« tornar

21900 - Llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador M. Lluïsa Julià Capdevila
Professorat Antònia Carré Pons, Jordi Castells Cambray, Josep Camps Arbós, M. Lluïsa Julià Capdevila, Maria Cabrera Callís, Rosa Perez Albors
Data Del 26 d'octubre de 2018 al 29 de març de 2019. De 16:30 a 21:00
Dies Divendres
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores600,00€
No col·legiat900,00€

Objectius

Preparar en les dues parts de la prova A del concurs d’oposició: els temes i els comentaris de text.

Continguts

  • Els 71 temes.
  • Els dos comentaris de text.
  • El cas pràctic: en una única sessió final si els assistents ho sol·liciten.

Metodologia

  • Explicació dels punts centrals de contingut dels temes, amb esquemes lliurats als assistents prèviament i comentari de la bibliografia. Temps dedicat: 2 h.
  • Propostes de comentari de text. Model i pautes per realitzar-lo: literari i lingüístic en paral·lel als temes literaris o lingüístics tractats en cada sessió. Temps dedicat: 2 h.
  • Comentaris de text a partir de l’antologia de textos literaris i de premsa que ofereix el professorat.

Proposta de calendari i divisió dels temes

Divendres: de 16.30 a 21.00 h. Del 26 d’octubre de 2018 al 29 de març de 2019
15 sessions de 4 hores ( 7 de llengua i 8 de literatura)

SESSIÓ 1. TEMES. Les fonts i els orígens de la literatura occidental. La Bíblia. Els clàssics grecollatins. La literatura medieval: Ramon Llull, Eiximenis, Vicent Ferrer, Turmeda, Isabel de Villena. Les cròniques medievals. L’humanisme. Bernat Metge. Temes 35-39. Total: 5 temes. Professora: Antònia Carré. Dia: 26 d’octubre de 2018.

SESSIÓ 2. TEMES. Segles XIV i XV: poesia i prosa. Ausiàs March, Jaume Roig, Joan Roís de Corella. Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc (temes 40-42). La literatura dels segles XVI al XIX. Renaixement, Barroc i Neoclassicisme. La situació a Menorca (tema 44). Total: 4 temes. Professora: Antònia Carré. Dia: 9 de novembre de 2018.

SESSIÓ 3. TEMES. La diversitat lingüística al món actual. Les famílies lingüístiques. Les llengües romàniques. El català a la Romània. Principals etapes de la història de la llengua catalana, fins al segle XIX. La llengua i la lingüística catalanes a finals del segle XIX. Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra i les seves obres respectives. La continuació de l’obra del Diccionari de Francesc de Borja Moll. Manuel Sanchis Guarner. Els principals corrents de la lingüística catalana actual. Extensió de la llengua catalana. Projecció de la cultura catalana al món. Caracterització dels dialectes del català oriental i occidental. Llengua i societat en el domini lingüístic avui: àmbits d’ús, registres, actituds. Diglòssia i conflicte lingüístic. Estatut jurídic actual de la llengua catalana en els territoris on es parla. El procés de normalització. Problemes d’interferències de llengües i d’estandardització. Temes 3-9. Total: 7 temes. Professor: Jordi Castells. Dia: 16 de novembre de 2018.

SESSIÓ 4. TEMES. La literatura popular fins al segle XIX. Reculls i recopiladors. Romanticisme, Renaixença, realisme, costumisme i naturalisme. Guimerà, Verdaguer i Oller (temes 43 i 45-48). Els gèneres principals de la narrativa popular contemporània: relat d’aventures, fantàstic, de terror, policíac, històric, eròtic, de ciència-ficció, etc. (tema 69). Total: 6 temes. Professor: Josep Camps. Dia: 23 de novembre de 2018.

SESSIÓ 5. TEMES. El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar. La poesia modernista. Decadentisme, simbolisme, prerafaelisme. Joan Maragall. Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. L’Escola Mallorquina. El teatre modernista. Santiago Rusiñol. El conte entre el Modernisme i la guerra civil. Joaquim Ruyra i Salvador Galmés. Temes 49-54. Total: 6 temes. Professora: Lluïsa Julià. Dia: 30 de novembre de 2018.

SESSIÓ 6. TEMES. El Noucentisme. Ors, Carner i Guerau de Liost (temes 55-56). Les avantguardes: Salvat i Foix (temes 57-58). El teatre del Modernisme a la guerra civil. Sagarra (tema 59). Total 5 temes. Professor: Josep Camps. Dia: 18 de gener de 2019

SESSIÓ 7. TEMES. Gramàtica de l’oració 1: l’oració, el sintagma nominal (substantiu i adjectiu), l’article, els pronoms febles i els altres pronoms (temes 14-17). Total: 4 temes. Professora: Rosa Pérez. Dia: 25 de gener de 2019.

SESSIÓ 8. TEMES. Gramàtica de l’oració 2 i sintaxi: el sintagma verbal. Verb i complements verbals amb variants geogràfiques (temes 18-19) i l’adverbi, la preposició i la conjunció (tema 20). Total: 3 temes. Professora: Rosa Pérez. Dia: 1 de febrer de 2019.

SESSIÓ 9. TEMES. L’oració composta: substantiva, adjectiva i adverbial (temes 21-24) amb incidència amb els temes 17 (pronoms febles i demostratius) i 19 (connectors). Total: 5 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 8 de febrer de 2019.

SESSIÓ 10. TEMES. El sistema fonològic català i l’ortografia. El sistema vocàlic. Variacions geogràfiques. Fenòmens de contacte. Diftongs. Ortografia. Apostrofació. Accentuació gràfica i dièresi. El sistema consonàntic. Variacions geogràfiques. Ortografia dels sons oclusius, fricatius i africats. El sistema consonàntic. Ortografia dels sons laterals, nasals i vibrants. Ortografia de la “h”. Fenòmens de contacte consonàntic. Temes 28-31. La llengua literària. Recursos estilístics (fonètics, sintàctics i lexicosemàntics. La mtrica (tema 33). Total: 5 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 15 de febrer de 2019.

SESSIÓ 11. TEMES. La poesia postsimbolista: Carles Riba (tema 58). Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres i Agustí Bartra (tema 62). La poesia realista i social: Pere Quart. Salvador Espriu. Joan Vinyoli (tema 63). La literatura dels seixanta i fins al 1975: Pedrolo, Gabriel Ferrater i Andrés Estellés (tema 66). Els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la literatura catalana (poesia) (part del tema 65). Total: 3 temes i part del 65. Professor: Jordi Castells. Dia: 22 de febrer de 2019.

SESSIÓ 12. TEMES. La novel·la psicològica, Rodoreda i Villalonga (tema 60). La literatura de postguerra. L’exili. Pere Calders (tema 64). Els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la literatura catalana (part del tema 65). L’assaig filosòfic, literari i historiogràfic, Joan Fuster (tema 67). Total: 4 temes. Professora: Lluïsa Julià. Dia: 8 de març de 2019.

SESSIÓ 13. TEMES. El periodisme: Miquel dels Sants Oliver, Gaziel i l’obra de Josep Pla (tema 61). Del 1975 als nostres dies: narrativa, poesia i teatre: Capmany, Roig, Cabré, Monzó, Barbal, Benet i Jornet, M. Àngels Anglada i Teresa Pàmies, Maria-Mercè Marçal… (tema 68). Els gèneres literaris. La sociologia de la literatura. L’anàlisi i la crítica literària (tema 34). Possibles enfocaments didàctics de la literatura (tema 71). Total: 4 temes. Professora: Lluïsa Julià. Dia: 15 de març de 2019.

SESSIÓ 14. TEMES. Teoria de la comunicació. Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics: televisió, ràdio, còmic i publicitat (temes 1-2). El discurs. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió. La puntuació. El discurs. La tipologia de textos (narratius, descriptius, explicatius, argumentatius, conversacionals, etc.). El lèxic català: origen, formació i estructura. El significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia i antonímia (temes 10-13). Total: 6 temes. Professora: Maria Cabrera. Dia: 22 de març de 2019.

SESSIÓ 15. TEMES. La comunicació oral. Models i tècniques. La comunicació escrita. Models i tècniques. Estratègies de l’expressió oral i de la composició escrita: generar i organitzar idees, fer esquemes, exposar/redactar, revisar i valorar (temes 25-27). Possibles enfocaments didàctics. Dia: 29 de març de 2019

Equip docent

Antònia Carré
Catedràtica d’ensenyament secundari, és professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya des de l’any 2000. Té un doble perfil, de filòloga medievalista i d’escriptora, que podeu consultar aquí: www.antoniacarrepons.cat.

Jordi Castells i Cambray
Llicenciat en filologia catalana (UB), és lector de llengua catalana a la Universitat de Cracòvia (Polònia). També és professor de llengua catalana i literatures romàniques a la Universitat Complutense (Madrid) i professor de llengua catalana i literatura de secundària. Autor de diversos llibres de text de llengua catalana i literatura i altres materials pedagògics (Ed. McGraw-Hill), professor col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i formador de professorat.

Josep Camps Arbós
Doctor en filologia catalana (Universitat Autònoma de Barcelona, 2005) i premi extraordinari de Doctorat. Catedràtic de llengua i literatura catalanes (Institut La Serra, de Mollerussa) i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva tasca d’investigació s’ha centrat en la literatura catalana dels segles XIX i XX, fonamentalment en els àmbits de la narrativa i de l’autobiografia. Com a docent, ha col·laborat en l’elaboració de diversos llibres de text de llengua i literatura catalanes per a l’ESO i el batxillerat. També ha impartit cursos de didàctica de la literatura al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. 

Lluïsa Julià
Doctora en filologia catalana i catedràtica de secundària; imparteix docència a l’IOC i a la UOC. Es va doctorar amb un estudi sobre la narrativa de Joaquim Ruyra, sobre el qual ha publicat nombrosos estudis i articles, textos inèdits i correspondència, així com la biografia L’home i el mirall (2010). També s’ha especialitzat en l’obra de les escriptores del segle XX. Entre els més recents, Tradició i orfenesa. Per a una genealogia de l’escriptora catalana (2007), Els miralls de la ficció. L’obra narrativa de Maria-Àngels Anglada (2013), l’antologia de la narrativa de Caterina Albert / Víctor Català De foc i de sang (2017) i la biografia Maria-Mercè Marçal. Una vida (2017). Forma part del consell de redacció de Serra d’Or i és jurat de diversos premis literaris.

Rosa Maria Pérez Albors
Llicenciada en filologia catalana i filologia hispànica (UV). Professora de llengua catalana i literatura de secundària. Responsable de projectes de lectura. Autora de diversos llibres de text de llengua catalana i literatura i altres materials pedagògics (Ed. McGraw-Hill). Formadora de professorat.