« tornar

193003 - Prevenció i gestió dels conflictes als centres d’ensenyament

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Núria Solé Sanosa
Data de l'1 al 5 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Analitzar el conflicte, les actituds que provoquem i que provoquen i les seves conseqüències. Treballar les habilitats socials per incorporar-les en les nostres relacions. Aprendre a gestionar els conflictes amb les eines de la mediació.

Curs internivells.

 OBJECTIUS

 • Saber prevenir situacions conflictives.
 • Saber detectar els motius i les causes dels conflictes.
 • Saber desescalar un conflicte.
 • Saber transformar situacions conflictives per tal d’afavorir la convivència a les aules.
 • Saber i entendre la importància de l’actitud d’un mateix per gestionar els conflictes.

 

CONTINGUTS

 • Anàlisi del conflicte: què és un conflicte, quines són les causes o els motius dels conflictes, les classes de conflictes i les fases del conflicte.
 • Actituds davant dels conflictes: davant d’un conflicte com reaccionem?, com ho hauríem de fer?
 • Escolta activa: la importància de saber escoltar i com s’ha de fer.
 • Empatia: què és. Què hem de fer per poder ser empàtics?
 • L’assertivitat. Concepte, diferències entre l’assertivitat i el comportament agressiu i passiu.
 • La gestió del conflicte a través de la mediació. El procés de mediació, les seves fases i els diferents models.