El nostre objectiu

La representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats constitueixen l'objectiu primordial de la nostra institució.

El docent és el col·lectiu àmpliament majoritari, atès que el nostre és el col·legi dels professionals de l'educació.

A més, acollim en el nostre si un ventall de col·lectius diversos: 

  • Els llicenciats que desenvolupen activitats relacionades amb el món de l'edició (correctors, traductors, etc.).
  • Els arqueòlegs.
  • Els titulats que treballen en l'àmbit dels museus i de les arts en general (museòlegs, conservadors, exposicions, etc.).
  • Els intèrprets i traductors.
  • Els qui es dediquen a la gestió d'entitats culturals.

Aquest objectiu, la representació i defensa dels interessos professionals, és el principi rector de les nostres activitats.

Ens proposem sobretot la dignificació social i econòmica dels llicenciats per mitjans diversos, com ara l'organització de cursos de formació permanent i altres activitats, així com la compareixença davant l'administració, institucions i tribunals, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals.

Marc legal

El Col·legi de Llicenciats en Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per assolir els seus objectius. La seva personalitat jurídica està regulada pels seus Estatuts, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat, el govern autònom de Catalunya.

Cal destacar que el Col·legi és una institució privada amb una dimensió pública, tal com va corroborar la sentència 20/1988, del 18 de febrer de 1988, del Tribunal Constitucional. Les administracions poden, doncs, demanar la col·laboració del Col·legi per mitjà de la delegació formal de certes atribucions administratives.

La història del Col·legi

La commemoració del centenari del Col·legi, l’any 1899, ens va brindar l’oportunitat de reconstruir, ni que fos a grans trets, la història de la nostra institució.

Albert Balcells és l’autor d’aquesta publicació, El Col·legi fa cent anys, on esbossa l’evolució del Col·legi, des dels orígens fins a l’any 1999.
 
Les pàgines que segueixen ens mostren una trajectòria complexa i a vegades agitada, paral·lela a l’evolució convulsa del segle XX. Però sobretot ens ensenyen que l’actual Col·legi és fruit de l’esforç i la dedicació d’un gran nombre de persones. 

Si bé és cert que tots plegats –la Junta de Govern i els col·legiats en general– podem sentir-nos justament orgullosos del camí recorregut fins ara, hem de ser conscients de la necessitat de dissenyar un projecte de futur capaç de respondre a les necessitats plantejades per l’actual societat.

PDF El Col·legi fa cent anys