El Col·legi i la mediació de conflictes

 

El mes juliol del 2016 el Col·legi (CDL) va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per difondre i donar a conèixer, mitjançant el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC) del mateix departament, el procés i avantatges de la mediació a tota la ciutadania i oferir formació contínua i de qualitat en aquest àmbit professional de la resolució de conflictes.

En aquest sentit i molt abans de signar-se aquest conveni, el nostre Col·legi ja imparteix, des de l’any 2013, la formació de mediadors professionals a través del màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes, ara ja la quarta edició, corresponent al curs 2016-2017. Aquest curs combina les noves tecnologies d’aprenentatge en línia amb l’efectivitat de les classes taller, que permeten als alumnes assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació. El curs ha estat homologat, en totes les edicions, pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, atès que reuneix les característiques que estableix la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el seu Reglament de desenvolupament i, per tant, permet d'inscriure’s al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i al Registre estatal de mediadors del Ministeri de Justícia.

A aquestes accions ja consolidades de formació i difusió de la mediació, s’hi suma ara la creació d’un registre de col·legiats mediadors del CDL, que ofereix un llistat públic de professionals habilitats per donar un servei de mediació a tots els col·legiats, les seves famílies i, per extensió, a tota la ciutadania, que visquin immersos en un conflicte, controvèrsia o desavinença, ja sigui en l’àmbit familiar , civil o mercantil.

Què és la mediació i quins avantatges té?[1]

La mediació́, com a procés de resolució́ de conflictes basat en el diàleg i en la cerca de solucions constructives, presenta múltiples avantatges per a totes les persones que, directament o indirectament, viuen i pateixen un conflicte. Entre aquests avantatges cal destacar els següents:

Protagonisme de les parts

A través de la mediació́, les parts recuperen la capacitat de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i passen a ser no sols protagonistes de la controvèrsia, sinó́ també́ protagonistes en la cerca d’una solució́. Aquest és un avantatge molt important, ja que realment ningú́ millor que les mateixes parts no pot conèixer quins són els seus interessos, necessitats i possibilitats i també́ les necessitats i requeriments dels fills, d’altres membres de la família o de la comunitat afectada.

Més grau de compliment de l'“acord”

Les parts s’impliquen en la cerca de solucions útils i acceptables per a tots. L’acord es viu com a propi ja que és conseqüència del treball i de la implicació de tots. En sentir-se responsables i partícips en l’obtenció́ de l’acord, aquest té més possibilitats de ser posat en pràctica i respectat que una decisió́ adoptada i imposada per un tercer.

Propicia solucions constructives

La mediació́ promou la recerca de respostes útils, realistes i consensuades als diferents problemes derivats del conflicte. La disputa pren una nova dimensió́, el mediador ajuda les parts a resituar-se envers una perspectiva en la qual es passa dels retrets nascuts del passat a plantejaments i opcions de futur.

Proporciona més satisfacció́ respecte al procés de gestió del conflicte

Les parts creuen moltes vegades que en la instància judicial podran explicar en detall la seva vivència i el malestar pel que els passa i, quan en la realitat es troben que això�? no és possible, se senten decebudes i frustrades en les seves expectatives. La mediació́, com que és, precisament, un procés de comunicació́, facilita l’expressió́ dels sentiments i satisfà�? la necessitat d’expressar la pròpia vivència del conflicte, la causa del malestar i fer-la arribar a l’altre.

Ningú́ se sent perdedor

En la mediació no hi ha, ni es busquen, vencedors ni perdedors, sinó́ persones que s’esforcen per trobar les millors solucions compartides que puguin ser vàlides i acceptables per a tots. Les dues parts hi guanyen, tant en tranquil·litat personal com en temes materials, ja que la cooperació́ permet que es maximitzin els recursos existents

i dóna resposta a un nombre major de necessitats i d’interessos.

Sentir-se perdedor en temes de família, en que�? els sentiments i les emocions són les notes predominants, causa una gran angoixa i frustració́, genera malestar i dificulta una sortida raonable al conflicte. La mediació́ evita l’etiqueta de perdedor i, per tant, facilita la superació́ del conflicte i ajuda a tancar ferides.

Evita la confrontació́ destructiva

Se substitueix la confrontació́ per la cooperació́ i a través de la cooperació́ es troben les respostes més eficients i adequades al cas. Si sumem els esforços, les idees i les sinergies de tots, és més fàcil construir un futur millor.

Té en compte els interessos i necessitats de tots

A través del diàleg i el respecte, cada un exposa i defensa els seus interessos i necessitats, descobrint tot el conjunt d’interessos en comú́. La mediació́ preserva la relació́ entre les persones, fent-les conscients del valor de superar les diferències per salvar els seus millors interessos comuns.

Propicia elements pedagògics

La mediació́, més enllà�? d’una intervenció́ puntual en el temps, pot comportar l’aprenentatge d’una nova manera més útil de relacionar-se i de resoldre conflictes futurs.

Facilita la comunicació́ i preserva la relació́

Si ningú́ se sent perdedor, si les parts han aconseguit dialogar, serà�? molt més fàcil que en el futur puguin mantenir algun tipus de relació́ i prendre decisions sobre els interessos comuns. Aquest avantatge és especialment significatiu en el cas de ruptura amb fills menors. Davant de fills menors queda molt per decidir, molt per fer i un objectiu comú́ i corresponsable: oferir-los el millor i tenir cura del seu benestar.

Malauradament, en moltes ocasions, una ruptura entre els pares anul·la tota relació entre ells i comporta també́ la ruptura i l’allunyament dels fills respecte d'un dels dos progenitors.

En altres temes de família és igualment important per preservar les relacions familiars, la bona convivència i la solidaritat entre els seus membres. En conflictes a l’àmbit de la comunitat una mediació́ possibilita que les parts puguin parlar, decidir i assumir compromisos comuns des de la col·laboració́ i el respecte, contribuint, per tant, a preservar la pau social i la harmonia en les relacions ciutadanes.[1]  CMDPC:  http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/la_mediacio D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007)


[2] Requisits de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de mediació de Dret Privat de Catalunya.

[3] Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils i Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. BOE núm. 310, de 27 de desembre

« tornar