« tornar

24005 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Geografia i Història

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Presencials
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Felip de Vicente Algueró
Professorat Felip de Vicente Algueró, Frederic Chordà Riollo, Jaume Pinyol Balasch, Jordi Hinojosa Beatobe
Data Del 15 d'octubre de 2022 a l'1 d'abril de 2022. De 9:30 a 13:30
Dies Dissabte
Adreça CDL
Total hores 80
Preu
Col·legiat560,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores560,00€
No col·legiat800,00€

Objectius 

Preparar les dues parts de la prova A del concurs-oposició: temari i prova didàctic pràctica

 Part 1. Preparació del desenvolupament del tema

La primera part del curs es realitzarà en format presencial

Continguts

El curs s’organitza en els blocs temàtics següents:

1. Actualització de continguts de geografia.
2. Actualització de continguts d’història antiga, medieval i moderna.
3. Actualització de continguts d’història contemporània.
4. Actualització de continguts d’història de l’art.

Temari:

1. La concepció de l’espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic.
2. Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball.
3. La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics.
4. Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes.
5. L’acció humana sobre el medi. Problemàtica actual.
6. La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials.
7. L’espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i al món.
8. L’espai i l’activitat industrial. Matèries primeres i fonts d’energia.
9. Les activitats terciàries en les economies desenvolupades.
10. El procés d’urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques.
11. Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics.
12. La Xina: societat i economia.
13. El Japó i l’àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial.
14. L’Àfrica: territori i societats. L’Àfrica mediterrània i l’Àfrica subsahariana: contrastos físics, socioeconòmics i culturals.
15. El Canadà i els Estats Units: aspectes físics i humans.
16. Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social.
17. La península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l’Espanya peninsular i insular.
18. L’actual ordenació territorial de l’estat espanyol. Arrels històriques.
19. La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris.
20. El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L’historiador i les fonts. Explicació i comprensió en història.
21. Grans línies d’investigació històrica en els segles XIX i XX.
22. Procés d’hominització i cultura material. L’aportació de l’antropologia històrica.
23. Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient. Fonts arqueològiques.
24. La península Ibèrica fins a la dominació romana.
25. La civilització grecollatina.
26. Orígens i desenvolupament del feudalisme. L’economia senyorial. Debat historiogràfic.
27. Naixement i expansió de l’islam.
28. Al-Andalus: política, societat i cultura.
29. L’expansió dels regnes cristians a la península Ibèrica.
30. La formació de les monarquies feudals a l’Europa Occidental. L’origen dels estats moderns.
31. Els regnes peninsulars en els segles XIV i XV. Conflictes socials. Diversitat cultural.
32. La cultura renaixentista. Els enfrontaments politicoreligiosos del segle XVI.
33. La monarquia hispànica sota els Àustria: aspectes polítics, econòmics i culturals.
34. Conquesta, colonització i administració de l’Amèrica Hispànica del segle XVI al XVIII.
35. El pensament polític modern: de l’humanisme a la Il·lustració.
36. Creixement econòmic, estructures i mentalitats socials a l’Europa del segle XVIII. Les transformacions polítiques a l’Espanya del segle XVIII.
37. El debat historiogràfic sobre la Revolució Francesa.
38. Revolució Industrial i industrialització.
39. La construcció de l’estat liberal i primers intents democratitzadors a l’Espanya del segle XIX.
40. Transformacions agràries i procés d’industrialització a l’Espanya del segle XIX.
41. Nacionalisme i liberalisme a l’Europa del segle XIX.
42. Imperialisme i expansió colonial. Els conflictes internacionals abans del 1914.
43. Pensament polític i econòmic al segle XIX.
44. El procés d’independència de l’Amèrica Llatina.
45. Les transformacions de l’Extrem Orient del 1886 al 1949.
46. ​​Els estats balcànics al segle XX.
47. La Primera Guerra Mundial i les relacions internacionals en el període d’entreguerres. La crisi del 1929.
48. Feixisme i neofeixisme: caràcters i circumstàncies en què es desenvolupen.
49. Espanya: la Segona República i la Guerra Civil.
50. Les revolucions russes: creació, desenvolupament i crisi de la Unió Soviètica. Repercussions internacionals.
51. Repercussions de la Segona Guerra Mundial. Les relacions internacionals després del 1945. La política de blocs. L’ONU.
52. La descolonització d’Àsia i Àfrica: els problemes del Tercer Món.
53. La dictadura franquista: règim polític, evolució social i econòmica.
54. La construcció de la Comunitat Europea.
55. Teoria i funció de l’art. Anàlisi i interpretació de l’obra d’art.
56. L’art clàssic: Grècia i Roma.
57. L’art romànic.
58. L’art islàmic.
59. L’art gòtic.
60. L’art del Renaixement italià i la seva influència.
61. L’art barroc.
62. Velázquez i Goya en el seu context artístic.
63. Les arts plàstiques de l’impressionisme a l’abstracció.
64. L’arquitectura als segles XIX i XX. El Modernisme.
65. Picasso, Dalí i Miró en el seu context artístic.
66. Interdependències i desequilibris en el món actual. Desenvolupament i subdesenvolupament. Desenvolupament sostenible.
67. Anàlisi de la Constitució Espanyola del 1978.
68. Organització econòmica i món del treball. La inflació, la desocupació i la política monetària.
69. Règims polítics i els seus conflictes interns en el món actual. Principals focus de tensió en les relacions internacionals.
70. Mitjans de comunicació i societat de masses.
71. Revolució cientificotècnica en el segle XX. Implicacions en la societat.
72. Canvi social i moviments alternatius. Feminisme, pacifisme i ecologisme.

CALENDARI    

Història de l’Art: 15 d’octubre – 12 de novembre (29 d’octubre pont Tots Sants)

Geografia i Història antiga: 19 de novembre – 14 de gener ( 10 de desembre pont, 24-31 de desembre i 7 de gener, vacances)

Història Medieval i Moderna: 21 de gener – 4 de febrer

Història contemporània: 11 de febrer – 4 de març 

Unitat Didàctica : 11 de març – 1 d’abril

 

 

 Part 2. Preparació i defensa de la unitat didàctica

Objectius:

 • Saber quin són els elements bàsics d'una programació didàctica en relació amb les unitats didàctiques.
 • Conèixer l'estructura i els elements nous del currículum d'educació bàsica a Catalunya.
  • Aprendre a elaborar una unitat didàctica LOMLOE.

Contingut: 

 • La unitat didàctica: LOMCE i la de la LOMLOE. Principis metodològics de la LOMLOE. Anàlisi dels elements que desapareixen i dels que apareixen en relació amb una unitat didàctica.
 • Nom, justificació i temporització. Redacció i justificació de la unitat didàctica i exemples. Distribució temporal. Organització d’una sessió lectiva.
 • Els objectius. Què són els objectius d'etapa. Què són els objectius específics? Quin rol juguen els objectius a la unitat didàctica?
 • Les competències clau i específiques. Què és el perfil de sortida? Les competències clau i les específiques. Els indicadors i graduació. Com ser competencial. Exemples de tasques competencials.
 • Les situacions d'aprenentatge. Què és una situació d'aprenentatge. Classificació de les situacions d'aprenentatge.
 • Els sabers. Contingut, metodologia i actitud. La seqüència didàctica. Elements i fases que integren una seqüència didàctica. Activitats d'ensenyament-aprenentatge, classificació i redacció. Integració de DUA a les activitats de la seqüència didàctica. Metodologia i agrupament.
 • L’avaluació: tipus, criteris i instruments. Estructura d’un criteri d'avaluació. Selecció dels criteris d'avaluació. Relació dels criteris d’avaluació amb elements curriculars. Vinculació d’un criteri d'avaluació amb una activitat. Connexió dels instruments d'avaluació amb les fases de la seqüència didàctica. Instruments que avaluen i instruments que qualifiquen
 • Perspectiva de gènere i atenció a la diversitat. Què és la perspectiva  de gènere? Tipus d'actuacions i tipus de mesures grupal i individuals.
 • Bibliografia, bibliografia web i annexos. Referències bibliogràfiques. Què són els annexos d'una unitat didàctica.


CALENDARI   

De l'11 de març a l'1 d'abril de 2023