« tornar

192213 - ANGLÈS B2 PART 2 (UPPER-INTERMEDIATE)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data De l' 11 de febrer al 17 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per perfeccionar el anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Nivell B2 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües).

Per accedir al curs cal haver superat el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL.

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt.

 • Saber intervenir en debats o diàlegs sobre temes d’interès general.
 • Mantenir converses en les quals s’han de narrar, descriure, de manera clara i ordenada, i ampliar i aprofundir en les funcions comunicatives de la llengua estudiades en cursos precedents.
 • Produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic), redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.
 • Poder expressar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de tots els interlocutors.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • Past modals (should have/ could have)
 • Past modals (speculation & deduction)
 • Conditionals (wish &/ If only)
 • Third conditional (expressing regret)
 • Mixed conditionals
 • Modifying comparisons
 • Cleft sentences
 • Making comparisons
 •  So & well
  • Either or/ neither nor
  • Articles
  • Relative clauses
  • So/ such
  • Reporting verbs
  • Perfect and continuous

 

Temes

 • Society and you
 • Rules and behaviour
 • Crime and punishment
 • Luck and fortune
 • Value for money
 • Crime and punishment
 • Sport
 • Shopping
 • Business and finance
 • Talking about ideas and inventions
 • Describing gadgets
 • Experiences
 • Night expressions
 • Idiomatic expressions

Llibre de text: The Big picture B2 upper-Intermediate (Richmond) (unitats 7-12)