« tornar

21905 - Geografia i història

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador Felip de Vicente Algueró
Professorat Felip de Vicente Algueró, Frederic Chordà Riollo, Jaume Pinyol Balasch, Josep M. Sánchez Carratalà
Data Del 27 d'octubre de 2018 al 23 de març de 2019. De 9:30 a 13:30
Dies Dissabte
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 65
Preu
Col·legiat650,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores650,00€
No col·legiat975,00€

Objectius

Preparar en les dues parts de la prova A del concurs d’oposició: els temes i els supòsit pràctic.

Blocs temàtics

El curs s'organitza en els següents blocs temàtics:

1. Geografia
2. Història antiga, medieval i moderna
3. Història contemporània.
4. Història de l'art.

TEMARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
A
provat per Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE del 21)

1. La concepció de l’espai geogràfic. Corrents actuals del pensament geogràfic.
2. Metodologia del treball geogràfic. Tècniques de treball.
3. La diversitat del medi geogràfic al planeta. La interacció de factors ecogeogràfics.
4. Climes i zones bioclimàtiques. El temps i el clima com a condicionants de les activitats humanes.
5. L’acció humana sobre el medi. Problemàtica actual.
6. La població mundial: models demogràfics i desigualtats espacials.7. L’espai rural. Activitats agràries: situació i perspectives a Espanya i al món.
8. L’espai i l’activitat industrial. Matèries primeres i fonts d’energia.
9. Les activitats terciàries en les economies desenvolupades.
10. El procés d’urbanització al planeta. Repercussions ambientals i socioeconòmiques.
11. Els països de la Comunitat Europea: aspectes físics, socials i econòmics.
12. La Xina: societat i economia.
13. El Japó i l’àrea del Pacífic: desenvolupament industrial i comercial.
14. L’Àfrica: territori i societats. L’Àfrica Mediterrània i l’Àfrica Subsahariana: contrastos físics, socioeconòmics i culturals.
15. El Canadà i els Estats Units: aspectes físics i humans.
16. Els països iberoamericans: problemàtica econòmica i social.
17. La Península Ibèrica: relleu, clima i vegetació. Diversitat regional de l’Espanya peninsular i insular.
18. L’actual ordenació territorial de l’estat espanyol. Arrels històriques.
19. La població espanyola. Comportament demogràfic. Fenòmens migratoris.
20. El coneixement històric. Temps històric i categories temporals. L’historiador i les fonts. Explicació i comprensió en història.
21. Grans línies d’investigació històrica en els segles XIX i XX.
22. Procés d’hominització i cultura material. L’aportació de l’antropologia històrica.
23. Del neolític a les societats urbanes del Pròxim Orient. Fonts arqueològiques.
24. La Península Ibèrica fins a la dominació romana.
25. La civilització grecollatina.
26. Orígens i desenvolupament del feudalisme. L’economia senyorial. Debat historiogràfic.
27. Naixement i expansió de l’Islam.
28. Al-Andalus: política, societat i cultura.
29. L’expansió dels regnes cristians a la Península Ibèrica.
30. La formació de les monarquies feudals a l’Europa Occidental. L’origen dels estats moderns.
31. Els regnes peninsulars en els segles XIV i XV. Conflictes socials. Diversitat cultural.
32. La cultura renaixentista. Els enfrontaments politicoreligiosos del segle XVI.
33. La monarquia hispànica sota els Àustries: aspectes polítics, econòmics i culturals.
34. Conquesta, colonització i administració de l’Amèrica Hispànica del segle XVI al XVIII.
35. El pensament polític modern: de l’Humanisme a la Il·lustració.
36. Creixement econòmic, estructures i mentalitats socials a l’Europa del segle XVIII. Les transformacions polítiques a l’Espanya del segle XVIII.
37. El debat historiogràfic sobre la Revolució Francesa.
38. Revolució Industrial i industrialització.
39. La construcció de l’estat liberal i primers intents democratitzadors a l’Espanya del segle XIX.
40. Transformacions agràries i procés d’industrialització a l’Espanya del segle XIX.
41. Nacionalisme i liberalisme a l’Europa del segle XIX.
42. Imperialisme i expansió colonial. Els conflictes internacionals abans de 1914.
43. Pensament polític i econòmic al segle XIX.
44. El procés d’independència de l’Amèrica Llatina.
45. Les transformacions de l’Extrem Orient del 1886 al 1949.
46. �??�??Els Estats balcànics al segle XX.
47. La Primera Guerra Mundial i les relacions internacionals en el període d’entreguerres. La crisi del 1929.
48. Feixisme i neofeixisme: caràcters i circumstàncies en què es desenvolupen.
49. Espanya: la 2a República i la Guerra Civil.
50. Les revolucions russes: creació, desenvolupament i crisi de l’URSS. Repercussions internacionals.
51. Repercussions de la Segona Guerra Mundial. Les relacions internacionals després del 1945. La política de blocs. L’ONU.
52. La descolonització d’Àsia i Àfrica: els problemes del Tercer Món.
53. La dictadura franquista: règim polític, evolució social i econòmica.
54. La construcció de la Comunitat Europea.
55. Teoria i funció de l’art. Anàlisi i interpretació de l’obra d’art
56. L’art clàssic: Grècia i Roma.
57. L’art romànic.
58. L’art islàmic.
59. L’art gòtic.
60. L’art del Renaixement italià i la seva influència.
61. L’art barroc.
62. Velázquez i Goya en el seu context artístic.
63. Les arts plàstiques de l’impressionisme a l’abstracció.
64. L’arquitectura als segles XIX i XX. El Modernisme.
65. Picasso, Dalí i Miró en el seu context artístic.
66. Interdependències i desequilibris en el món actual. Desenvolupament i subdesenvolupament. Desenvolupament sostenible.
67. Anàlisi de la Constitució Espanyola del 1978.
68. Organització econòmica i món del treball. La inflació, la desocupació i la política monetària.
69. Règims polítics i els seus conflictes interns en el món actual. Principals focus de tensió en les relacions internacionals.
70. Mitjans de comunicació i societat de masses.
71. Revolució cientificotècnica en el segle XX. Implicacions en la societat.
72. Canvi social i moviments alternatius. Feminisme, pacifisme i ecologisme.

CALENDARI DE LES SESSIONS

2018

Octubre: 27
Novembre: 10, 17, 24
Desembre: 1,15

2019

Gener: 12, 19, 26
Febrer: 2, 9, 16, 23
Març: 2, 9, 16, 23

Equip docent

Felipe-José de Vicente Algueró és doctor en història i llicenciat en filosofia. Ha estat catedràtic de geografia i història i professor universitari d’història econòmica. Actualment és membre del Consell Escolar de l’Estat pel grup de personalitats de prestigi reconegut. És especialista en història del liberalisme espanyol i autor de Viva la Pepa. Los frutos del liberalismo español, El catolicismo liberal en España i De la Pepa a Podemos. També  és autor d’articles i assajos  sobre política educativa.

Frederic Chordá Riollo
Catedràtic de geografia i història. Ha dut a terme projectes i publicacions d’ensenyament de la història de l’art i ha fet molts cursos per a professors de la temàtica. Està molt interessat per les TIC.

Jaume Pinyol i Balasch
Ha estat catedràtic de geografia i història de l’IES Jaume Vicens Vives de Girona entre el 1977 i el 2007. Actualment està jubilat. És president de l’associació Música Antiga de Girona, des d’on continua les investigacions musicals sobre la música gironina del segle XVIII.

En el camp de la docència, entre altres activitats, és membre de la junta directiva de l’associació de catedràtics ACESC, i ha organitzat diverses activitats dins el marc d’aquesta associació.

Com a historiador, va representar la comunitat docent espanyola al congrés mundial sobre docència de la Revolució Francesa celebrat al maig del 1992 al Georg-Eckert-Institut de Braunschweig. Ha participat en el llibre col·lectiu sorgit d’aquest congrés, Bilder einer Revolution: die Französische Revolution in den Geschichtsschulbüchern der Welt, sota la direcció de Rainer Riemenschneider.

Josep Maria Sánchez Carratalà
Catedràtic d’institut. Formador de cursos presencials i telemàtics. Autor de llibres de text sobre cultura catalana al Centre d’Estudis Adams.