« tornar

231206 - Anglès Intermediate Plus part 1 (B2.1)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencial
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 4 d'octubre de 2022 al 6 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00
Dies Dimarts
Adreça CDL
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Curs per perfeccionar l'anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.  D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE)  

Nivell B2.1 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües):

Per accedir al curs cal haver superat el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

OBJECTIUS 

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt:

 • Generar confiança en l'escolta i la lectura mitjançant l'exposició a una varietat més gran de textos i parlants.
 • Millorar la precisió gramatical i la gamma de vocabulari per expressar-se amb més claredat i fluïdesa.
 • Practicar i enllaçar idees, afegir detalls i donar explicacions.
 • Aprendre a expressar opinions sobre temes més abstractes i en situacions més imprevisibles.
 • Produir textos clars i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d'estils com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic) i redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.
 • Poder-se expressar amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que els interlocutors es comuniquin sense esforç.

 

CONTINGUTS  

Gramàtica

 • Pronouns
 • Adjectives
 • Present tenses
 • Possessives
 • Past tenses (Simple/ Continuous/ used to)
 • Prepositions
 • Future forms (Will/ shall/ Going to)
 • First and Second conditionals
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Continuous

 

Temes

 • Names
 • Adjective suffixes
 • Travel (Packing)
 • Shops  and services
 • Stages of life
 • Photography
 • Environment (rubbish and recycling)
 • Study and work
 • Television
 • The Country

 

METODOLOGIA 

Llibre de text: English File Intermeidate Plus 4a Edició (WITH ONLINE PRACTICE) Oxford University Press ISBN 978-0-19-403891-1, amb sessions de 2 hores presencials (unitats 1-5).

El material de pràctica es troba a la plataforma en línia de l’Oxford University, amb material audiovisual i exercicis de gramàtica, vocabulari i pronunciació.

AVALUACIÓ

per obtenir la certificació caldrà assistir com a mínim a un 80% del curs i superar satisfactòriament  els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

a)  Avaluació contínua (70%): 

 • 15% basat en l'assistència i la participació a classe, als fòrums i discussions. 
 • 15% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
 • 20% basat en les proves al final de cada unitat.

b)  Prova de síntesi (30%)