« tornar

231203 - Preparació per a les proves de nivell C2

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Virtual
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data De l'11 d'octubre de 2022 al 17 d'abril de 2023. De 17:30 a 19:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

Objectius

L’objectiu general del curs és que els alumnes demostrin que:

 • Poden entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.
 • Poden argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i poden presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.
 • Poden interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Poden exposar, demostrar, il·lustrar i argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Poden generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.
 • Poden produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, i  assumir els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.  
 • Poden comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió.

Metodologia

Activitats participatives programades des de Moodle i la plataforma Teams:

Preparació de proves similars a les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística, a partir del llibre C2. Nivell superior. Curs de llengua catalana de l’Editorial Castellnou.

Es treballaran els textos orals i escrits més habituals del nivell C2 (taula rodona, article d’opinió, apunt d’un blog, informe, ressenya d’un llibre, roda de premsa, etc.) i els recursos, la puntuació i les qüestions gramaticals (d’acord amb els canvis de la nova normativa de l’IEC).

Per a cadascun dels textos habituals del nivell C2 s’exposaran i es treballaran les tècniques pròpies, com ara: l’organització d’idees, la variació lingüística i la llengua estàndard, l’extracció de les idees principals de textos orals i escrits, les tècniques per generar idees a partir de la informació de diferents fonts, l’elaboració de guions, l’estructura d’una notícia, la redacció de textos informatius, l’elaboració d’un article d’opinió, la reformulació d’idees extretes de textos, les estratègies per parlar en públic amb convicció i eficàcia, etc.

S’obriran fòrums i xats per atendre preguntes i reflexions. S'exposaran models de textos orals i escrits i se'n comentaran els criteris d'avaluació.

Continguts

1. Comprensió lectora i expressió escrita

 • La transformació de la informació
 •  Síntesi i valoració de continguts
 • Els textos argumentatius

2. Ús de la llengua

 • Coneixement avançat de la gramàtica
 • Coneixement avançat del lèxic
 • Coneixement d'unitats lèxiques pluriverbals

3. Comprensió lectora i expressió oral

 • Presentació oral amb argumentació formal
 • Pràctiques interactives

Altres consideracions

Per poder passar l’examen del nivell C2 amb garanties d’èxit, és important tenir assolits la majoria de coneixements del nivell C1. Particularment, cal que l’ortografia estigui plenament consolidada.

El curs té un caràcter eminentment pràctic i s'enfoca a passar un examen. Per tant, aquest mateix programa o els exercicis que es faran a classe estan directament relacionats amb els objectius i la mecànica de l'examen C2.

L'alumnat ha de seguir la sessió setmanal en línia i dedicar un mínim d’1,5 hores setmanals més per fer les tasques encomanades, particularment les tasques de redacció. Aquestes tasques són imprescindibles per poder presentar-se a l'examen amb possibilitats d'èxit.

Les tres parts del programa no s'impartiran consecutivament, sinó de manera paral·lela, perquè des del primer dia l'alumnat pugui practicar les diferents tasques que farà el dia de l'examen.

En la part virtual (30 hores de manera asíncrona), hi haurà una part comuna de revisió i millora, a través d'exercicis i activitats, i també fòrums on cada participant podrà exposar els seus dubtes particulars i concrets. I, d altra banda, en la part síncrona (30 hores en streaming) es faran activitats que serviran per treballar les tres parts de l’examen.

 Avaluació

Es farà una prova de contingut similar a les convocades per la Secretaria de Política Lingüística per tal de valorar el nivell assolit, cap a final de curs, abans de Setmana Santa.

Aquesta prova, a part de servir per preparar l’examen oficial, serà el criteri bàsic per avaluar el curs, amb un 80% de la nota final. El 20% restant s’obtindrà a partir de la quantitat i qualitat d’intervencions a les classes en línia i els fòrums.

L’assistència no dona punts, però cal un mínim d’un 80% (en les sessions en línia) per poder ser avaluat.

La nota obtinguda en el curs és independent de la nota que es pugui obtenir en l’examen oficial.

 Recursos didàctics

 • Secretaria de Política Lingüística (material de consulta): https://bit.ly/3Biu5SP.
 • Secretaria de Política Lingüística (estructura de la prova i recursos): https://bit.ly/3Lw1dv0.
 • C2. Nivell superior. Curs de llengua catalana. Barcelona: Editorial Castellnou, 2017.
 • C2. Nivell superior. Curs de llengua catalanaSolucionari. Barcelona: Editorial Castellnou, 2017.

Temporització

 • 60 h de durada (30 hores de classes en línia + 30 hores de treball virtual autònom)
 • Hores setmanals: 3
 • Curs mixt (síncron i asíncron)
 • Videoconferències: 1 h 30 m per setmana
 • Franja horària de les videoconferències: dimarts, de 17.30 h a 19.00 h