meritxell Blay Boquera
Data Del 15 d'octubre de 2021 al 29 d'abril del 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores600,00€
No col·legiat900,00€

CALENDARI

Les videotrucades es faran divendres amb periodicitat quinzenal. Dos dies abans de cada connexió, s'haurà de lliurar la tasca que el professorat us hagi demanat.

Durant les setmanes que no hi hagi videotrucada, el professorat estarà disponible per a resoldre possibles dubtes (dilluns i dimecres a la tarda estarà de guàrdia l’Ignasi a ividiell@xtec.cat  i dimarts i dijous, la Meritxell mblay2@xtec.cat)

 

Sessions

1a sessió 15 d'octubre

2a. sessió 20 d'octubre

1a. tasca 3 de novembre 

3a. sessió 5 de novembre

2a. tasca 17 de novembre

4a. sessió 19 de novembre

3a. tasca 1er de desembre

5a. sessió 3 de desembre

4a. tasca 15 de desembre

6 i 17 desembre entrevistes individualitzades

5a. tasca 12 de gener

6a. sessió 14 de gener

6a. tasca 26 de gener

7a. sessió 28 de gener

7a. tasca 9 de febrer

8a. sessió 11 de febrer

9a. sessió 25 febrer

9a. tasca 9 de març

10a sessió  11 de març

10a tasca 25 de març

11a. sessió 1 d'abril

11a tasca 20 d'abril

25-29 d'abril Simulació de la defensa  

 Descripció general

El curs comptarà amb dues parts:

- 30 h de preparació de la programació didàctica i de la defensa de la unitat didàctica

- 30 h de preparació de la prova de supòsit pràctic, tant de la part de qüestions prèvies vinculada amb el temari com de la part del supòsit d'aprenentatge i la seva defensa.

Part 1: Preparació de la programació didàctica i la defensa de la unitat didàctica (30 h)

Presentació

Els docents tenim un instrument per gestionar correctament l’aula: la programació didàctica. És una eina fonamental per guiar els procediments a l'aula, i ajuda a respondre què i com ensenyar i què, com i quan avaluar. Però fer una programació genera dubtes, de manera que, al llarg d'aquest curs, oferirem als docents les habilitats necessàries per dur a terme una programació que sigui útil i que a la vegada serveixi per ser avaluada en un procés de selecció.

Volem que aquest curs sigui útil per a mostrat les aptituds pedagògiques que tenim, així com el domini de les tècniques indispensables per a exercir amb èxit la docència.

La presentació i defensa de la programació didàctica és la primera prova del procés d’oposició, i és eliminatòria. Per aquest motiu, proposem un curs que aporti eines metodològiques per confegir una programació didàctica que sigui útil tant per l’especialitat de Llatí, com de Grec com de Cultura Clàssica, i que sigui valorada satisfactòriament pels membres del tribunal d’oposicions.

Després de les sessions teòriques, hi haurà un espai personalitzat per tutoritzar els participants i poder-los orientar en un assaig de la presentació. Això els permetrà valorar els aspectes millorables abans de fer la lectura definitiva davant d’un tribunal.

Objectius

A) Objectius del curs en el marc legal de la programació

  • Proporcionar els coneixements per elaborar una programació didàctica d'acord amb l'actualitat legislativa.
  • Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar-hi la programació didàctica.

B) Objectius del curs en el marc didàctic de la programació

  • Conèixer i valorar la programació en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
  • Delimitar el currículum i les seves aplicacions educatives, així com aprendre a valorar les diferències per a programar a l’ESO o a Batxillerat.
  • Identificar les competències a ensenyar i veure com teixir-les entre si.
  • Distingir els elements d'una seqüencia didàctica i les activitats que hi estan associades.
  • Dominar l'exposició i defensa de la programació didàctica en oposicions.

Continguts

Unitat 1: el currículum i el centre 

• Concepte i fonamentació del currículum
• Nivells de concreció curricular
• Autonomia del centre educatiu
• Funcions del professorat
• Documents programàtics

Unitat 2: planificació de la programació didàctica

• Objectius
• Competències
• Criteris d'avaluació
• Distribució temporal
• Continguts
• Metodologia
• Connexions amb altres crèdits relacionats
• Agrupament d'alumnes
• Mesures i suports addicionals o intensius per a l'atenció a la diversitat: la inclusió i la perspectiva de gènere

Unitat 3: concreció de la programació. les unitats didàctiques

• Introducció
• Competències
• Continguts
• Metodologia d'aprenentatge
• Criteris i Indicadors per a l'avaluació
• Mesures d'atenció a l'alumnat
• Instruments d'avaluació
• Recursos
• Graella d'autoavaluació / Rúbriques 

Unitat 4: defensa i exposició  de la programació

Us proposem la oportunitat de realitzar una simulació d'exposició de la Unitat didàctica, si l’alumne hi està disposat, davant dels coordinadors del curs, per tal de veure els punts forts i els febles, si hi són de l’exposició pública.

Metodologia

Durant el curs us podreu comunicar amb els coordinadors a través del Fòrum de dubtes i del correu electrònic. Així mateix, hem previst la possibilitat de concertar videoconferències/ tutories individuals que es realitzarien a través dels enllaços de Microsoft Teams, per tal de mirar de solucionar els dubtes que vagin sorgint. Es tutoritzaran programacions tant de Llatí i Grec per a Batxillerat, com de Cultura Clàssica i Llatí per a l’ESO. No dubteu a preguntar el que necessiteu resoldre per tirar endavant.

Es faran, a més, trobades per explicar les diferents parts de la programació, així com entrevistes individualitzades, si s’escau.

Activitats

Disseny de totes les parts d’una programació: tria del curs, model de centre, disseny de les unitats didàctiques i de la resta dels apartats: objectius, competències, metodologia, activitats i avaluació. Aquestes activitats es distribuiran de la següent manera:

La primera tasca consistirà en esbossar un índex de la programació i construir la contextualització del vostre centre (o d'un centre suposat) que és l'eina que donarà sentit i coherència a la programació: és en funció del centre on s'ha de treballar que la programació ha de ser pensada i elaborada.

La segona consistirà en lliurar el vostre model d'esquema/graella/taula d'Unitat Didàctica que fareu servir i en un màxim de 5 pàgines que ha de tenir en compte la contextualització que hem fet prèviament. 

La tercera serà el lliurament de tota la programació didàctica o d’una part.

Part 2: Resolució del supòsit pràctic d'aprenentatge i actualització de continguts curriculars (Llatí, Grec i Cultura Clàssica), 30 h:

Presentació

Els canvis en el procés de selecció de personal docent per a Batxillerat i ESO ha obligat a opositors i professors a actualitzar i revisar els materials que hi havia fins ara. Després d’alguns anys sense realització d’una prova pràctica de llengua, les proves incorporen avui un supòsit pràctic, amb una nova estructura. Es tracta de dues proves eliminatòries: la primera és la presentació d’una programació didàctica, que ja hem treballat al curs anterior, Aquest supòsit consta de dues parts: una de més teòrica i de coneixements didàctics i l’altra de simulació d’un cas real.

En aquest curs es donarà informació teòrica i pràctica, eines i estratègies, que serveixin per resoldre aquesta part de la fase d’oposició.

Objectius

-Entendre què és un supòsit pràctic i per què forma part de la fase d’oposició.

-Estudiar teòricament els diversos tipus de supòsits pràctics.

-Dotar l’alumne de les estratègies i de les eines per resoldre aquesta prova.

-Aprendre a redactar, amb tècniques i recomanacions, tant la part teòrica com la part pràctica de la prova.

-Presentar els materials i els continguts del temari d’oposicions, així com l’estat actual de la qüestió (bibliografia i recursos en línia).

-Vincular els materials acadèmics dels continguts amb el currículum de l’ESO i el batxillerat.

-Practicar la preparació i redacció d’alguns temes, com a mostra.

-Treballar exemples didàctics sobre els temes.

Metodologia

Hi ha plantejada trobades general d’una hora a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejaran els objectius de treball diferenciat per l’ESO i el BAT. En aquest sentit, cada alumne treballarà els aspectes concrets que estigui preparant i els ampliarà segons el que es tracti en la sessió.

Es farà un treball diferenciat per a Grec i per a Llatí. Pel que fa al temari, es treballaran una selecció de 7 temes específics de la matèria escollida (temes de llengua i literatura llatina i/o grega), així com, també, una selecció de 6 temes transversals als quals el temari anomena “món clàssic” o “món grecoromà”.

Entre una trobada i l’altra també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran –segons el nombre d’alumnes– les trobades particulars.

Activitats

Teoria didàctica sobre els supòsits pràctics i l’entorn competencial.

Proposta de diferents supòsits pràctics basats en els exemples d’anteriors convocatòries d’oposicions.

Correcció i avaluació formativa dels supòsits pràctics plantejats pels professors.

Explicació i recomanacions dels professors a l’hora d’enfrontar la tasca de preparació i redacció d’un tema.

Aplicació didàctica de cada tema amb propostes per a l’ESO i el batxillerat.

Resolució de dubtes i de les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes. 

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80% d’assistència virtual.

Lliurar les tasques demanades pel professor (el 60%, com a mínim) a la plataforma Moodle.