« tornar

21902 - Llengua anglesa

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Martin Delaney Boland, Rosa M. Cano Vallès
Data Del 27 d'octubre de 2018 al 11 de maig de 2019. De 9:00 a 14:00
Dies Dissabte
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores600,00€
No col·legiat900,00€

Objectius

Preparar en les dues parts de la prova A del concurs d’oposició: els temes i els comentaris de text.

Continguts. Temari

1. Evolució de la didàctica de les llengües. Tendències actuals de la didàctica de l’anglès com a llengua estrangera. Els enfocaments comunicatius.

2. Teories generals sobre l’aprenentatge i l’adquisició d’una llengua estrangera. El tractament de l’error.

3. El procés de comunicació. Funcions del llenguatge. La llengua en ús. La negociació del significat.

4. La competència comunicativa. Anàlisi dels seus components.

5. La comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Rutines i fórmules habituals. Estratègies pròpies de la comunicació oral.

6. La comunicació escrita. Diferents tipus de textos escrits. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit. Rutines i fórmules.

7. Sistema fonològic de la llengua anglesa I: les vocals. Símbols fonètics. Formes fortes i formes dèbils. Els diftongs. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

8. Sistema fonològic de la llengua anglesa II: les consonants. Símbols fonètics. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

9. Sistema fonològic de la llengua anglesa III: accent, ritme i entonació. Comparació amb el sistema fonològic de la llengua o llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

10. Lèxic. Característiques de la formació de paraules en anglès. Prefixació, sufixació i composició.

11. La paraula com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. False friends. Creativitat lèxica.

12. Concepte de gramàtica: reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge. De la gramàtica normativa a la gramàtica en funció de l’ús de la llengua i de la comunicació.

13. Expressió de la quantitat.

14. Expressió de la qualitat. Expressió de grau i comparació.

15. Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.

16. Expressió de la possessió.

17. La localització a l’espai: lloc, direcció i distància.

18. La localització en el temps: relacions temporals. Freqüència.

19. Temps real i temps verbal. Aspecte i mode.

20. Els verbs auxiliars i modals: formes i funcions.

21. L’infinitiu i la forma en -ing: els seus usos.

22. Multi-wordverbs.

23. Estructura de l’oració en anglès: afirmacions, preguntes, negacions i exclamacions.

24. Expressió de l’asserció, l’èmfasi i l’objecció.

25. Relacions de causa, conseqüència i finalitat.

26. Expressió del dubte, condició, hipòtesi i contrast.

27. La veu passiva. Formes i funcions.

28. Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives més habituals: inicia i mantenir relacions socials, donar i demanar informació sobre objectes, persones i accions, expressar actituds intel·lectuals i emocionals.

29. Anàlisi i articulació del discurs. Cohesió i coherència. Anàfora i catàfora. Els connectors.

30. El discurs directe i el discurs indirecte.

31. Text i context. Tipus de text. Criteris per a la classificació textual. El registre.

32. El text narratiu. Estructura i característiques.

33. El text descriptiu. Estructura i característiques.

34. El text argumentatiu. Estructura i característiques.

35. El text explicatiu. Estructura i característiques.

36. Els textos dialògics. Estructura i característiques.

37. El llenguatge literari. Els gèneres literaris. La crítica literària.

38. L’anglès científic i tecnològic, comercial i administratiu.

39. Estratègies d’anàlisi del text.

40. Estratègies de comunicació. Definició i tipologia.

41. La romanització. Influència del llatí en la llengua anglesa. Préstecs i calcs.

42. La conquesta normanda. Influència del francès en la llengua anglesa. Préstecs i calcs.

43. La literatura medieval de transmissió oral: la llegenda artúrica. G. Chaucer: els contes de Canterbury.

44. Shakespeare i la seva època. Obres més representatives.

45. La Gran Bretanya al segle XVIII: desenvolupament socioeconòmic i articulació política; l’activitat cultural i tècnica. Grans novel·listes de l’època.

46. La configuració històrica dels Estats Units d’Amèrica: de la independència a la guerra de secessió. Novel·les de referència: The Scarlet Letter, The Red Badge of Courage.

47. La revolució industrial anglesa; la seva influència com a model de transformació històrica. Els canvis socials i polítics a través de la literatura de l’època. C. Dickens.

48. El romanticisme a la Gran Bretanya: novel·la i poesia.

49. Construcció i administració de l’Imperi colonial britànic als segles XVIII i XIX. J. Conrad l R. Kipling.

50. La novel·la victoriana.

51. O. Wilde i B. Shaw.

52. L’evolució històrica dels Estats Units: d’A. Lincoln a F. D. Roosevelt.

53. La novel·la, el conte i la poesia als Estats Units: H. Melville, E. A. Poe i W. Whitman.

54. L’humorisme: M. Twain. H. James i el cosmopolitisme.

55. La generació perduda: S. Fitzgerald, J. Steinbeck i E. Hemingway. La narrativa de W. Faulkner.

56. Relacions històriques entre Irlanda i la Gran Bretanya. Autors irlandesos: S. O’Casey i J. Joyce.

57. El Regne Unit en el període d’entreguerres i durant la Segona Guerra Mundial. Autors literaris representatius.

58. Evolució política, social i econòmica del Regne Unit i Irlanda des del 1945. La seva presència a la Comunitat Europea. Panorama literari d’aquest període en aquests països.

59. Evolució política, social i econòmica dels Estats Units des del 1945. La seva significació en la política internacional. Panorama literari actual als Estats Units.

60. La novel·la negra nord-americana: D. Hammett i R. Chandler. La novel·la detectivesca anglesa. P. D. James.

61. La incidència del cinema en la difusió de la producció literària en llengua anglesa.

62. La Commonwealth. La diversitat cultural. El desenvolupament de varietats lingüístiques. Influències i manifestacions interculturals. Les novel·les d’E. M. Forster, D. Lessing i N. Gordimer.

63. Les institucions britàniques. Les Cambres parlamentàries. El Govern. Els partits polítics i el sistema electoral. La Corona.

64. Les institucions nord-americanes. La Constitució. L’organització territorial. El president. El Congrés. Els partits polítics i el sistema electoral.

65. El sistema educatiu en l’àmbit anglosaxó.

66. Dimensió cultural de l’anglofonia en el món actual. L’anglès britànic i l’anglès americà. Presència de la llengua anglesa a Espanya. Els anglicanismes.

67. Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (1): l’estil periodístic. La premsa. Diaris de qualitat i diaris sensacionalistes.

68. Els mitjans de comunicació en llengua anglesa (2): ràdio i televisió. La publicitat en les cultures anglòfones: aspectes lingüístics i semiològics.

69. Societat i cultura. Estereotips i emblemes dels països de parla anglesa. La cançó en llengua anglesa com a vehicle d’influència cultural.

Calendari de sessions

ACTUALITZAT 8/11/18

Sessió 1
. 27 d’octubre (Rosa Cano). Introducció i presentació del curs. Consells generals i blocs dels diferents temes. Estratègies per a enfrontar-se l’oposició i l’organització de l’estudi. Informació sobre l’oposició. Com preparar el temari i la programació. Conceptes teòrics i pràctics importants per a preparar el temari i l’oposició. Consells per a la redacció dels temes. Introducció al primer bloc: metodologia. Temes 29 i 39 relacionats amb l’anàlisi de textos de la prova pràctica (nota: en cadascuna de les sessions es podria comentar algun supòsit pràctic).

Sessió 2. 3 de novembre (Rosa Cano). Primer bloc. Metodologia: 1-2-12.

Sessió 3. 24 de novembre (Rosa Cano). Tercer bloc. Fonètica: 7-8-9.

Sessió 4. 1 de desembre (Rosa Cano). Cinquè bloc. Comunicació: 3-4-5-28-40.

Sessió 5. 15 de desembre (Rosa Cano). Quart bloc. Morfosintaxi: 10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25.

Sessió 6. 12 de gener (Rosa Cano). Cinquè bloc. Història de la llengua anglesa: 40-41-42. Introducció a la literatura. Figures retòriques per al comentari literari.

Sessió 7. 19 de gener (Rosa Cano). Literatura anglesa: 43-44-45-47-48-49-50.

Sessió 8. 2 de febrer (Martin Delaney). Morfosintaxi i textos: Temes 24-26-27-30-31.

Sessió 9. 16 de febrer (Martin Delaney). Tipus de text: Temes 32-33-34-35-36-37.

Sessió 10. 2 de març (Rosa Cano). Literatura americana: temes 46-52-53-54-55-59-60-61.

Sessió 11. 16 de març (Rosa Cano). Literatura irlandesa: 51-56-57-58. Literatura dels països de la Commonwealth: 62.

Sessió 12. 23 març (Rosa Cano). Cultura anglosaxona i conclusions. SESSIÓ ANUL·LADA

NOVA DATA SESSIÓ 12: 11 de maig(Rosa Cano)

a)anglesa. Temes: -63-65-66-67-68-69

b) americana. Tema 64

c) Països Commonwealth. Tema  49