« tornar

221203 - Literatura Catalana de modalitat amb perspectiva de gènere

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Adriana Nicolau Jiménez
Data Del 2 al 15 de novembre de 2021. De 18:00 a 20:00
Dies Connexions: dijous 4 i divendres 5 de novembre a la tarda i dissabte 6 de novembre al matí.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Metodologia 

Aquest curs proposa la combinació de tres sessions síncrones de dues hores i mitja de durada amb el treball individual dels alumnes entorn dels continguts proposats. A les sessions síncrones s’oferiran exposicions guiades de continguts per part de la professora, seguides de dinàmiques de preparació d’activitats. Cadascuna de les tres sessions presencials s’iniciarà amb una presentació d’una hora i quart de durada, aproximadament, seguida d’un quart d’hora de pausa. La segona part de les sessions es destinarà al treball per grups per proposar estratègies didàctiques entorn de la lectura treballada, que després es posaran en comú i es debatran amb els altres grups. A les sessions asíncrones, després d’una introducció teòrica que es recomana consultar abans de la primera sessió síncrona, es proposarà als alumnes que proposin una lectura personal i que desenvolupin una proposta d’activitat justificada sobre cadascun dels textos treballats.

Objectius 

L’objectiu d’aquest curs és proveir directrius per facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a la lectura de part de les obres seleccionades per a la matèria de Literatura Catalana de modalitat (promoció 2020-2022). En els últims anys, cada cop s’ha fet més palesa la necessitat de transformar els actuals currículums de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat perquè incorporin una sensibilitat de gènere transversal. Aquesta transformació, que obeeix no només a raons de justícia social sinó també de qualitat de l’ensenyament, requereix de manera prioritària una formació específica del professorat.

A aquest efecte, el curs Literatura Catalana de modalitat amb perspectiva de gènere proposa un conjunt de claus interpretatives per abordar part de les lectures obligatòries a l’assignatura de Literatura Catalana de modalitat. El curs proposarà, a partir d’una primera introducció teòrica, la interpretació de Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor, Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, i Bruixa de dol, de Maria-Mercè Marçal, tot partint del gènere com a variable analítica central. També s’oferiran algunes pistes interpretatives per analitzar Visions i Cants, de Joan Maragall, i Antígona, de Salvador Espriu.

En acabar el curs, el professorat assistent comptarà amb:

1) Un conjunt de nocions bàsiques de la teoria literària feminista.

2) Una sèrie de claus de lectura que li permetran aplicar la perspectiva de gènere tant a les obres estudiades com a altres obres de la literatura catalana.

3) Una perspectiva interpretativa proposada per la professora i una perspectiva interpretativa pròpia de cadascuna de les obres estudiades.

4) Un mínim d’una proposta d’activitat entorn de cadascuna de les lectures analitzades, per treballar el text amb l’alumnat incorporant la perspectiva de gènere.

Continguts

 Sessions síncrones

Primera sessió síncrona (2,50 h): Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants.

Segona sessió síncrona (2,50 h): Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona.

Tercera sessió síncrona (2,50 h): Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol. 

Sessions asíncrones

Primera sessió síncrona (1,50 h):

Introducció teòrica a l’aplicació de la perspectiva de gènere a l’anàlisi de textos literaris. S’oferirà un succint repàs de les principals aproximacions teòriques feministes a l’anàlisi literària, s’introduiran conceptes bàsics i es proposarà un llistat essencial de claus de lectura per tal d’enfocar l’anàlisi de les obres. Es recomana consultar els materials d’aquesta sessió abans de la primera sessió síncrona.

Segona sessió asíncrona (2 h):

Elaboració d’una proposta de lectura pròpia i d’una activitat per interpretar Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor, incorporant la perspectiva de gènere.

Tercera sessió asíncrona (2 h):

Elaboració d’una proposta de lectura pròpia i d’una activitat per interpretar Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, incorporant la perspectiva de gènere.

Quarta sessió asíncrona (2 h):

Elaboració d’una proposta de lectura pròpia i d’una activitat per interpretar Bruixa de dol, de Maria-Mercè Marçal, incorporant la perspectiva de gènere.

Avaluació 

L’avaluació es dividirà entre la participació i l’assistència a les sessions síncrones (40%) i el treball individual sobre cadascuna de les obres tractades durant el curs (60%). Les lectures i activitats proposades hauran de reflectir l’assimilació dels continguts proposats a classe i hauran d’afavorir la reflexió entorn de les qüestions de gènere a les obres.

Es requerirà assistència al conjunt de les sessions síncrones i es valorarà positivament la participació activa en l’espai de treball en grup de cada sessió.
« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »