« tornar

21911 - Comentaris lingüístics i literaris

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data del 5 d'abril al 31 de maig. De 17:00 a 21:00
Dies divendres
Adreça Rbla. Catalunya, 8 Col·legi de Llicenciats
Total hores 32
Preu
Col·legiat320,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores320,00€
No col·legiat470,00€

 DESCRIPCIÓ

Pràctica continuada de comentaris de llengua i de literatura. Sessions setmanals.

El curs tindrà lloc cada divendres del 5 d'abril al 31 de maig.

OBJECTIUS

--Accedir a les metodologies del comentari de text
--Proposar procediments de treball diferenciats
--Analitzar una sèrie representativa de textos significatius
--Conèixer la bibliografia adient

 

CONTINGUTS

a) Comentari lingüístic
  Assegurar l'anàlisi dels nivells tradicionals, fonètico-fonològic, gramatical i léxico-semàntic. Conduir el comentari a l'àrea de la lingüística del discurs mitjançant la fixació dels paràmetres definitoris de la tipologia textual, variació, modalització, polifonia enunciativa i altres aspectes de l'adequació. Determinar la progressió temàtica, l'estructura del text i el funcionament dels mecanismes de cohesió: referència (anàfora, el·lipsi, catàfora...), connectors (criteris de classificació, funció) i cohesió lèxica (cadenes nominatives).

b) Comentari literari
  L'objectiu és atendre una gamma àmplia de poemes que pertanyin a corrents diferenciats amb els propòsit de detectar estètiques diferents i determinar els trets especifics de la funció poètica. S'incidirà en els aspectes de mètrica i versificació, gèneres, tòpics, figures retòriques...